Nespolky v ŠSČR brzy skončí

V únoru 2018 schválila Konference ŠSČR změnu Stanov, která upravuje i členství ve svazu. Oddíly, které nejsou zapsaným spolkem či spolkem pobočným, pozbývají své členství k 30. 6. 2019. Jimi do ŠSČR přihlášené fyzické osoby se k tomuto datu stanou individuálními členy, pokud do té doby nepřestoupí do některého oddílu včetně možnosti založit si v souladu s těmito Stanovami oddíl nový. To se týká cca 50 stávajících oddílů.

Předejít zániku oddílu včetně práv k uhraným soutěžím družstev lze velmi jednoduše transformací na oddíl bez právní subjektivity. K tomu stačí zaslat na ŠSČR (jitka.kniezkova@chess.cz) formulář přihlášky oddílu bez právní subjektivity. Přihláška musí obsahovat název oddílu v ŠSČR, jeho sídlo (obdobně jako u sídla spolků stačí název obce, udané sídlo rozhoduje o územní příslušnosti), územní příslušnost (kraj a okres), kontaktní telefonní číslo, závaznou kontaktní poštovní adresu a závazný kontaktní e-mail, dále údaje všech, ale minimálně tří, svéprávných zakladatelů starších 18 let (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu) a jejich podpisy a osobu oprávněnou za oddíl jednat a její údaje a souhlas. S výjimkou osob 3 zakladatelů lze používat dosavadní údaje. Zakladatelé ručí společně a nerozdílně za závazky oddílu, tedy především za úhradu členských příspěvků a poplatků.

Složitější a časově náročnější možností transformace v souladu se Stanovami je založení zapsaného spolku, což je nejvhodnější právní forma pro sportovní prostředí, protože spolek je tvořen členy. Je to ale jako mít firmu – zápisy do soudního rejstříku, vedení účetnictví, složitá likvidace v případě zániku atd. Největší výhodou spolku je, že je nejvhodnější formou při získávání dotací z veřejných zdrojů – od obcí, krajů či MŠMT.

Při tom i stávající členské spolky upozorňujeme na zákonnou povinnost zápisu do Rejstříku sportu, kdy nesplnění této povinnosti může mít za následek vyřazení uchazeče z dotačních řízení.

V Novém Boru dne 15. 5. 2019

Viktor Novotný
Předseda ŠSČR

Seznam kolektivních členů ŠSČR, které nejsou spolky či pobočné spolky (nebo oddíly dosud nezapsané v Rejstříku)
Formulář přihlášky pro oddíly bez právní subjektivity – pdf 
Formulář přihlášky pro oddíly bez právní subjektivity – doc

Odkazy pro oddíly plánující založení spolku
Návod na založení spolku od Jaroslava Benáka
Návod na založení spolku od hokejbalového svazu
Vzorové stanovy pro šachové oddíly