Šachový svaz ČR

Šachový svaz České republiky (ŠSČR) je organizátorem a představitelem šachu na území České republiky. Zastupuje šach vůči státu a všem orgánům, svazům, organizacím a institucím, zejména pak vůči Mezinárodní šachové federaci (FIDE), Evropské šachové federaci (ECU), České unii sportu (ČUS) a Českému olympijskému výboru (ČOV), jejichž je členem. Sídlem ŠSČR je Praha.

Hlavním posláním ŠSČR je péče o komplexní rozvoj šachu jako sportu ve všech jeho formách na území České republiky, péče o důstojnou reprezentaci českého šachu na mezinárodním poli a péče o propagaci a popularizaci šachu jako mimořádného prostředku rozvoje lidské osobnosti.

V současné době je v ČR registrováno více než 13 tisíc aktivních šachistů, kteří se zapojují do šachových soutěží družstev a jednotlivců. ŠSČR sdružuje přes 500 oddílů, kroužků a klubů. Jejich mapu naleznete zde.

Snahou ŠSČR je rovněž implementovat šachy do vzdělávacího systému, vznikl proto projekt projekt Šachy do škol. Svaz tak následuje deklaraci Evropského parlamentu z roku 2012, v níž EP doporučuje zařazení šachů do vzdělávání v členských státech Evropské unie. Rozvíjejí totiž abstraktní a logické myšlení, zlepšují koncentraci a v neposlední řadě učí správně se rozhodovat.

Pravidla šachu najdete zde.

 

Organizace svazu

Nejvyšším orgánem ŠSČR je Konference ŠSČR, která je svolávána nejméně jednou ročně. Na Konferenci vysílají své delegáty krajské šachové svazy a celostátní spolky.

Konference ŠSČR:

  • schvaluje Stanovy ŠSČR,
  • volí předsedu ŠSČR, místopředsedu ŠSČR, ostatní členy Výkonného výboru ŠSČR,
  • volí Revizní komisi ŠSČR.

 

Výkonný výbor ŠSČR (VV ŠSČR)

Výkonný výbor je statutárním orgánem Šachového svazu ČR. Má minimálně 5 členů a tvoří jej předseda ŠSČR, místopředseda a další volení členové. Funkční období je tříleté, současný VV ŠSČR byl Konferencí ŠSČR zvolen v únoru 2020.

VV ŠSČR mimo jiné zřizuje odborné komise, vydává řády a směrnice ŠSČR, zabezpečuje hospodaření s finančními prostředky a majetkem ŠSČR a plní úkoly uložené Konferencí ŠSČR. Schůze VV ŠSČR se konají zpravidla 1x měsíčně. Za VV ŠSČR jsou oprávněni samostatně jednat předseda, místopředseda nebo jiná osoba k tomu písemně zmocněná VV ŠSČR.

Členové VV ŠSČR:

VV MartinPetr

Martin Petr
Předseda ŠSČR

VV RostislavSvoboda

Rostislav Svoboda
Místopředseda ŠSČR pověřený funkcí hospodáře

VV MichalKonopka

Michal Konopka
Úsek reprezentace

VV JanMalec

Jan Malec
Předseda Sportovně-technické komise

VV ZdenekFiala

Zdeněk Fiala
Předseda Komise mládeže

VV JanSikora

Jan Sikora
Předseda Komise rozhodčích

Sekretariát, odborné komise ŠSČR

Činnosti svazu zajišťují sekretariát ŠSČR a jednotlivé odborné komise, které zřizuje VV ŠSČR. V čele sekretariátu stojí generální sekretář, jehož jmenuje VV ŠSČR. Kontakty na pracovníky sekretariátu najdete zde.

Odborné komise plní úkoly dané svým statutem a předpisy pro práci těchto komisí. Statut komisí jakož i předpisy, jimiž se jejich činnost řídí, schvaluje VV ŠSČR.

Krajské šachové svazy

Šachové soutěže v jednotlivých krajích ČR pořádají krajské šachové svazy, jejichž konferencí se účastní zástupci jednotlivých oddílů. Delegáti krajských svazů se pravidelně účastní Konference ŠSČR. Kontakty najdete zde.