Jak se zapojit

 

Šachy jako školní předmět

Dle vyjádření MŠMT mají dnes ředitelé základních škol dostatek pravomocí pro to, aby zavedli šachy do školního vyučování, ať už jako nepovinný předmět nebo jako součást povinné výuky pro vybrané třídy, mohou k tomu využít tzv. disponibilní hodiny. Škola může pojmout šachy jako další formu výuky a zařadit je jako součást již vyučovaných předmětů (např. matematiky) nebo může upravit svůj Školní vzdělávací program (ŠVP), přičemž může čerpat z našeho webu, kde ukazujeme vazbu šachu na ostatní vyučovací předměty a vazbu na rámcový vzdělávací program (RVP ZV).

 

Šachy jako kroužek při škole

Realizace šachového kroužku při základní škole se odvíjí od dohody mezi trenérem a vedením školy o poskytnutí vhodné místnosti pro trénink a o propagaci kroužku mezi dětmi. Kroužek může vést i učitel, který absolvoval kurz šachu.

 

Projekt „Šachy do škol“ ve školním roce 2017/18

Zapojit se může každá základní či střední škola v ČR, která povede šachy jako:

    • vyučovací předmět (je jedno, zda povinný či nepovinný), který je pro žáky zdarma
    • šachový kroužek (může být pro žáky zdarma, ale může být i vybírán poplatek)
    • Nově se mohou zapojit také mateřské školy
    • DDM, pod kterými některé školy provozují své kroužky. Podmínkou je, že DDM informuje školu o zapojení do projektu.
Co musí škola splnit?
   • přihlásit se do projektu (čím dříve, tím lépe, nejpozději však 30. 9. 2017). Lze vstoupit do projektu i v pololetí (přihláška do 31. 1. 2018)
   • vést celoročně šachovou výuku formou vyučovacího předmětu anebo šachového kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně
   • odtrénováno (nebo odučeno) musí být nejméně 30 tréninkových jednotek (jednotka = 45 minut)
   • kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které v rámci ŠdŠ pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy
   • do 20. 6. 2018 odeslat celorepublikovému manažerovi projektu stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit

V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě nutno splnit:

 • uzavřít do 20. 10. 2017  s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu
 • poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky)- obsah zajistí trenér nebo manažer projektu.

 

Co škola zapojená v projektu Šdš získá:

ŠSČR poskytne zdarma přístup do unikátního výukového programu Learningchess.net všem školám zapojeným do projektu. Program je v češtině a lze jej kromě počítačů či tabletů využít i pro prezentaci prostřednictvím interaktivních tabulí.

Dále školy získají:

 • min. 10 kusů cvičebnice (první až sedmý díl podle vlastního výběru)
 • novým školám zapojeným do projektu zdarma 1 ks metodiky pro učitele, 1 ks sbírka úloh
 • školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, jenž je pro žáky zdarma, příspěvek na odměnu učitele 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy.)- u nově zapojených škol pouze pro třídy na 1. stupni.

Přihlášky do projektu školy zasílají na adresu celorepublikového manažera projektu (sachydoskol@chess.cz). U škol s vyučovacím předmětem šachy připraví a odešle na školu návrh smlouvy o zapojení se do projektu.

 

Ke stažení: Prezentace projektu Šachy do škol 2017/2018