Korespondenční šach

Spolek s názvem Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (dále jen SKŠ v ČR) je nestátní/nevládní neziskovou organizací, samosprávným a dobrovolným svazkem korespondenčních šachistů se státním občanstvím České republiky. SKŠ v ČR je jediným právoplatným zástupcem českého korespondenčního šachu v Mezinárodní federaci korespondenčního šachu (International Correspondence Chess Federation – dále jen ICCF) a současně jediným oficiálním prostředníkem mezi ICCF a korespondenčními šachisty se státním občanstvím České republiky. SKŠ v ČR má sídlo v hlavním městě Praze a adresa jeho webových stránek je www.skscr.cz.

Pojem korespondenčního šachu

Korespondenční šach je obecné označení pro hraní šachu prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, tj. bez pohledu z očí do očí. Jinými slovy řečeno: pojmem korespondenční šach se rozumí způsob šachové hry, při kterém si hráči korespondenční šachové partie zasílají navzájem tahy prostřednictvím korespondence klasickou nebo elektronickou poštou, cestou internetových serverů nebo jinými schválenými komunikačními prostředky, a podle platných pravidel pro uvedené způsoby komunikace. Pokud není stanoveno jinak, považuje se za zcela samozřejmé, že hráči mohou při hře využívat veškeré dostupné prostředky podpory: přehrávání partie na šachovnici, rady silných praktických hráčů, odbornou šachovou literaturu, elektronické knihovny a databáze partií, analýzy s pomocí počítačových programů a šachových motorů (enginů) apod.

Stručná historie korespondenčního šachu

Korespondenční šach (zastarale též teoretický či analytický šach) má velice dlouhou tradici. Nejstarší záznamy o něm pocházejí z 12. a 13. století, mají však spíše legendární charakter. K jeho velkému rozmachu došlo především v průběhu 19. století. V roce 1927 byla založena mezinárodní federace korespondenčního šachu s názvem Fernschachbund, která se v roce 1945 změnila na Mezinárodní asociaci korespondenčního šachu a v roce 1951 na dnešní Mezinárodní federaci korespondenčního šachu (ICCF). V současné době pořádá ICCF turnaje cyklu mistrovství světa a Evropy, olympiády družstev, tématické turnaje, turnaje ve Fischerově šachu, turnaje se zrychleným tempem hry, soutěže veteránů, žen, juniorů aj. Obvyklou formou odesílání tahů bylo dříve užití telegrafického spojení či korespondenčních lístků a pohlednic, později elektronické pošty (e-mailu). Postupem času však byly všechny tyto způsoby předávání tahů do značné míry vytlačeny hrou na speciálních šachových serverech, především na webserveru ICCF. V současnosti mají hráči na výběr jen mezi zadáváním svých tahů přímo na herním serveru ICCF (převažující způsob hry) a jejich zasíláním klasickou poštou. V Čechách se korespondenční šach začal hrát v roce 1886, kdy Karel Traxler uspořádal první turnaj v korespondenčním šachu, který v konkurenci dalších 8 hráčů cca po roce vyhrál. V České republice je korespondenční šach zastoupen výhradně Sdružením korespondenčního šachu v České republice (SKŠ v ČR) při Šachovém svazu České republiky (ŠSČR) a organizován Řídicí komisí tohoto Sdružení.

Jan Židů – předseda SKŠ v ČR