Podpora účasti talentů na silných turnajích

Komise pro práci s talenty vyhlašuje grantové řízení

„Podpora reprezentačního výběru v roce 2019“

Cíl projektu:

Podpořit talentované hráče a jejich účast na kvalitních turnajích na domácí nebo zahraniční scéně, kde se střetnou se silnými soupeři. Šachový svaz České republiky je schopen trenérské zázemí během turnaje zajistit či finančně podpořit.

Kdo může o grant zažádat:

O podporu mohou žádat dospělí talenti, trenéři, rodiče nebo klub hráče zařazeného na listině talentů.

Výše grantového příspěvku:

Minimální ani maximální výše příspěvku není určena. Příspěvek může být použit na uhrazení následujících položek (i všech najednou):

  • Odměna trenéra a náklady na jeho ubytování
  • Ubytování hráče
  • Vklad do turnaje, respektive poplatky s turnajem přímo spojené

Příjem žádostí:

  • Uzávěrka je 31. 5. 2019 ve 23:59.
  • Vyplněnou žádost, která bude obsahovat název, termín a předpokládanou sílu turnaje, včetně jména doprovodné osoby, zasílejte na adresu petr.pisk@chess.cz. Prosím přidejte požadovanou výši podpory + celkovou výši nákladů na turnaj.
  • O doručení žádosti budou žadatelé zpraveni emailem.

Hodnotící kritéria:

  • Potenciál talenta
  • Kvalita a přiměřenost turnaje
  • Finanční efektivita z pohledu ŠSČR – např. podíl požadovaného příspěvku na celkových nákladech resp. výhodnost skupinových výprav

Vyhodnocení:

Žádosti vyhodnotí Komise pro práci s talenty. Všichni úspěšní žadatelé budou informováni o výsledku a o výši dotace, kterou obdrželi. Tato informace bude prezentována i na webu chess.cz.

Úspěšní žadatelé budou povinni sepsat do 7 dnů od skončení turnaje o své účasti krátkou zprávu, která bude prezentována v komunikačních kanálech ŠSČR. Vhodné bude připojit i fotogalerii nebo komentovanou ukázku.

Další informace:

Na přidělení grantu nemá žadatel právní nárok.

Úspěšní žadatelé jsou na turnajích povinni jednat v zájmu dobrého jména šachové hry a mládežnické reprezentace ČR.

Kontaktní osoba pro případné konzultace: manažer reprezentace mládeže ČR Petr Pisk, tel. 731 465 344, petr.pisk@chess.cz