Statut a jednací řád KMK

Statut KMK ŠSČR

Článek 1

Úvodní ustanovení

Komise pro marketing a komunikaci Šachového svazu České republiky (dále KMK ŠSČR) je orgánem ŠSČR zřízeným podle čl. 9 Stanov ŠSČR.

Článek 2

Působnost Komise pro marketing a komunikaci
 1. KMK ŠSČR zejména:
  1. zabezpečuje externí komunikaci ŠSČR – realizace PR projektů, marketing značky ŠSČR a šachu obecně
   • schvaluje všechny marketingové a komunikační strategie, koncepce, plány a projekty
   • schvaluje rozpočty na realizaci marketingových a komunikačních strategií, koncepcí, plánů a projektů
   • navrhuje VV ŠSČR rozpočet na komunikaci a marketing
   • kontroluje a koordinuje realizaci jednotlivých projektů, aby byly v souladu s marketingovou a komunikační strategií svazu
  2. zabezpečuje interní komunikaci ŠSČR – přenos informací do členské základny
  3. v součinnosti s webmasterem zabezpečuje webové stránky ŠSČR

Článek 3

Složení Komise pro marketing a komunikaci
 1. KMK ŠSČR je minimálně tříčlenná a je tvořena předsedou a jednotlivými členy komise. Předsedu KMK ŠSČR navrhuje předseda ŠSČR a schvaluje VV ŠSČR. Jednotlivé členy KMK navrhuje předseda KMK a schvaluje VV ŠSČR.
 2. K zabezpečení svých úkolů KMK ŠSČR může zřídit své odborné subkomise.

Článek 4

Řídící mechanismy KMK
 1. KMK ŠSČR pracuje v souladu s plánem práce na roční období (zpravidla leden až leden následujícího roku), schvalovaným VV ŠSČR. Způsob jednání komise upravuje jednací řád. KMK ŠSČR plní úkoly dané svým statutem a koncepcí komise. Statut komise, jednací řád, jakož i koncepci, jimiž se činnost komisí řídí, schvaluje VV ŠSČR.

Článek 5

Závěrečné ustanovení
 1. Tento statut KMK ŠSČR byl schválen Výkonným výborem ŠSČR dne 3.5.2014

Jednací řád KMK

VV ŠSČR vydává tento jednací řád:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád KMK ŠSČR upravuje způsob jednání Komise pro marketing a komunikaci.

Článek 2

Příprava jednání KMK ŠSČR
 1. Program jednání KMK ŠSČR navrhuje osoba, která její jednání svolává.
 2. Termín a místo jednání hodnotící komise, návrh programu, popřípadě i podklady pro jednání zašle všem jejím členům písemně nebo elektronickou poštou nejpozději pět kalendářních dnů před termínem jednání.

Článek 3

Jednání KMK ŠSČR
 1. Jednání KMK svolává předseda komise nebo po předchozí dohodě s ním její místopředseda.
 2. Jednání KMK ŠSČR řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti její místopředseda.
 3. Na úvod jednání schvaluje KMK ŠSČR navržený program. Kterýkoli člen komise má právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.
 4. Usnesení KMK ŠSČR se přijímá hlasováním.
 5. O průběhu jednání pořizuje předseda komise zápis, který zašle všem členům KMK ŠSČR nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu konání jednání. Zápis jednání KMK ŠSČR se prezentuje veřejně na webových stránkách ŠSČR.
 6. KMK ŠSČR pro operativní řešení úkolů a rozhodování využívá elektronického e-mailového spojení. Předseda KMK ŠSČR vyvolává usnesení členů KMK ŠSČR písemným nebo e-mailovým dotazem. Usnesení je platné tehdy, jestliže byli osloveni všichni členové KMK ŠSČR a s návrhem usnesení souhlasí ve stanoveném termínu nadpoloviční většina hlasujících členů komise, přičemž musí hlasovat nadpoloviční většina.

Článek 4

Závěrečné ustanovení
 1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 4.5.2014