Inspirace pro Vás – Šachy v Mateřské škole

V Ledči nad Sázavou se v Mateřské škole začali vážně věnovat výuce šachu a svůj projekt představují široké šachové veřejnosti, tak aby se mohli inspirovat nejen další MŠ napříč ČR.

TŘÍDNÍ  PROJEKT  –   ŠACHY   V  MATEŘSKÉ ŠKOLE

Anotace – stručná charakteristika projektu: 

K vytvoření tohoto projektu mě inspirovaly děti. Jejich zájem a nadšení pro tuto hru se přeneslo na mě a tak jsme do školky objednali jednu šachovou soupravu. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že děti pravidla této hry ovládají a navíc se chtějí dozvědět více. A tak jsem hledala na internetu, zda i jiné školky hrají šachy. Objevila jsem projekt ŠACHY DO ŠKOL  a rozhodla jsem se do projektu, po souhlasu s paní ředitelkou, přihlásit nejstarší děti z naší třídy.

Dalším překvapením bylo, že šachy zajímaly i mladší děti, které se ptaly: „ Můžeme se dívat? „

A tak vznikl nápad, že vytvořím projekt, který by byl určen nejen pro nejstarší děti, ale byl by motivací začít hrát šachy i u mladších dětí, které by při hrách s šachovými figurkami rozvíjely svoje schopnosti.

Projekt je součástí třídního vzdělávacího programu mateřské školy. Je to otevřený pracovní plán, který může být dále ještě vytvářen podle zájmu dětí, jejich věkového složení a podle získaných zkušeností. Záleží na každé třídní učitelce, zda ho využije  a  do svého programu zařadí.

 Projekt je plně v souladu s projektem Šachového svazu České republiky ŠACHY DO ŠKOL, což je významný projekt Evropského parlamentu v oblasti vzdělávání. V projektu jsem čerpala také z krásně  přehledné  prezentace Venuše Souralové. Cituji: Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že šachy rozvíjejí nejen logické myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti. Vše se děje hravou formou a ta je vhodná zvláště pro mladší děti. Přínosem pro děti, které hrají šachy je lepší představivost, zlepšuje se jim paměť a soustředěnost. Zdokonalují se rozhodovací a plánovací schopnosti. Děti začínají nejdříve myslet a pak konat. Jsou ohleduplnější k druhým a  lépe zvládají  emoce a sebeovládání.

Záměrně jsem zvolila formu projektu a ne šachového kroužku, protože jsem chtěla, aby projekt byl součástí předškolního vzdělávání,  a  aby rozsah a kvalitu standardního vzdělávání ještě obohatil.

Tento projekt nebude narušovat hlavní vzdělávací nabídku, ale bude ji smysluplně a účelně doplňovat.

Při vytváření projektu Šachy v mateřské škole jsem vycházela z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Při sestavování obsahu projektu jsem se utvrzovala, že když objevujeme a  hrajeme  šachy, naplňujeme metody prožitkového a kooperativního učení ve spojení se zvídavostí dětí a rozvojem jejich schopností logického uvažování, potřebou objevovat a ovládat další dovednosti.

Projekt ŠACHY V  MATEŘSKÉ ŠKOLE je vlastně integrovaný blok, který zahrnuje všechny

vzdělávací oblasti. Tento projekt je i příležitostí přirozeně skloubit základní požadavky na vzdělávání dětí předškolního věku. Umožňuje nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti.

Cíle:

 • Hlavním cílem je umožnit dětem, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své schopnosti, které dále uplatní při vstupu do školy, ale i ve svém životě.
 • Získat osobní samostatnost a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, která působí na své okolí.
 • Osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE  jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot.  Všechny jmenované kompetence získají děti i při šachové hře.

 1. Kompetence k učení –  děti získanou zkušenost uplatňují v praktických situacích a dalším učení. Děti se učí vědomě, soustředí se na činnost, a záměrně si pamatují a zadanou práci dokončí a radují se z toho, co samy zvládly.
 2. Kompetence k řešení problémů –  děti řeší problémy, na které stačí, náročnější s oporou dospělého, vymýšlejí nová řešení, mají vlastní originální nápady a využívají představivost. Nebojí se chybovat. Děti si zpřesňují početní představy.
 3. Komunikativní kompetence – děti samostatně vyjadřují své myšlenky, umí sdělovat své pocity a nálady. Děti ovládají dovednosti předcházející čtení a psaní (šachová notace)
 4. Sociální a personální kompetence – děti se dokáží prosadit ve skupině, ale i se podřídit. Domlouvají se a spolupracují. Dodržují dohodnutá pravidla.
 5. Činnostní a občanské kompetence – děti se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat svou šachovou hru. Odhadují rizika svých nápadů, jdou za svým záměrem, ale dokáží měnit své cesty a přizpůsobovat se okolnostem. Na konci předškolního vzdělávání děti již chápou, že se rozhodují svobodně, ale za svá rozhodnutí také odpovídají.

Tyto kompetence nabízejí jasnou představu, kam směřovat a slouží k vytváření odpovídajícího vzdělávacího obsahu.

Vzdělávací obsah představuje vnitřně propojený celek, jehož členění do oblastí je třeba vnímat jako pomocné. Čím dokonalejší bude propojení všech oblastí, tím bude vzdělávání přirozenější a hodnotnější. Každá oblast zahrnuje dílčí cíle, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy.

Do tohoto projektu by se dalo zařadit mnohem více dílčích cílů, ale já jsem záměrně  zahrnula ty nejpodstatnější , protože  projekt je možné podle získaných zkušeností dále doplňovat a rozšiřovat v přípravách na jednotlivé dny.

Oblast biologická – DÍTĚ A JEHO TĚLO

Dílčí cíle:

 1. rozvoj a  používání všech smyslů
 2. rozvoj psychické zdatnosti
 3. zdokonalování hrubé i jemné motoriky koordinace ruky a oka při pohybu s figurkami

Vzdělávací nabídka:

smyslové a psychomotorické hry zaměřené na orientaci v ploše i v prostoru

mladší děti – hledáme figurky, hledáme schované diagramy, šachové omalovánky

starší děti – seznamujeme se s pravidly šachové hry, grafické ztvárnění figurek,

střídáme činnosti, vkládáme relaxační cvičení pro pohodu  a zdravou atmosféru

rozvoj motoriky je upevňován nejen při samostatné hře, ale i při grafickém znázorňování

Očekávané výstupy:

 • děti dokáží zvládat koordinaci ruky a těla
 • zvládají pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • zacházet s drobnými pomůckami ( šachové figurky )
 • zvládají jednoduchou obsluhu ( uklidit po hře šachové soupravy)

Oblast psychologická –  DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Dílčí cíle:

 1. rozvoj komunikativních dovedností (vyjadřování, vytváření pojmů) kultivovaného projevu
 2. rozvoj tvořivosti při řešení problémů (šachové situace)
 3. rozvoj paměti a pozornosti ( Kimovy  hry, seznamování se strategií šachové hry)
 4. posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)
 5. osvojení si poznatků o znakových systémech (abeceda, čísla,, šachová notace)
 6. rozvoj schopnosti sebeovládání ( zvládnout výhru i prohru)
 7. rozvoj logického myšlení
 8. rozvoj schopnosti ovlivňovat vlastní situaci ( promýšlet tahy, nejdřív mysli a pak konej)

Vzdělávací nabídka:

sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky

 mladší děti

– poslech příběhů ( o etiketě, o šachových figurkách i šachových mistrech)

– šachové básničky ( Šachový slabikář   – J. Veselý)

– spontánní hra a manipulace s předměty dle pravidel  (  šachová hra a hry s figurkami)

– činnosti zajišťující spokojenost a radost –  fantazie s figurkami

starší děti

–  prohlížení „čtení „ šachových knížek –    šachová cvičebnice

­- samostatný slovní projev( komentování hry- proč jsem zahrál tento tah.)

 • praktické úkony, které seznamují s matematickými pojmy a jejich symbolikou.
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanická, logická, obrazová a pojmová – pravidla šachové hry)
 • činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama- taktika při šachové hře, promýšlení kombinací
 • hezké a příjemné zážitky kreslíme, učíme se  básně  a melodizujeme krátké verše.

Očekávané výstupy:

 • porozumět slyšenému
 • projevovat zájem o knížky
 • naslouchat druhým
 • vyjadřovat samostatně své nápady, pocity
 • učit se nová slova a aktivně je používat (šachová terminologie)
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na hru a její dokončení, improvizovat při hře
 • zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně nebo pomocí hudby

Oblast interpersonální – DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Dílčí cíle:

 1. podporovat utváření vztahů k jinému dítěti
 2. seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému ( nejen při šachové hře)
 3. vytváření prosociálních postojů ( tolerance respekt, přizpůsobivost)
 4. rozvoj kooperativních dovedností

Vzdělávací nabídka:

mladší děti i starší děti společně

 • kooperativní činnosti ve dvojicích (samotná hra nebo řešení šachové situace)
 • společné povídání, sdílení a aktivní naslouchání – (zážitky z hry, nové poznatky)
 • vyprávění a poslech příběhů – šachové pohádky

Očekávané výstupy:

 • navazovat kontakty s dospělým, respektovat ho
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu
 • bez zábran komunikovat s druhým
 • spolupracovat s ostatními a dodržovat dohodnutá pravidla

Oblast sociálně – kulturní –  DÍTĚ A SPOLEČNOST

Dílčí cíle:

 1. vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 2. vytvoření povědomí o existenci ostatních národností
 3. rozvoj dovedností vyjakřovat a projevovat pozitivní postoj k životu
 4. podílet se na utváření společenské pohody

Vzdělávací nabídka:

mladší děti

 • spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • tvůrčí činnosti slovesné (básničky a říkadla,rýmovačky s šachovou tematikou )

starší děti

 • přípravy a realizace na třídní šachový turnaj,
 • aktivity přibližující poznání jiných kultur a národností ( vyprávění a o šachistech z různých zemí – hledáme na mapě,či globusu odkud pocházejí )
 • hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí ( pořádáme šachový turnaj, sledujeme na internetu, jak hrají dospělí šachisté – 5-10 minut jako ukázka)
 • řešíme jednoduché diagramy na počítači (testy se šachovými figurkami)

 Očekávané výstupy:

 • uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělým i s dětmi a to nejen při šachové hře (pozdravit, poprosit, poděkovat, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn, počkat, až druhý domluví)
 • domluvit se na společném řešení
 • přizpůsobit se společnému programu (nejen šachová hra, ale i seznámení s novými pojmy)
 • utvořit si představu o pravidlech chování a podle této představy se chovat nejen v mateřské škole, ale i doma a na veřejnosti.

Oblast enviromentální – DÍTĚ  A JEHO SVĚT

Dílčí cíle: (co pedagog podporuje)

 1. seznamování se s místem, kde žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 2. poznávání jiných kultur
 3. rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 4. rozvoj schopnosti přizpůsobovat se změnám a podmínkám vnějšího prostředí.

Vzdělávací nabídka:

 mladší děti:

 • aktivity zaměřené na poznávání okolí, vycházky do okolí- hrajeme si v přírodě
 • účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé  ( šachový turnaj)
 • poučení o možných nebezpečných situacích (dopravní situace, manipulace s malými předměty), přírodní a povětrnostní jevy

starší děti:

 • praktické užívání technických přístrojů – digitální šachové hodiny
 • využívání počítače jako zdroj informací
 • práce s knihou či encyklopedií
 • kognitivní činnosti – kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem –
 • (jak reagovat na konkrétní šachovou situaci)

Očekávané výstupy:

 • mít povědomí o společenském i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností v okolí dítěte
 • vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pestrý
 • osvojit si poznatky, které budou využitelné pro další učení i životní praxi (nejdřív přemýšlej, pak konej)
 • spoluvytvářet pohodu prostředí

RIZIKA,KTERÁ OHROŽUJÍ ÚSPĚCH VZDĚLÁVACÍCH ZÁMĚRŮ PEDAGOGA

Šachy jsou hra, která nám pomáhá rozvíjet osobnost dítěte a plnit všechny dílčí cíle, které jsem  si  stanovila. Nesmíme ale zapomínat na možná rizika, která se mohou naskytnout. Je třeba předvídat a rizikům se vyhnout a z případných chyb se poučit.

Velkým rizikem je nedodržování pedagogických zásad:

 1. Zásada názornosti
 2. Zásada přiměřenosti
 3. Zásada uvědomělosti
 4. Zásada soustavnosti
 5. Zásada individuálního přístupu
 6. Zásada trvalosti
 7. Zásada všestrannosti
 8. Zásada výchovného působení

Tato poslední zásada nás vede k tomu, abychom nejen děti seznamovali se šachovou hrou a pravidly, ale abychom rozvíjeli i pozitivní charakterové vlastnosti (kamarádství, čestnost, sebekritiku) a také rozvíjeli volní vlastnosti dětí, což využijí ve škole a dalším životě

Mezi další rizika, která ohrožují úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga patří :

 • neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte – spolupráce s rodiči
 • špatný jazykový vzor – spisovná řeč a správná výslovnost
 • nedostatek času pro spontánní hru
 • důraz na pamětní učení a málo prostoru pro rozvoj fantazie
 • nedostatečné uznání a oceňování úsilí dítěte
 • nevhodné modely chování – netaktní komunikace, nedostatek ohleduplnosti
 • nedostatek empatie
 • nejednoznačně formulovaná pravidla
 • podporování nezdravé soutěživosti – Nemusiš vyhrát, ale měla by tě hra bavit.

Děti jsou seznamovány s pravidly chování, mohou i napomáhat při jejich vytváření a zárověň  se snažíme, aby dohodnutá pravidla všichni ( dospělí i děti )  dodržovali.

Děti vždy dostávají odpovědi na své otázky v podobě přiměřené věku. Chápou, že uvážlivé řešení je výhodou a uvědomují si, že svou aktivitou mohou situaci ovlivnit. Snažíme se, aby děti nacházely pozitivní   ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu.

TÉMATA:

Tento integrovaný blok Šachy v mateřské škole je rozsáhlý, dlouhodobý, dá se dále doplňovat a různě obměňovat, záleží na každém pedagogovi. Témata jsou rozpracována tak, aby vyhovovala věku, úrovni rozvoje a zkušenostem dětí, pro které jsou připravována.

Dětem dáváme možnost spolupodílet se na volbě činnosti a témat, která je v šachu zaujala ( hádanky, kvizy, básničky…)

Při tvorbě témat využívám knih od zkušených šachistů a spolupracuji se Šachovým svazem.

Nové poznatky děti získávají zábavnou formou pomocí názorných pomůcek a šachových cvičebnic od Martina Beila s nádhernými veselými obrázky Vlasty Pospíšilové.

 1. ŠACHOVNICE A OZNAČENÍ POLÍ
 2. ŠACHOVÉ KAMENY A JEJICH POHYB
 3. PROMĚNA PĚŠCE, BRANÍ MIMOCHODEM, HODNOTA FIGUR
 4. ŠACHOVÁ NOTACE
 5. ŠACH, MATEMATICKÝMI
 6. PAT A  ZÁCHRANA  PARTIE POMOCÍ PATU
 7. ROŠÁDA, VAZBA
 8. MATOVÉ VEDENÍ DVĚMA VĚŽEMI
 9. MATOVÉ VEDENÍ DÁMOU
 10. ŠACHOVÁ HRA S HODNOTAMI FIGUR
 11. JAK MATOVAT JEDNOU VĚŽÍ
 12. MATOVÉ VEDENÍ DVĚMA STŘELCI
 13. REMÍZA DOHODOU
 14. POČÍTÁNÍ FIGUREK NA ŠACHOVNICI – procvičování můžeme zařadit kdykoli

Každé téma lze obohatit krátkou šachovou historkou, písničkou, básničkou, šachovou hádankou

kvizem, zajímavostí ze světa šachu či omalovánkou. V tomto věku stačí na seznámení s novými pojmy 10 minut. Pak  zvolíme procvičení přímo na šachovnici. Úkoly na doma jsou dobrovolné a podle zájmu dětí.

POMŮCKY: Pravidla šachu FIDE, šachové soupravy (šachovnice a figurky), nástěnná magnetická  šachovníce s figurkami, šachové knihy pro děti, literatura pro další  vzdělávání  pro učitele a trenéry, šachové diagramy, šachové cvičebnice, sbírky úloh, psací potřeby, sešity, šachové hodiny.

ORGANIZACE: Individuální, skupinová, ve dvojicích.

Se šachovou hrou se děti seznamují ve třídě během ranních her nebo při odpoledních činnostech.  Dále je můžeme nabízet šachy jako klidný program místo odpočinku na lůžku pro děti, které mají nižší potřebu spánku. Také můžeme využívat různé prostojové chvilky k šachovým hádankám

nebo k opakování pravidel. Během řízených činností nejstarších dětí můžeme začlenit samostatnou práci se šachovými sešity. Seznamování se šachovými figurkami je vynikajícím doplňkem rozvíjení předmatematické gramotnosti. Nezapomínám na časté opakování nových pojmů a pochvalu. Ta je konkrétní ke každému dítěti a upozorňuji i na citlivost a ohleduplnost k druhým, ale i na drobnosti.

( pomoc při úklidu šachovnic).

Každý den v mateřské škole ukončujeme společným hodnocením.

Co se ti líbilo? Co se ti povedlo? Co jsme zajímavého dělali? Co můžeme udělat lépe?

Co naplánujeme na zítra? Děti se tak zapojují do  plánování a  já mám zárověň zpětnou vazbu.

Mimo třídu můžeme hrát šachy venku na zahradě, uspořádat odpoledne dětský šachový turnaj, či si zpestřit hru v netradičním prostředí –  v přírodě nebo v zahradní kavárně.

Šachy jsou nabízeny nejen jako hra dvou soupeřů, ale rozvíjí pomocí hravých činností s figurkami

intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dětí. Nabízené činnosti zvyšují praktickou využitelnost toho, co získají v mateřské škole a dále použijí ve svém životě.

A tak jen připomenutí krásného citátu Lindy Dobson:

JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST.

POUŽITÁ  A  DOPORUČENÁ LITERATURA

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání -Výzkumný pedagogický ústav v Praze

Rukověť trenéra šachu- Miroslav Hurta

Pravidla šachu FIDE

Šachová cvičebnice 1. a 2. díl  Martin Beil

Šachový slabikář-  Inna Veselá a Jiří Veselý

Prvé kroky na šachovnici – Ivan Paulička

Malá encyklopedie šachu – J.. Veselý, J. Kalendovský,B. Formánek

Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu – ing. Petr Herejk

Sbírka šachových úloh –  ing.  Petr Herejk

Závěr:

Pracuji  jako učitelka Mateřské školy v Ledči nad Sázavou. Mám více než třicetiletou praxi, a proto vím, že tento projekt naplňuje a obohacuje předškolní vzdělávání.

Proč právě teď? Děti jsou velice vnímavé a lákají je nové věci. Když jsme se zapojili do projektu  ŠACHY DO ŠKOL , dostali jsme od Šachového svazu České republiky k zapůjčení šachové sestavy a nástěnnou  magnetickou šachovnici s  figurkami k názorné výuce. Dostali jsme zdarma Metodickou příručku pro učitele a trenéry šachu od  Ing.Petra  Herejka a sbírku úloh od stejného autora. Dále jsem dostali zdarma krásné šachové cvičebnice, jejichž autorem je Martin Beil, určené pro nejstarší  předškolní děti, které se do projektu zapojily.

Děti byly nadšené. Rodiče říkali, že chtějí ráno vstávat, protože budou hrát šachy. Děti hrály šachy i v karnevalových maskách. Když jim vypadl zoubek, přály si od Zoubkové víly šachy. S radostí mi oznamovaly, že dostaly šachy k svátku. Rodičům se nápad líbil. Zpětná vazba byla výborná.

Pak přišel nouzový stav a uzavření naší mateřské školy a já se rozhodla si své šachové znalosti rozšířit a věnovala se samostudiu.  Absolvovala jsem online školení trenérů šachu a získala jsem osvědčení o odborné způsobilosti trenéra šachu 4. třídy.

Mým osobním cílem je rozšířit povědomí o tom, že tuto hru si mohou zamilovat i ti nejmenší.

A přála bych si, aby děti měly rády šachy nejen ve školce, ale aby s chutí pokračovaly i na základ-

ní škole  a šachy se jim tak staly dobrým kamarádem do života.

Pokud se tento projekt stane inspirací  i pro další mateřské školy, rozšíří se řady šachistů, kteří zjistí, že šachy nejsou jen hra, ale že v šachu je ukryto nejedno tajemství. ( J. Veselý)

 Řešitel projektu: Helena Vlasová

 

přílohyHodnocení šachové hry přímo od dětí

Fotografie dětí při hře. Se zařazením fotografií do tohoto projektu rodiče souhlasili.

V Ledči nad Sázavou dne 3. 6. 2020