Bleskové rozhodcovské okénko

Tuto sobotu se uskuteční MČR v bleskovém šachu a Komise rozhodčích by ráda všem zájemcům připomněla některé typické problémy nejen z bleskového šachu, které se mohou objevit na šachovnicích účastníků MČR.

Třebaže si všichni stále ještě zvykáme na pravidla platná od července letošního roku, která přinesla několik zásadních změn, existuje i řada pravidel, která platí dlouhá léta, ale stále vzbuzují rozpaky a zmatení u hráčů všech úrovní i věkových kategorií. Pojďme si připomenout některá z nich.

Bleskový šach a rapid šach v klasické formě (bez dostatečného dozoru na hru) má několik rysů, které ho jasně odlišují od vážných partií, o těchto odlišnostech hovoří přílohy A a B Pravidel šachu FIDE. Není to jen kratší čas na přemýšlení pro oba hráče, ale i přístup k nesprávnostem a nepřípustným tahům. Jiné aspekty se naopak nemění. Příkladem může být role rozhodčího, který má za povinnost např. hlásit pád praporku nebo nepřípustný tah, což je mnohdy v rozporu se zvyklostí hráčů pramenící z předchozích verzí pravidel.

Hráči nemusí zapisovat (A.2), to ale neznamená, že nesmí. Ani to neznamená, že když nebudou, nemohou reklamovat remízu. Pokud se hráč nachází v situaci, kdy předpokládá, že bude mít možnost reklamovat trojí opakování nebo 50 tahů bez braní figur a tahu pěšce, může si vyžádat pomoc rozhodčího, který na zbytek partie dohlédne a případnou reklamaci uzná či neuzná. Rozhodčí na druhé straně by měl sám iniciativně např. počítat tahy, přihlíží-li partii, kde tuto informaci bude potřebovat, aby spravedlivě rozhodl. Sám má také dohlížet na to, zda se pozice neobjevila 5x či zda hráči neodehráli 75 tahů, podle pravidla 9.6.2. U partií hraných na online šachovnicích je situace ještě jednodušší, protože rozhodčí může zkontrolovat i celý průběh partie a nemusí u ní být přítomen. Tato informace není o nic méně hodnotná. Avšak praktický rozhodčí vždy pamatuje na to, že reklamace remízy je současně její nabídkou, o čemž informuje soupeře ještě před tím, než zahájí svoje pátrání.

Jestliže oba hráči odehráli 10 tahů (A.4.1), nelze již změnit nesprávně umístěnou šachovnici či figury. V případě např. prohození krále s dámou nelze dělat rošádu. Hodiny smí být opraveny jen v případě, že by byl narušen harmonogram soutěže, např. pokud je na nich nedopatřením nastaveno 50 minut místo 5 minut v bleskovém turnaji. Jestliže ale hráči hráli s opačnými barvami a během 10 tahů stihla partie zdárně skončit, výsledek platí.

Nepřípustné tahy jsou z rozhodcovského hlediska asi nejpalčivějším problémem, protože v bleskovém (a rapid) šachu nyní prohrává již první nepřípustný tah (A.4.2), a tedy přímo a okamžitě rozhoduje o výsledku partie. Nová pravidla definují 4 typy nepřípustných tahů podle článků: 7.5.1, 7.5.2, 7.7.1 a 7.8.1. Nejprve samozřejmě tah, který není v souladu s článkem 3: Tahy kamenů. Za druhé konkrétně ponechání pěšce na poslední resp. první řadě při proměně pěšce, což implicitně platilo i dříve. A 2 novinky: hraní obouruč a zmáčknutí hodin bez provedení tahu. Hraní oběma rukama se objevovalo zejména při braní figur, proměny pěšce a dělání rošády. Hráč si tak dříve krátil čas, který měl strávit provedením tahu jednou rukou, a tomu se FIDE rozhodlo zamezit. Slovo „provedení“ není použito náhodou – dokončení tahu, tedy zmáčknutí hodin druhou rukou, se nepovažuje za hraní obouruč. Avšak vzhledem k tomu, že podle pravidla 6.2.3 musí být tah i dokončen stejnou rukou, jedná se stále o porušení Pravidel a v případě, že by se hráč takto provinil v partii vícekrát, vedlo by to zase k jeho prohře. O nepřípustný tah se ale nejedná. Přemáčknutí hodin se objevovalo často např. jako obrana proti soupeři, který svým tahem shodil některé figury, a nechtěl si je opravit na svůj čas. Nikdy to nebyl správný postup, ten zůstává stejný: zastavit hodiny a zavolat rozhodčího. Nyní ale tento způsob prohrává partii. Žádné z těchto provinění není menší nebo větší. Pro všechny tyto nepřípustné tahy ale platí, že jsou dokončeny stisknutím hodin (6.2.1). Nikdo nikoho nemůže nutit dokončit nepřípustný tah. Když si hráč uvědomí, čeho se dopustil a stále je na tahu, může svou chybu napravit. Např. jestliže existuje přípustný tah figurou, které se dotkl, je dovoleno nepřípustný tah vrátit a provést jiný. Jestliže dotknutá figura nemůže udělat žádný přípustný tah, lze udělat tah úplně jinou figurou. Podle stejné logiky, když např. hráč zahraje rošádu obouruč a uvědomí si, co udělal, může tah vrátit a provést ho správně jednou rukou. Jak bylo řečeno, pravidlo má zabránit hlavně tomu, aby si hráč krátil čas, tento čas ale nyní vrátil a není tedy důvod ho trestat. Pouze přemáčknutí hodin bez provedení tahu již z definice nemůže být od-přemáčknuto.

Pravidla pro bleskový šach také definují 2 zvláštní situace, kdy rozhodčí do partie vstoupí a okamžitě ji ukončí, protože Pravidla už byla narušena tak brutálním způsobem, že sami nevidí jiné řešení. Jestliže je rozhodčí svědkem takové situaci, počká na dokončení tahu a pokud je tato pozice stále na šachovnici, prohlásí partii za remízu. Tyto 2 situace (A.4.4) jsou: oba králové v šachu a pěšec na poli proměny. Taková partie tedy musí mít zahraný alespoň 1 nebo 2 nepřípustné tahy, který nereklamoval ani jeden z hráčů, a v bleskovém (i rapid) šachu se nehledá pozice před narušením pravidel, jak by tomu bylo u vážné partie.

První pád praporku znamená prohru pro daného hráče. U digitálních hodin je vždy možné rozhodnout, který praporek spadl jako první, a tedy podle výkladu FIDE je vždy možné určit vítěze, přestože v pravidle A.4.3 stojí: „Reklamace je úspěšná za předpokladu, že po zastavení hodin je praporek reklamujícího hráče a soupeřův praporek je spadlý.“ Tato věta se výkladem komise FIDE dle mého názoru stala přebytečnou a matoucí.

Nejvíce diskutovaným tématem posledních let je zákaz mobilních telefonů a jiných elektronických komunikačních prostředků. Připomenu tedy pouze, že hráč nesmí mít během partie mobilní telefon „u sebe“. Může být uložen v kapse bundy, kterou při partii nemá na sobě, nebo v tašce či batohu, na který během partie nesahá, a zároveň telefon nesmí vydat žádný zvuk, ať už je uložen kdekoliv.

Apeluji na všechny hráče, aby dodržovali fair play, protože je to opravdu jediný způsob, jak předejít problémům. Obzvláště v oblasti nepřípustných tahů se často hráči pohybují na velmi tenkém ledu a není snadné rozhodnout spravedlivě a zjistit, kde leží pravda. Jestliže je přísně trestáno přemačkávání hodin, musí být přísně trestáno i úmyslné shazování figur a na druhé straně křivé obviňování. Přestože se Pravidla snaží zamezit podvádění, vždy lze najít způsob, jak je obcházet a porušovat. Je jen na hráčích, jak se k nim postaví a jak chtějí šachy hrát.

Od 1. 1. 2018 budou platit nová pravidla, kde nejzásadnější změnou bude to, že první nepřípustný tah nebude v rapidu a bleskovém šachu prohrávat. Některé články Pravidel se posunou a budou mít jiná čísla, např. výše zmíněné 7.7.1 bude 7.5.4 a 7.8.1 bude 7.5.3.