Vazba na předměty

 

Vztah šachu k dalším předmětům

Celá řada cvičení na šachovnici má vztah i k dalším vyučovacím předmětům. Velkou výhodou je, že vše se děje hravou formou v duchu Komenského Školy hrou a že děti získávají okamžitou zpětnou vazbu.

 

Matematika

Zde se šachová cvičení projevují asi nejvýrazněji. S nácvikem pohybu figur se děti přirozeně učí orientovat se v prostoru a přirozeným způsobem se seznámí s pojmy vodorovný (řada), svislý (sloupec), úhlopříčka (diagonála), se kterými se setkají také v geometrii. Při výměnách figur si žáci procvičují porovnávání a jednoduché součty. Vzhledem k tomu, že každá figura má svou hodnotu, získávají tím i základy ekonomické gramotnosti. Okamžitá hodnota figury se pak mění i v závislosti na její poloze (např. kolik polí napadá jezdec uprostřed šachovnice a kolik v rohu?).

Jednoduché koncovky potom nabízejí výbornou průpravu do základů geometrie. Děti se seznámí s tím, co je čtverec a trojúhelník, naučí se určovat vzdálenosti (např. na kolik tahů se dostane král z h1 na a8 ?).

Šachy jedinečným způsobem rozvíjejí abstraktní, logické a kombinační myšlení a vedou k nácviku zkoumání a porovnávání různých možností.

 

Český jazyk

Bylo zjištěno, že děti, které se věnují šachu, mají lepší výsledky ve čtení a schopnosti porozumět textu. Zlepšují se také jejich verbální schopnosti. Šachy jsou součástí naší kultury už po mnoho staletí a odkazy na ně obsahují četná literární díla. Při pohybu figur po rovných liniích si procvičují také jemnou motoriku, kterou potřebují při psaní. Tento způsob nácviku koordinace oko-ruka byl využit i při výuce dětí, které byly v tomto směru handicapované.

 

Obecné

Celá řada vlastností rozvíjených při hře se uplatní prakticky ve všech předmětech. Patří sem především schopnost soustředit se, hledání a posuzování různých možností, kreativita či abstraktní myšlení. Důležité je také promýšlení důsledků vlastních tahů, přičemž dítě se naučí zásadě „nejprve mysli, pak konej“. Při hře se dítě naučí schopnosti rozhodnout se a nést za své rozhodnutí zodpovědnost, přičemž výhodou je, že důsledky svého rozhodnutí pozná velmi rychle.