Směrnice pro registraci a zápočet turnajů

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Směrnice pro registraci a zápočet turnajů určuje pravidla pro zápočet soutěží na Listinu osobních koeficientů (ELO ČR) a FIDE Rating List (ELO FIDE). Specifikuje povinnosti pořadatelů turnajů, sekretariátu ŠSČR a zpracovatele turnajů se zápočtem na LOK a FRL.

1.2. Použité názvosloví, zkratky a symboly

ŠSČR – Šachový svaz České republiky;

ES – Ekonomická směrnice ŠSČR;

FIDE – Mezinárodní šachová federace (Fédération Internationale des Échecs);

FRL – listina hráčů s osobními koeficienty FIDE (FIDE Rating List);

IBCA – Mezinárodní federace nevidomých šachistů (International Braille Chess Association);

IPCA – Mezinárodní federace tělesně postižených šachistů (International Physically Disabled Chess Association);

LOK – listina osobních koeficientů ŠSČR;

SF – seznam federací, jejichž národní OK lze započítat do LOK;

OK – osobní koeficient;

2. Povinnosti pořadatele šachového turnaje se zápočtem na LOK

2.1. Zkontrolovat platné OK všech účastníků.

2.2. Do 7 dnů po skončení akce zaslat zpracovateli turnajů se zápočtem na LOK podklady pro zápočet na LOK definované v dokumentu „Náležitosti podkladů ze soutěží předávaných k zápočtu do LOK a FRL“.

2.3. V případě pozdního zaslání požadovaných dokumentů dle článku 2.2. bude pořadateli účtována přirážka ve výši stanovené ES (pouze v případě praktického šachu).

2.4. Od poplatku za započítání turnajů na LOK ČR jsou osvobozeny soutěže uvedené v příloze D1 ES – článek 2.8.b) a turnaje pořádané IPCA a IBCA.

3. Povinnosti pořadatele turnaje se zápočtem na FRL

3.1. Přihlásit plánovanou soutěž v praktickém šachu v dostatečném předstihu (nejpozději 1 měsíc před začátkem soutěže) zpracovateli FRL, tzn. zaslat e-mailem vyplněný FIDE Report. V případě zkrácených temp (rapid šach a bleskový šach) opět platí výše uvedená podmínka přihlášení soutěže v dostatečném předstihu (nejpozději však dva dny před začátkem soutěže).

3.2. Do 7 dnů po skončení akce zaslat zpracovateli turnajů se zápočtem na FRL podklady pro zápočet na FRL definované v dokumentu „Náležitosti podkladů ze soutěží předávaných k zápočtu do LOK a FRL“.

3.3. V reportech pro FRL se nepoužívá diakritika. Veškeré dokumenty musejí být vepsány do předtištěných formulářů nebo napsány anglicky.

3.4. V případě pozdního zaslání požadovaných dokumentů dle článku 3.1. a 3.2. bude pořadateli účtována přirážka ve výši stanovené ES (pozn. při nesplnění požadavku dle článku 3.1. může FIDE odmítnout soutěž na FRL započítat).

3.5. Od poplatku za započítání turnajů na FRL jsou osvobozeny turnaje pořádané IPCA a IBCA.

3.6. Pořadatel zajistí, že turnaj se zápočtem na FRL od 1.1.2013 bude řídit rozhodčí se zaplaceným licenčním poplatkem.

3.7. Pořadatel zajistí, aby všichni hráči účastníci se turnaje se zápočtem na FRL měli před startem turnaje FIDE ID (FID – identifikační číslo FIDE). Zahraničním hráčům FID přiřazuje mateřská federace, hráčům ŠSČR FID přiřazuje zpracovatel FRL (rating administrátor). V případě, že pořadatel zašle k zápočtu turnaj, kde někteří hráči nebudou mít FID, pak FIDE odmítne soutěž na FRL započítat.

4. Povinnosti sekretariátu ŠSČR

4.1. Na žádost pořadatele vystavit fakturu k úhradě předepsaných poplatků.

4.2. Přijaté podklady obratem poskytnout zpracovateli turnajů se zápočtem na LOK a FRL.

4.3. Doklady o úhradě poplatků průběžně předávat hospodáři ŠSČR.

5. Povinnosti zpracovatele LOK

5.1. Vést evidenci došlých výsledků turnajů.

5.2. V případě zjištění nedostatků obratem požádat pořadatele turnaje o doplnění.

5.3. Informovat šachovou veřejnost o postupu zpracování na internetových stránkách zpracovatele LOK, popřípadě na stránkách ŠSČR.

6. Povinnosti zpracovatele turnajů se zápočtem na FRL

6.1. Vést evidenci došlých výsledků turnajů.

6.2. V případě zjištění nedostatků obratem požádat pořadatele turnaje o doplnění.

6.3. Zaslat výsledky ke zpracování prostřednictvím FRS (FIDE Rating Server).

6.4. Informace o turnajích odeslaných ke zpracování lze najít na internetových stránkách FIDE.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Související dokumentace

7.1.1. Klasifikační řád ŠSČR

7.1.2. Ekonomická směrnice ŠSČR

7.1.3. Náležitosti podkladů ze soutěží předávaných k zápočtu do LOK a FRL

7.1.4. Seznam federací, jejichž národní OK lze započítat do LOK

7.2. Tato směrnice byla schválena VV ŠSČR dne 20. 8. 2013 a nabývá účinnosti dne 6. 9. 2013.

7.3. Postačujícím dokladem o uhrazení předepsaných poplatků je kopie bankovního výpisu nebo kopie ústřižku složenky. U bezhotovostních převodů je možno alternativně zaslat informaci s udáním výše platby, data platby, čísla účtu plátce a variabilního symbolu. Tato možnost se netýká plateb provedených složenkou České pošty.

Viktor Novotný – předseda ŠSČR