Organizační řád ŠSČR

Článek 1 – Úvod

Základním úkolem Šachového svazu České republiky (ŠSČR) je péče o rozvoj šachového života na území České republiky.

Článek 2 – Členství

 1. Řádnými členy ŠSČR se mohou stát:
  1. oddíly, kroužky, kluby apod., jež jsou občanským sdružením s právní subjektivitou ve smyslu zákona „O sdružování občanů č.83/90 Sb.“ (anebo jsou členy tělovýchovné jednoty či organizace, která je občanským sdružením s právní subjektivitou ve smyslu výše zmíněného zákona) a jejichž členové souhlasí se stanovami ŠSČR;
  2. právnické osoby, které souhlasí se stanovami ŠSČR;
  3. celostátní sdružení se samostatnou právní subjektivitou ve smyslu zákona „O sdružování občanů č.83/90 Sb.“ zabezpečující rozvoj jednotlivých disciplín šachového sportu (např. korespondenční šach, problémový šach), jejichž členové souhlasí se stanovami ŠSČR;
  4. na základě své projevené svobodné vůle fyzické osoby, které souhlasí se stanovami ŠSČR.
 2. Termínem „šachový oddíl“ rozumíme subjekty vyjmenované v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b).
 3. O členství šachových oddílů (viz čl. 2 odst. 2) v ŠSČR rozhoduje na základě písemné přihlášky VV ŠSČR.
 4. O členství subjektů vyjmenovaných v čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhoduje na základě písemné přihlášky Konference ŠSČR.
 5. Fyzické osoby se členy ŠSČR stávají prostřednictvím svého členství v subjektech podle čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c). V případě, že fyzická osoba není členem subjektů vyjmenovaných v čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c), je výjimečně možné založit její individuální členství. Podrobnosti stanoví Registrační a přestupní řád ŠSČR. O individuálním členství fyzické osoby rozhoduje na základě písemné přihlášky VV ŠSČR.
 6. Čestnými členy ŠSČR jsou po schválení Konferencí ŠSČR jmenovány osoby, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj a popularizaci šachu v ČR.
 7. Práva členů jsou:
  1. podílet se na akcích ŠSČR a na využívání finančních a materiálních prostředků ŠSČR dle kritérií stanovených zákonem a usnesením orgánů ŠSČR;
  2. získávat potřebné informace o činnosti svazu;
  3. účastnit se konferencí ŠSČR a krajských šachových svazů, navrhovat své kandidáty na funkce ve všech orgánech ŠSČR, volit a být volen, přičemž právo člena účastnit se konferencí ŠSČR a krajských šachových svazů je vykonáváno prostřednictvím delegátů těchto konferencí;
  4. podílet se na činnosti ŠSČR, podávat návrhy, náměty, žádosti a připomínky k činnosti ŠSČR;
  5. odvolat se proti rozhodnutí vydanému v první instanci (výjimkou jsou rozhodnutí Konference ŠSČR, která jsou konečná).
 8. Povinnosti členů jsou:
  1. jednat ve shodě se stanovami ŠSČR a v souladu s usneseními orgánů ŠSČR;
  2. ve stanovených termínech platit příspěvky a poplatky, pokud jsou stanoveny příslušnými předpisy;
  3. dodržovat obecné závazné právní předpisy, stanovy ŠSČR, řády a předpisy ŠSČR, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky.
 9. Členství v ŠSČR zaniká:
  1. dobrovolným vystoupením z ŠSČR na základě písemného oznámení doručeného VV ŠSČR;
  2. právním zánikem subjektu;
  3. vyškrtnutím v důsledku neprodloužení platnosti registrace subjektu;
  4. odnětím členství pro hrubé porušení stanov, pravidel šachu nebo poškození zájmů ŠSČR. O vyloučení rozhoduje VV ŠSČR. Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ke Konferenci ŠSČR.
 10. Členství v ŠSČR získávají členové podáním nebo obnovením přihlášky a každoročním zaplacením stanoveného členského příspěvku. Bližší podrobnosti stanoví Registrační a přestupní řád ŠSČR.
 11. Jednotliví členové, jejichž seznam je zaslán šachovými oddíly (viz čl. 2 odst. 2) nebo celostátními sdruženími (viz čl. 2 odst. 1 písm. c)) Organizační komisi ŠSČR, se označují jako registrovaní šachisté. Registrovaní šachisté podléhají evidenci u ŠSČR.
 12. Seznam všech členů ŠSČR vede OK ŠSČR.
 13. Šachista může být registrován jen v jediném šachovém oddílu ŠSČR. Možnosti individuálního členství šachisty u ŠSČR upravuje Registrační a přestupní řád ŠSČR. Možnosti případných startů za jiné šachové oddíly upravuje Soutěžní řád ŠSČR.
 14. Přestup šachisty mezi šachovými oddíly potvrzuje OK ŠSČR. Podrobnosti upravuje Registrační a přestupní řád ŠSČR.
 15. Vzájemné vyrovnání mezi šachovými oddíly nebo mezi šachistou a šachovým oddílem na základě podepsaných smluv je vnitřní záležitostí šachisty a šachového oddílu.

Článek 3 – Šachový oddíl

 1. Šachový oddíl sdružuje zájemce o šachovou hru. Odpovídá za evidenci a registraci svých členů.
 2. Šachový oddíl neodvádí KŠS a ŠSČR žádné poplatky s výjimkou členských příspěvků a správních poplatků (výši těchto poplatků stanovuje Ekonomická směrnice ŠSČR nebo konference ŠSČR či KŠS).
 3. Šachový oddíl pečuje v místě působení o rozvoj šachového života a uspokojování potřeb a zájmů členské základny. Šachový oddíl podle místních podmínek pořádá pro všechny zájemce místní nebo regionální soutěže jednotlivců nebo družstev. Tyto soutěže mají rekreační, náborový a účelový význam. Pořádání mistrovských soutěží pro registrované šachisty upravuje Soutěžní řád ŠSČR.

Článek 4 – Celostátní sdružení

 1. Celostátní sdružení se samostatnou právní subjektivitou ve smyslu zákona „O sdružování občanů č.83/1990 Sb.“ (viz čl. 2 odst.1 písm. c)) zabezpečují rozvoj jednotlivých specifických disciplín šachového sportu (např. korespondenční šach, problémový šach, šach zdravotně postižených).
 2. Přijetí celostátního sdružení uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) do ŠSČR je podmíněno působností sdružení na celém území ČR, podáním přihlášky na Konferenci ŠSČR a souhlasem delegátů Konference ŠSČR.

Článek 5 – Struktura ŠSČR

 1. ŠSČR se člení podle územního principu na úroveň republikovou a krajskou.
 2. Krajské členění ŠSČR (Krajské šachové svazy) se vytváří v souladu s územní organizací České republiky (úst. zák. č. 374/1997 Sb.). Sídla krajských šachových svazů jsou shodná se sídly vyšších územně správních celků (krajů). KŠS řídí příslušné soutěže a plní poslání ŠSČR na úrovni své územní působnosti.
 3. V případě potřeby mohou krajské šachové svazy vytvářet i nižší organizační jednotky, pokud o tom rozhodnou delegáti konference příslušného krajského šachového svazu. Tyto jednotky nemají samostatnou právní subjektivitu. Jejich financování zajišťuje krajský šachový svaz, na jehož území působí.
 4. Šachové oddíly jsou do územní organizace ŠSČR začleněny podle místa svého sídla. Výjimky z územního zařazení schvaluje VV ŠSČR na základě písemné žádosti šachového oddílu.
 5. Členové vyjmenovaní v čl. 2 odst. 1. písm. c) tohoto organizačního řádu jsou začleněni přímo do republikové úrovně ŠSČR.

Článek 6 – Krajský šachový svaz

 1. Šachové oddíly se podle příslušnosti k územně správnímu celku ČR sdružují do krajského šachového svazu (dále jen KŠS). Výjimky z územního zařazení schvaluje VV ŠSČR na základě písemné žádosti šachového oddílu. K činnosti v KŠS se šachové oddíly přihlašují. Každý šachový oddíl smí být přihlášen pouze v jednom KŠS. KŠS řídí činnost a soutěže v souladu se schválenými stanovami, předpisy a řády a usneseními orgánů ŠSČR.
 2. Nejvyšším orgánem KŠS je konference. Na konferenci KŠS jsou delegáti vysíláni podle klíče, který schválí konference KŠS.
 3. Konference KŠS volí předsedu KŠS a ostatní členy VV KŠS. VV KŠS řídí činnost KŠS v době mezi konferencemi. Funkční období VV KŠS je tříleté. V průběhu období mezi konferencemi KŠS je možno do VV KŠS kooptovat max. dva členy.
 4. Konference KŠS volí Revizní komisi KŠS, delegáty na konferenci ŠSČR a sekretáře KŠS.
 5. Rozhodnutí orgánů KŠS jsou závazná pro všechny šachové oddíly KŠS.
 6. Hospodaření KŠS je prováděno dle Ekonomické směrnice ŠSČR

Článek 7 – Šachový svaz České republiky

 1. Nejvyšším orgánem ŠSČR je Konference ŠSČR. Na konferenci musí být delegovány všechny krajské šachové svazy. Počet delegátů je vázán na počet registrovaných členů tak, že KŠS na každých započatých 300 registrovaných členů deleguje 1 zástupce, nejméně však tři zástupce za jeden KŠS. Hlasy všech delegátů jsou při hlasování rovnocenné.
 2. Konference ŠSČR volí předsedu Šachového svazu České republiky, další volené členy Výkonného výboru Šachového svazu České republiky (VV ŠSČR) a Revizní komisi Šachového svazu České republiky (RK ŠSČR). VV ŠSČR řídí činnost ŠSČR v období mezi konferencemi. RK ŠSČR provádí zejména kontrolu hospodaření ŠSČR.
 3. Konference ŠSČR může z řad významných osobností jmenovat prezidenta ŠSČR.
 4. VV ŠSČR je na Konferenci ŠSČR volen na tříleté funkční období tajnou volbou. VV ŠSČR má minimálně sedm volených členů a tvoří jej předseda ŠSČR, místopředseda, hospodář a další volení členové. Členem VV ŠSČR jsou dále generální sekretář ŠSČR a jeden člen zastupující všechna celostátní sdružení, jež jsou řádnými členy ŠSČR podle čl. 3 odst. 1 písm c). V průběhu období mezi konferencemi je možno kooptovat do VV ŠSČR max. dva členy. VV ŠSČR ustavuje pro potřeby zabezpečení činnosti ŠSČR odborné komise (viz čl. 11) a spolupracuje se sekretáři krajských šachových svazů.
 5. RK ŠSČR je na Konferenci ŠSČR volena na tříleté funkční období tajnou volbou a má minimálně tři členy. Členové RK ŠSČR volí ze svých řad předsedu RK ŠSČR. Členové VV ŠSČR nemohou být členy RK ŠSČR. V průběhu období mezi konferencemi je možno kooptovat do RK ŠSČR max. jednoho člena.
 6. VV ŠSČR se schází zpravidla jednou měsíčně, RK ŠSČR se schází minimálně dvakrát ročně. Jejich jednání se mohou zúčastnit i přizvaní hosté. Jejich práva a povinnosti stanoví předsedající schůze.
 7. Hospodaření ŠSČR se řídí Ekonomickou směrnicí ŠSČR.
 8. Orgány ŠSČR soustřeďují svou činnost na organizací a řízení šachového života v České republice a na naplňování cílů a hlavních úkolů ŠSČR tak, jak jsou uvedeny ve Stanovách ŠSČR. Při zabezpečování činnosti a cílů spolupracují s krajskými šachovými svazy.
 9. Jednání všech orgánů ŠSČR řídí jednacím řádem.
 10. Rozhodnutí orgánů ŠSČR jsou závazná pro všechny členy ŠSČR.
 11. Činnost orgánů ŠSČR zabezpečuje sekretariát ŠSČR. Sekretariát je zřizován VV ŠSČR pro organizační a administrativní zabezpečení činnosti ŠSČR a pracuje podle platné legislativy a pokynů VV ŠSČR. Složení sekretariátu se řídí potřebami a ekonomickými možnostmi ŠSČR. V čele sekretariátu je generální sekretář, který vykonává úkoly podle pokynů předsedy a usnesení orgánů ŠSČR. Generálního sekretáře do funkce jmenuje VV ŠSČR.
 12. ŠSČR ve FIDE zastupuje delegát FIDE, který je do své funkce jmenován VV ŠSČR. Účastní se kongresů FIDE a dalších jednání a zastupuje na nich zájmy ŠSČR. O závěrech jednání informuje ŠSČR.
 13. RK ŠSČR provádí kontrolu hospodaření ŠSČR (především kontrolu čerpání rozpočtu ŠSČR) a kontrolu plnění usnesení Konference ŠSČR. Při provádění kontroly jsou členové RK ŠSČR oprávněni vyžadovat od všech funkcionářů, zaměstnanců a členů ŠSČR potřebnou součinnost, umožnění přístupu k souvisejícím dokladům a poskytnutí veškerých informací.Předseda RK ŠSČR nebo jím pověřený člen RK ŠSČR má právo účasti na schůzích VV ŠSČR. V období mezi konferencemi RK ŠSČR upozorňuje VV ŠSČR na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění.

Článek 8 – Společné organizační zásady

 1. Orgány ŠSČR jsou voleny zdola nahoru.
 2. Orgány ŠSČR mohou přijímat rozhodnutí, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů orgánu s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán v daném konkrétním případě nerozhodne, že hlasování bude tajné. U voleb Výkonného výboru ŠSČR a Revizní komise ŠSČR musí být použito pouze tajného hlasování.
 3. Právo hlasovat, volit a být volen mají v orgánech ŠSČR členové a delegáti, kteří dovršili 18 let.
 4. Profesionální aparát může být vytvořen jen na základě rozhodnutí a potřeb volených orgánů ŠSČR.
 5. Z každého zasedání orgánů ŠSČR je pořizován písemný zápis o výsledcích jednání.
 6. Přijatá usnesení a rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy ŠSČR spadající do působnosti orgánu, který usnesení přijal.

Článek 9 – Konference

 1. Konference se konají zpravidla jednou ročně.
 2. Konference KŠS musí být svolávána častěji anebo i dříve, než uplyne obvyklý roční interval, jestliže o tom rozhodne VV KŠS nebo o dřívější svolání požádá alespoň třetina šachových oddílů sdružených v KŠS.
 3. Konference ŠSČR musí být svolávána častěji anebo i dříve, než uplyne obvyklý roční interval, jestliže o tom rozhodne VV ŠSČR nebo o dřívější svolání požádá alespoň pět krajských šachových svazů.

Článek 10 – Volby

 1. Volby orgánů jsou platné, účastní-li se jich nadpoloviční většina oprávněných delegátů. Navržený kandidát je zvolen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů.
 2. Volbu orgánů upravuje volební řád.

Článek 11 – Odborné a kontrolní komise

 1. Na úrovni ŠSČR se ustanovují tyto odborné komise:
  1. sportovně technická komise (STK);
  2. organizační komise (OK);
  3. komise rozhodčích (KR);
  4. komise klasifikační (KK);
  5. trenérsko-metodická komise (TMK);
  6. komise mládeže (KM).
 2. Další odborné komise jsou ustavovány aktuálně dle potřeby.
 3. Nezávisle na řídících orgánech ŠSČR je volena Revizní komise ŠSČR (RK ŠSČR).
 4. Na úrovni KŠS je ustavení odborných komisí plně v kompetenci orgánů KŠS.
 5. STK ŠSČR zabezpečuje organizaci a řízení šachových soutěží. Řídí především činnost v oblasti soutěží ŠSČR (jednotlivců i družstev) s výjimkou soutěží mládeže.
 6. OK ŠSČR připravuje k vydání řády, směrnice a předpisy nutné pro činnost ŠSČR a zabezpečuje vedení evidence členské základny ŠSČR.
 7. KR ŠSČR řídí činnost a vzdělávání rozhodčích. Dbá na pravidelné získávání, obnovování a zvyšování kvalifikace rozhodčích, zabezpečuje provádění překladu a výklad všech pravidel FIDE.
 8. KK ŠSČR vyvíjí činnost v oblasti klasifikace šachistů. Zajišťuje průběžné zpracovávání a vydávání Listiny osobních koeficientů hráčů ŠSČR, vede evidenci splněných mezinárodní titulů a vyšších výkonnostních tříd.
 9. TMK ŠSČR řídí úsek trenérské práce a organizuje metodickou činnost. Dbá na pravidelné získávání, obnovování a zvyšování kvalifikace trenérů, zabezpečuje trenérské vedení talentů starších 18 let, provádí nominace na mezinárodní soutěže, odpovídá za trenérské vedení reprezentačních týmů ČR, připravuje a vydává metodické materiály pro trenéry a hráče a podporuje další výkonnostní růst talentovaných šachistů.
 10. KM ŠSČR zabezpečuje oblast masového rozvoje šachu a péči o mládež do 18 let. Řídí soutěže ŠSČR jednotlivců i družstev mládeže do 18 let, stanovuje listinu talentů ŠSČR, zabezpečuje péči o talentovanou mládež.

Článek 12 – Legislativa

 1. Základním dokumentem ŠSČR jsou Stanovy ŠSČR.
 2. ŠSČR pro zabezpečení rozvoje šachového života a uspokojování potřeb a zájmů členské základny na území České republiky vydává mj. tyto řády a směrnice:
  1. Pravidla FIDE – překlad;
  2. Pravidla FIDE pro švýcarský systém – překlad;
  3. Standardní vybavení pro turnaje FIDE – překlad;
  4. Všeobecné zásady pro organizování turnajů FIDE – překlad;
  5. Etický kodex FIDE – překlad;
  6. Antidopingový řád FIDE – překlad;
  7. Organizační řád ŠSČR;
  8. Soutěžní řád ŠSČR;
  9. Klasifikační řád ŠSČR;
  10. Ekonomická směrnice ŠSČR;
  11. Registrační a přestupní řád ŠSČR;
  12. Disciplinární řád ŠSČR;
  13. Odvolací řád ŠSČR;
  14. Směrnice vedení evidence členské základny ŠSČR;
  15. Organizační pokyny pro činnost Krajských šachových svazů.
 3. Schvalování změn, doplňků a výkladu stanov ŠSČR a Ekonomické směrnice ŠSČR provádí Konference ŠSČR. Výklad ostatních řádů a směrnic, jejich změny a doplňky provádí VV ŠSČR.

Článek 13 – Ocenění práce a zásluh za činnost pro ŠSČR

 1. Za dlouholetou obětavou a úspěšnou práci ve prospěch šachového hnutí nebo k významnému životnímu jubileu mohou orgány ŠSČR udělit věcný dar, případně finanční odměnu.
 2. Významným osobnostem může být uděleno čestné členství v ŠSČR.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

 1. Tento Organizační řád ŠSČR byl schválen Konferencí Šachového svazu České republiky dne 22.2.2003 v Praze. Změna byla schválena na schůzi VV ŠSČR dne 22. 3. 2004 a téhož dne nabývá účinnosti. Změna článku 9 odstavce 1 byla schválena na schůzi VV ŠSČR dne 3. 12. 2012 a téhož dne nabývá účinnosti.
 2. K provádění změn, dodatků apod. a k výkladu tohoto řádu je kompetentní VV ŠSČR nebo Konference ŠSČR.