Organizační pokyny pro činnost KŠS

Článek 1 – Ustavení KŠS

 1. Přípravný výbor KŠS svolá ustavující konference KŠS v termín mezi 25. únorem a 25. dubnem 2002 – zodpovídá krajský zmocněnec.
 2. Ustavující konference KŠS:
  1. schválí ustavení KŠS;
  2. rozhodne o případném vytvoření nižších organizačních jednotek (bez samostatné právní subjektivity);
  3. zvolí předsedu, místopředsedu a ostatní členy VV KŠS (celkem min. 5 členů);
  4. ustaví odborné komise a zvolí předsedy těchto odborných komisí;
  5. zvolí sekretáře KŠS;
  6. zvolí revizní komisi KŠS (doporučený počet členů komise jsou 3),
  7. projedná zabezpečení ukončení činnosti RŠS resp. OŠS na území působnosti KŠS včetně finančního vypořádání;
  8. schválí rozpočet KŠS a příp. výši krajských členských příspěvků;
  9. schválí klíč pro vysílání delegátů na příští konference KŠS.
 3. Členy KŠS se na ustavující konferenci KŠS automaticky stávají všechny zastoupené šachové oddíly. O přijetí šachových oddílů z území působnosti KŠS, jejichž zástupci nejsou na ustavující schůzi KŠS přítomni, rozhodne VV KŠS na nejbližším zasedání po ustavující konferenci KŠS tak, že VV KŠS má za povinnost přijmout za člena každý existující šachový oddíl se zaplacenými členskými příspěvky na rok 2002 s výjimkou těch šachových oddílů, které písemnou formou požádají VV ŠSČR o přeřazení do jiného KŠS.
 4. VV KŠS bezprostředně po ustavení KŠS provede registraci KŠS jako právního subjektu s přenesenou právní subjektivitou.
 5. VV KŠS bezprostředně po ustavení KŠS dohodne na KV ČSTV vedení konta KŠS, provádění účetnictví, daňové záležitosti, rozmnožování, rozesílání pošty, telefony, archivace dokumentů, event. kancelář či samostatný stůl (doporučuje se tyto záležitosti předjednat ještě před konferencí).
 6. VV KŠS založí adresář šachových oddílů KŠS a naváže s nimi kontakt.

Článek 2 – Členství v KŠS

 1. Členy KŠS jsou všechna zájmová sdružení s právní subjektivitou ve smyslu zákona „O sdružování občanů č.83/90 Sb.“, tj. oddíly, kroužky, kluby apod. bez ohledu na své členství v jiné struktuře (např. ČSTV, Sokol, odbory), jejichž členové souhlasí se Stanovami ŠSČR, a další právnické osoby, které souhlasí se Stanovami ŠSČR (dále jen šachové oddíly),
 2. Fyzické osoby se stávají členy KŠS prostřednictvím svého členství v šachových oddílech na území působnosti KŠS.

Článek 3 – Konference KŠS

 1. Konferenci KŠS svolává VV KŠS převážně jednou ročně nejpozději tři týdny před konferencí ŠSČR. Konference KŠS musí být svolávána častěji anebo i dříve, než uplyne obvyklý roční interval, jestliže o tom rozhodne VV KŠS nebo o dřívější svolání požádá alespoň třetina oddílů v KŠS sdružených.
 2. Konference mj.:
  1. projednává zprávu o činnosti KŠS za uplynulé období, zprávu RK KŠS a zprávy orgánů volených konferencí;
  2. na tříleté volební období volí předsedu KŠS, místopředsedu KŠS a ostatní členy VV KŠS (minimální počet členů VV je 5);
  3. na tříleté volební období volí revizní komisi KŠS (doporučený počet členů RK jsou 3)
  4. schvaluje hospodaření za uplynulý kalendářní rok;
  5. schvaluje rozpočet na další kalendářní rok;
  6. projednává připomínky a podněty k činnosti KŠS a návrhy na změny a doplňky řádů a předpisů ŠSČR;
  7. volí delegáty na Konferenci ŠSČR;
  8. rozhoduje o všech dalších záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud tyto záležitosti nespadají do kompetence republikových orgánů ŠSČR.
  9. působí jako odvolací orgán při odvoláních proti rozhodnutí VV KŠS.

Článek 4 – VV KŠS

 1. VV KŠS je volen na konferenci KŠS na tříleté funkční období. (Doporučené obsazení funkcí ve VV: předseda, místopředseda, hospodář, sekretář, předseda STK, předseda KM, dále se doporučuje se zabezpečit alespoň jedním funkcionářem činnost rozhodčích, činnost trenérskou a činnost propagační a masového rozvoje).
 2. VV KŠS zabezpečuje v okruhu své působnosti v období mezi konferencemi organizaci a řízení výkonnostního a rekreačního šachu. V souladu se schválenými stanovami, předpisy a řády a usneseními orgánů ŠSČR především:
  1. rozhoduje o všech věcech, jež si k rozhodnutí vyhradí, pokud rozhodnutí v dané záležitosti nespadá do kompetence konference KŠS či republikových orgánů ŠSČR;
  2. ustavuje odborné komise;
  3. jmenuje předsedy jednotlivých odborných komisí KŠS a schvaluje personální obsazení odborných komisí KŠS;
  4. schvaluje koncepci činnosti odborných komisí KŠS;
  5. zabezpečuje hospodaření s finančními prostředky a majetkem KŠS. Hospodaření KŠS je prováděno podle Ekonomické směrnice ŠSČR.
 3. VV KŠS předkládá konferenci ke schválení zprávu o své činnosti.
 4. VV KŠS působí jako odvolací orgán při odvolání proti rozhodnutí odborných komisí KŠS.
 5. Rozhodnutí orgánů KŠS jsou závazná pro všechny šachové oddíly KŠS.

Článek 5 – Sekretář KŠS

 1. Sekretář KŠS zabezpečuje administrativní chod KŠS, fungování orgánů, pořizuje zápisy z jednání orgánů KŠS, zabezpečuje informovanost oddílů o rozhodnutích a činnosti KŠS a ŠSČR apod.
 2. Sekretář KŠS je v kontaktu s republikovými orgány ŠSČR (podrobnosti viz čl. 7), aplikuje rozhodnutí orgánů ŠSČR na činnost KŠS.
 3. Sekretář KŠS zodpovídá za obsahovou stránku internetových stránek KŠS a dle možností tyto stránky udržuje (případně alespoň připravuje materiály pro umístění na webové stránky KŠS).
 4. Doporučuje se, aby sekretářem byl funkcionář, který disponuje mobilním telefonem, pracuje s výpočetní technikou, ovládá alespoň základní znalosti práce s programy Word, Excell a umí používat e-mailovou poštu. Funkce sekretáře KŠS může být spojena s funkcí hospodáře event. s funkcemi dalšími. Činnost sekretáře KŠS je však také možno podle rozhodnutí VV KŠS rozdělit mezi více funkcionářů.
 5. Výši odměny sekretáře schvaluje VV KŠS a tato odměna je vyplácena z prostředků KŠS.

Článek 6 – Spolupráce s ČSTV a dalšími orgány a organizacemi

 1. KŠS zastupuje v orgánech KV ČSTV šachové hnutí. Prostřednictvím svých zástupců se podílí na rozhodování KV ČSTV, krajských konferencí ČSTV a případně dalších orgánů KV ČSTV.
 2. KŠS pravidelně sleduje statistická hlášení tělovýchovných jednot o počtu členů v šachovém sportovním odvětví a tyto údaje porovnává s členskou základnou šachových oddílů ŠSČR v oblasti působnosti KŠS.
 3. KŠS pro potřeby šachového hnutí navazuje kontakty s orgány státní správy kraje a s dalšími organizacemi na území působnosti kraje a využívá jich k podpoře šachového sportu (granty, účelové dotace, příspěvky, dary, spolupráce při pořádání šachových akcí – prostory pro konání, propagace apod.).

Článek 7 – Spolupráce s ŠSČR

 1. KŠS spolupracuje s OK ŠSČR při vedení členské základny kraje.
 2. KŠS informuje orgány ŠSČR o činnosti v KŠS, zápisy z jednání orgánů KŠS zasílá sekretariátu ŠSČR.
 3. KŠS stanovuje případné krajské členské příspěvky a s tímto rozhodnutím seznamuje ŠSČR.
 4. KŠS vykonává v okruhu své působnosti rozhodnutí orgánů ŠSČR.
 5. KŠS zodpovídá za včasné zasílání výsledků postupových mistrovských soutěží s uvedením postupujících do vyšších soutěží.
 6. KŠS rozhoduje o udělení disciplinárním trestu jednotlivci či kolektivu, které souvisejí s jejich činností v soutěžích a na dalších akcích řízených KŠS, a s tímto rozhodnutím seznamuje orgány ŠSČR.
 7. KŠS předává sekretariátu ŠSČR návrhy na ocenění členů za dlouholetou obětavou a úspěšnou práci ve prospěch šachového hnutí nebo návrhy na ocenění k významnému životnímu jubileu a návrhy na čestné členství v ŠSČR.

Článek 8 – Specifikace činnosti KŠS na území působnosti

KŠS v působnosti svého kraje mj.

 1. Vede přehled členské základny kraje (prostřednictvím OK ŠSČR a ve spolupráci s ní).
 2. Spravuje a udržuje adresář oddílů KŠS (eviduje především kontaktní adresy včetně telefonického a e-mailového spojení, bankovní spojení, IČO, sleduje příslušnost oddílu k ČSTV či jiným subjektům, event. existujících webových stránek; doporučuje se vést přehled adres hracích místností a hracích dnů).
 3. Informuje šachové oddíly o rozhodnutích orgánů KŠS a orgánů ŠSČR.
 4. Organizuje tyto šachové soutěže:
  1. krajské přebory a krajské soutěže družstev (podoba nejvyšší soutěže pořádané krajem bude předmětem dalších jednání). Struktura, rozsah a názvy nižších soutěží družstev se určí dle možností a potřeb KŠS – doporučuje se nejnižší soutěž pojímat jako náborovou soutěž s otevřením účasti i pro neregistrované;
  2. soutěže jednotlivců v kategoriích mužů, H18 a H20, podle podmínek i v kategoriích žen, D20 a D18. Podmínky pro pořádání určuje KŠS (přebory mohou být součástí OPEN turnaje v kraji nebo může jít o samostatné turnaje). Sportovně-technické podmínky a podmínky účasti taktéž stanovuje KŠS, minim. tempo hry v soutěžích mužů a H18 a H20 je takové, aby soutěž bylo možno započítat na LOK ČR, stanovení hracího tempa u soutěží žen je plně v kompetenci KŠS;
  3. jednotlivců v kategorii mládeže v kategoriích H,D 8, 10, 12, 14 a 16 let, systém těchto turnajů včetně případného sloučení turnajů či kategorií určuje KŠS;
  4. družstev v rapid šachu (postupová soutěž);
  5. jednotlivců, event. žen a H20 a H18 v rapid šachu (postupová soutěž);
  6. jednotlivců, event. žen a H20 a H18, v bleskovém šachu (postupová soutěž);
  7. jednotlivců mládeže do 14 let v rapid šachu;
  8. družstev mladších žáků v rapid šachu;
  9. přebor škol v šachu (postupová soutěž ve spolupráci s Asociací školských sportovních klubů).
 5. Podporuje pořádání nemistrovských soutěží.
 6. Organizuje školení a semináře trenérů 3.třídy.
 7. Organizuje školení a semináře rozhodčích 3.třídy.
 8. Provádí delegace rozhodčích na krajské soutěže.
 9. Vede přehled rozhodčích, trenérů a vedoucích kroužků mládeže.
 10. Sestavuje seznam krajských talentů.
 11. Je oprávněn v případě disciplinárního provinění jednotlivce či kolektivu v soutěžích a na akcích pořádaných KŠS zavést disciplinární řízení.
 12. Zasílá dotace na oddíly, pokud o tom rozhodnou delegáti KŠS.
 13. Udržuje webové stránky KŠS, kde usiluje především o propagaci turnajů pořádaných KŠS, zveřejňuje výsledky soutěží KŠS, rozhodnutí orgánů KŠS, adresář oddílů a jejich hracích místností.
 14. Provádí propagaci šachu na území KŠS (např. přispívá do regionálních deníků a časopisů jednak zasíláním jednorázových zpráv a informací o konaných akcích, jednak vedením pravidelné šachové hlídky), využívá k propagaci další média (rádia, televize atd.), podporuje pořádání akcí propagujících šachovou hru.
 15. Provádí činnost ve sféře masového rozvoje šachu v oblasti působnosti KŠS, např. zapojením škol do celostátní postupové soutěže Přeboru škol v šachu, pořádáním školních turnajů, pořádáním náborových soutěží, zveřejňováním vhodných příkladů činnosti mládežnických kroužků, metodickou pomocí začínajícím šachovým oddílům.

Činnost krajských šachových svazů se řídí kromě obecně závazných předpisů Stanovami ŠSČR, Organizačním řádem ŠSČR, Ekonomickou směrnicí ŠSČR, Registračním a přestupním řádem ŠSČR, Disciplinárním řádem ŠSČR, Klasifikačním řádem ŠSČR, Soutěžním řádem ŠSČR, Odvolacím řádem ŠSČR a dalšími řády a směrnicemi ŠSČR, usneseními Konference ŠSČR a VV ŠSČR a dále usneseními konference KŠS a VV KŠS.

Článek 9 – Práva a povinnosti šachových oddílů

 1. Povinnosti šachových oddílů:
  1. být zaregistrováni podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) Stanov ŠSČR;
  2. každoročně ve stanovených termínech vybrat členské příspěvky ŠSČR a event. krajské členské příspěvky od členů, celkovou částku zaslat na konto ŠSČR a zaslat seznam hráčů na sekretariát ŠSČR;
  3. platit správní poplatky, pokud jsou stanoveny příslušnými předpisy;
  4. jednat ve shodě se stanovami ŠSČR a v souladu s usneseními orgánů ŠSČR;
  5. dodržovat obecné závazné právní předpisy, stanovy ŠSČR, řády a předpisy ŠSČR, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky.
  6. nahlásit na KŠS IČO, bankovní spojení, příslušnost k ČSTV či jiným subjektům, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení, příp. adresu webových stránek šachového oddílu, adresu hrací místnosti a hrací dny;
 2. Práva šachových oddílů:
  1. podílet se na činnosti ŠSČR, podávat návrhy, náměty, žádosti a připomínky k činnosti KŠS;
  2. podílet se na všech akcích a na využívání finančních a materiálních prostředků ŠSČR a KŠS dle kritérií stanovených zákonem a usnesením orgánů ŠSČR a KŠS;
  3. získávat potřebné informace o činnosti ŠSČR;
  4. účastnit se prostřednictvím delegátů konferencí KŠS, navrhovat své kandidáty na funkce ve všech orgánech KŠS, volit a být volen,
  5. odvolat se proti rozhodnutí vydanému v první instanci (výjimkou jsou rozhodnutí Konference ŠSČR, která jsou konečná).

Schváleno VV ŠSČR 18.3.2002