Obecná pravidla a doporučení pro turnaje

Schváleno Valným shromážděním FIDE v roce 1983, upraveno v letech 1991 a 1992.

1. Pozvání

1.1 Pozvání by měla být rozeslána s patřičným předstihem, nejlépe půl roku před konáním soutěže.

1.1.1 Hráči mohou být pozváni prostřednictvím svých federací nebo osobně.

1.2 Pozvání musí být pokud možno úplné, s jasným uvedením předpokládaných podmínek a podrobnostmi potřebnými pro hráče.

1.2.1 Příklad údajů, které musí pozvání obsahovat

 • termín a místo konání,
 • informace o ubytování: hotel, jídlo ( stravné ),
 • finanční záležitosti ( včetně kapesného, startovného, výdajů, cenového fondu a jeho rozdělení, případně odměny za získání bodů a měny, ve které se bude platit,
 • zamýšlená kategorie turnaje, počet účastníků a jména pozvaných,
 • zda budou vypláceny speciální ceny, např. za krásu nebo za nejlepší koncovku
 • časový rozpis turnaje, který má obsahovat: data příjezdu a odjezdu, datum a hodinu zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, losování, rozpis kol včetně tempa hry, přerušování a volných dnů,
 • termín, do kdy hráč má definitivně odpovědět na pozvání.

1.3 Rozeslané pozvání může být odvoláno jen v případě zrušení soutěže.

1.4 Jestliže hráč definitivně přijal pozvání, může odvolat svůj příslib jen v případě vis major, jako je například onemocnění. Přijetí pozvánky na jinou soutěž nelze považovat za platný důvod. Porušení odstavce 1.3. a 1.4. je třeba ohlásit Radě hráčů FIDE.

2. Ubytování

2.1 Hráči musí být ubytováni v pohodlných a klidných jednolůžkových pokojích.

2.2 Organizátoři musí vyřešit ubytování tak, aby hráči měli možnost vydatného jídla po každém kole.

2.3 Organizátoři by se měli snažit nabídnout hráčům přístup k rekreačním zařízením.

2.3.1 Při výběru vhodného ubytování pro hráče je nutno vzít do úvahy okolí ( park, les, venkovní aktivity ).

2.4 Je vhodné, aby hrací místnost byla v hotelu, kde jsou hráči ubytováni. Jestliže je hotel vzdálen od hrací místnosti více než 10 minut volné chůze nebo lze-li očekávat nepříznivé počasí , je potřeba , aby organizátoři zajistili na přání účastníků soukromou dopravu nebotaxi.

2.4.1 Organizátoři mají vzít v úvahu, zda hráči dávají přednost proplaceným dietám před plnou penzí v hotelu.

3. Časový rozvrh hry

3.1 Časový rozvrh turnaje nesmí být měněn bez předcházející dohody s hráči.

3.2 Začátek partie nesmí být stanoven před 13, 00 hod. místního času.

3.3 K udržení rytmu musí začínat kola ve stejnou dobu, poslední kolo nevyjímaje.Doporučený začátek hry je 15,00 hod.

3.4 Mělo by se vzít v úvahu, dávají-li hráči přednost dohrávání přerušených partií večer ( po 1,5 až 2 hodinové přestávce ) nebo dohrávání druhý den dopoledne.

3.5 Povinností rozhodčího je informovat všechny hráče osobně o změně časového plánu.

3.6 Před posledním kolem má být volný den, aby mohly být dohrány všechny přerušené partie.

3.7 Poslední kolo může být přerušeno jenom jednou a dohráno bez dalšího přerušení.

4. Podmínky ke hře

4.1 Hrací prostor musí být dostatečně velký a pohodlný, aby hráči mohli volně procházet a měli volný přístup ke svým židlím.

4.1.1 Místnost pro odpočinek musí být prostorná, jasně označená a hráčům přístupná tak, aby nemuseli cestou procházet řadami diváků. Pro turnaje XV. a vyšší kategorie a turnaje kandidátů má být přístupná přímo a to výlučně pro hráče. Toto ustanovení je závazné, pro ostatní turnaje nejvyšší úrovně žádoucí.

4.2 Pro diváky musí být místa k sezení v přiměřené vzdálenosti od hracího prostoru, kam nesmí vstupovat. Musí mít možnost sledovat v průběhu hry všechny partie na demonstračních šachovnicích. Divákům není dovoleno kouřit

4.3 Hrací prostor musí být provazy nebo jinak jasně oddělen od diváků. Hrací prostor musí splňovat náročné podmínky v osvětlení, teplotě, tiše pracující klimatizaci, atd. Je třeba se vyvarovat odrazového světla na šachovnicích.

4.3.1 Při zápasech družstev musí být provazem nebo jiným způsobem jasně oddělen každý jednotlivý zápas. Do tohoto prostoru mají přístup pouze rozhodčí, hráči a náhradníci a činovníci dotyčných družstev. Akreditovaní představitelé FIDE mají volný přístup všude.

4.4 Musí být zaručeno, že hráči nebudou vyrušováni zvuky z auditoria nebo zvenčí

4.5 Pro hráče a šachové novináře musí být v blízkosti hrací místnosti k dispozici prostorná místnost se šachovými soupravami pro rozbory po skončení hry.

4.5.1 Hráčům není dovoleno analyzovat své partie v hrací místnosti, pokračují-li další partie

4.6 Šachové vybavení pro hru musí být nejvyšší kvality a kde je stanoveno, musí splňovat standardy FIDE. Hrací kameny mají být ze dřeva, zatížené a podložené plstí. Je nutno se vyhnout levným plastikovým soupravám a rolovacím šachovnicím

4.7 Během hry musí být hráčům nabízeno občerstvení

4.8 Fotografování s bleskem smí být povoleno během prvních tří minut každého kola. Snímání na video a pro TV je podporováno, kamery však musí být nenápadné a nesmí hráče rušit.

4.9 Okamžikem pečetění hra neskončila. Proto i pro pečetění platí stejné požadavky na klid a pořádek jako během hry.

4.10 Organizátoři maximálně usnadňují činnost novinářů na turnaji. Rychle vydávají a rozdělují turnajový bulletin pro hráče i novináře. Jeden kompletní výtisk má být zaslán na FIDE do dvou týdnů po skončení turnaje.

5. Lékařská péče

5.1 Hráčům má být k dispozici lékař a mají být zabezpečena opatření pro naléhavé zdravotní případy.

6. Povinnosti hráčů, rozhodčí

6.1 Všichni účastníci jsou po celou dobu turnaje vázáni Pravidly šachu FIDE . Mají povinnost řídit se statuty FIDE a nejvyššími principy sportovního chování, spory je třeba urovnávat ve vzájemné dohodě a v duchu FIDE.

6.2 Pro případ vážných sporů musí hráči na začátku turnaje vybrat odvolací komisi.

6.3 Hlavním rozhodčím má být respektovaný a zkušený mezinárodní rozhodčí FIDE (IA).

7. Aplikace těchto pravidel

7.1 Za turnaj nejvyšší úrovně je považován každý turnaj cyklu MS jednotlivců a každý turnaj nejméně X. kategorie.

7.2 Mimoto platí články 3, 4.1, 4.1.1, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.8, 4.9, 4.10, 5 a 6 pro všechny zápasy těchto vrcholných soutěží družstev:

 1. Olympiáda
 2. Kkontinentální mistrovství družstev
 3. MS družstev

Články 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.6 a 4.7 se použijí takto:

 1. Olympiáda – minimálně 5 v pořadí nejvyšších zápasů
 2. Kontinentální mistrovství družstev – nejméně 4 zápasy
 3. MS družstev – všechny zápasy

7.3 Dohoda organizátorů o naplnění všech použitelných ustanovení těchto pravidel musí být automaticky součástí návrhu na uspořádání podniku cyklu FIDE nebo soutěže družstev.

8. Různé

8.1.Komise šachových publikací, informací a statistiky ( CHIPS ) zdůrazňuje požadavek, aby všichni šachisté pečovali o svůj osobní vzhled. Vzhled má být důstojný a oděv má vyjadřovat respekt nejen k šachové hře, ale i ke sponzorům, potencionálním i stávajícím, jako ocenění jimi vynakládaných prostředků.

Například některé federace zakazují nošení trepek, triček s krátkými rukávy a nátělníků. Napomenuti musí být hráči s neupravenými a mastnými vlasy, stejně jako hráči oblečení do starých a potrhaných texasek.

8.2 CHIPS zdůrazňuje potřebu publikace partií.

Text překladu schválen VV ŠSČR dne 9. 9. 2002

Ing. Petr Herejk – předseda ŠSČR