Etický kodex FIDE

schválený Valným shromážděním FIDE v r. 1989 a doplněný prezidentskou radou FIDE v r. 1996 z pověření Valného shromáždění FIDE.

1. Úvod

1.1 Koncepce šachové hry je založena na předpokladu, že každý z účastníků respektuje stávající pravidla a směrnice a přikládá velký význam sportovnímu přátelství v duchu fair play.

1.2 Není možné definovat přesně a za všech okolností standardní chování, jaké se očekává od účastníků turnajů a ostatních akcí FIDE, nebo vyjmenovat všechny možné případy porušení etického kodexu a uvést disciplinární sankce. Ve většině případů napoví účastníkům požadovaný standard chování zdravý rozum. Má-li nějaký účastník akce FIDE pochybnost, co se očekává od jeho chování, měl by se spojit s přítomnými zástupci FIDE nebo s místními organizátory, kteří jsou touto akcí pověřeni.

1.3 Rozpory vzniklé v průběhu partie nebo turnaje by měly být řešeny v souladu se stávajícími pravidly a s turnajovými směrnicemi.

1.4 Tento etický kodex se vztahuje na

  • funkcionáře FIDE
  • členské federace, delegáty a jejich zástupce
  • organizátory a sponzory
  • všechny soutěžící v turnajích registrovaných ve FIDE.

Tento etický kodex stanoví, jakých prostředků se užije proti osobám (ať už jednotlivcům nebo organizacím), které úmyslně nebo hrubou nedbalostí poruší herní pravidla nebo směrnice a přestanou dodržovat zásadu fair play.

2. Porušení etiky

Etický kodex je porušen osobou nebo organizací, která přímo či nepřímo

2.1 nabízí nebo se pokouší nabízet nebo přijímat úplatek ve snaze ovlivnit výsledek partie či voleb do orgánů FIDE,

2.2 jakkoli jedná proti tomuto kodexu.

2.2.1 Významnými jsou v tomto smyslu především následující: podvádění v administrativě FIDE nebo v jakékoli národní federaci. Totéž se vztahuje i na nesprávné informace podané ve snaze získat neopodstatněnou výhodu nebo zisk.

2.2.2 funkcionáři, kteří svým chováním již nevyvolávají potřebnou důvěru nebo jiným způsobem neoprávněnou důvěru získávají.

2.2.3 pořadatelé, ředitelé turnajů, rozhodčí či další funkcionáři, kteří nevykonávají své poslání nestranným a zodpovědným způsobem.

2.2.4 nedostatky v chování, které jsou v rozporu s obvyklými normami zdvořilosti a šachové etikety, nevychovanost, která není obecně přijatelná z hlediska obvyklých společenských norem.

2.2.5 podvádění nebo pokusy o podvádění v průběhu partie nebo turnaje, násilné, výhrůžné nebo jiné nemístné chování v průběhu nebo v souvislosti se šachovou akcí.

2.2.6 hráči, kteří odstoupí z turnaje bez závažného důvodu nebo aniž by informovali rozhodčího turnaje.

2.2.7 hrubé nebo opakované porušování Pravidel šachu FIDE nebo jiných schválených turnajových směrnic.

2.2.8 hráči, delegáti či družstva na vrcholných turnajích musí být oblečeni na vysoké úrovni. K delegátům patří i sekundanti hráčů nebo jiné osoby, které hráč pověří obchodním jednáním. Hráči jsou zodpovědní za jednání pověřených členů své delegace.

2.2.9 hráči nebo členové jejich delegací nesmí vznášet neoprávněná obvinění vůči hráčům, funkcionářům a sponzorům. Všechny námitky musí být předloženy přímo rozhodčímu nebo řediteli turnaje.

2.2.10 disciplinárního postupu se v souladu s tímto etickým kodexem použije v případech, které způsobí, že šachová hra, FIDE nebo její národní federace jsou neoprávněně prezentovány v nepříznivém světle a je tak poškozena jejich pověst.

2.2.11 jakékoli chování, které uráží nebo diskredituje pověst FIDE, jejích akcí, pořadatelů, účastníků, sponzorů nebo která snižuje pověst s tím spojenou.

3. Porušení etiky

Turnajoví funkcionáři podniknou všechny potřebné kroky, aby zajistili řádné chování při partiích i turnajích v souladu s Pravidly šachu FIDE a turnajovými směrnicemi.

3.1 Federace FIDE, funkcionáři i přičleněné organizace jednající v rozporu s tímto kodexem mohou být dočasně vyloučeny z členství nebo funkcí.

3.2 Kdokoli, kdo jedná v rozporu s tímto kodexem, může být vyloučen ze všech turnajů FIDE nebo z určitých druhů turnajů na dobu až 3 let. Při stanovení délky vyloučení by mělo být vzato do úvahy stávající i předchozí porušení.

3.3 Turnajoví rozhodčí, kteří nejednají v souladu s kodexem, mohou ztratit svou autorizaci nebo jim může být odmítnuto právo řídit turnaje FIDE na dobu až 3 let. V těchto případech lze novou autorizaci získat jen podle řádných předpisů.

3.4 Pořadatelům turnajů, kteří jednají v rozporu s kodexem, může být odebráno právo pořádat akce FIĎE na dobu až 3 let.

3.5 Hráč či člen delegace, který vyvolá nerozumné výtržnosti nebo zmatky, vztahující se k pravidlům, postupům či podmínkám, může být z rozhodnutí odvolací komise pokutován částkou až do 5000 US dolarů a podle závažnosti rozbrojů prohrou jedné až dvou partií.

3.6 V případě fyzicky nebo verbálně agresivního či zastrašujícího chování hráče nebo člena delegace vůči jinému účastníku akce, může FIDE použít některého, popřípadě všech z následujících opatření:

  • potrestat hráče pokutou až do výše 25.000 US dolarů.
  • rozhodnout o kontumaci partie nebo zápasu
  • v případě, že se agresivního jednání dopustil člen hráčovy delegace, požádattuto osobu, aby opustila akci. Odmítne-li tato osoba splnit požadavek, může být hráč pokutován, jak je uvedeno výše.

4. Administrativní postupy

4.1 Porušení ustanovení tohoto kodexu federací nebo funkcionářem FIDE bude ohlášeno sekretariátu FIDE.

4.2 Porušení ustanovení tohoto kodexu nějakou osobou bude ohlášeno a posuzováno etickou komisí FIDE.

4.3 O jednání se pořizuje zápis. V něm musí být uvedeny a zapsány důvody pro jakékoli rozhodnutí.

4.4 Odvolání proti rozhodnutí funkcionáře FIDE může být předloženo etické komisi FIDE. Odvolání musí být zasláno doporučeným dopisem spolu s vkladem 250 US dolarů.

V případě, že se prokáže, že odvolání je ve všech směrech oprávněné, vklad se vrací.

4.5 Všechna rozhodnutí etické komise mohou být předmětem odvolacího jednání v souladu s kodexem sportovní arbitráže u Arbitrážního dvora pro sport v Lausanne, Švýcarsko.

4.6 Limit pro podání odvolání je 21 dnů od sdělení rozhodnutí, které je předmětem odvolání. Jakékoli odvolání k řádnému soudu je vyloučeno.

Text překladu schválen VV ŠSČR dne 9.9.2002

Ing. Petr Herejk – předseda ŠSČR