Zápis z konference

Do sekce konference byl umístěn zápis z konference ŠSČR v Havlíčkově Brodě dne 25. 2. 2012. Poděkování patří ověřovatelům zápisu za spolupráci při zpracování rozsáhlého textu.

Zápis ke stažení ve formátu doc

Havlíčkův Brod, 25. 2. 2012

Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů)

 • Delegáti s hlasem rozhodujícím: 53/56 – 94,6 %:

  Pražský šachový svaz (4/4): Paulovič, Kovář, Jakuš, Rychecký

  Středočeský šachový svaz (5/5): Doležal, Satranský, Skála, Trejbal, Hrdlička

  Jihočeský šachový svaz (2/3): Mošnička, Vaněk (Sýkora hlas poradní)

  Šachový svaz Plzeňského kraje (3/3): Šperl, Chaluš, Novák

  Krajský šachový svaz Karlovy Vary (3/3): Hajšman, Nový, Lorenc

  Ústecký krajský šachový svaz (3/3): Libosvár, Chrz, Novák

  Šachový svaz Libereckého kraje (3/3): Šic, Průdek, Šlechta

  Královéhradecký krajský šachový svaz (3/3): Šmíd, Urban, Ptáčková

  Pardubický krajský šachový svaz (3/3): Veselý, Kosek, Janeček

  Krajský šachový svaz Vysočina (3/3): Paulík, Siebenbürger, Fiala

  Jihomoravský šachový svaz (5/5): Majer, Ciprys, Hurta, Hampel, Točev

  Šachový svaz Zlínského kraje (4/4): Kovařík, Svoboda, Růčka, Bambušek

  Šachový svaz Olomouckého kraje (3/3): Jar. Fuksík, Volek, Přikryl

  Moravskoslezský krajský šachový svaz (5/5): Kořínek, Kopta, Kála, Linart, Melecký

  Sdružení korespondenčního šachu v ČR (2/3): Glembek, Buchníček, Židů

  Sdružení šachových problémistů ČR (1/3): Krejnický, další kandidáti nenahlášeni.

 • Delegáti s hlasem poradním a hosté:

  Petr Záruba, Josef Novák, Viktor Novotný, Marek Vokáč, František Štross, Jitka Kniezková, Petr Pisk, Miroslav Langer.

 1. ZAHÁJENÍ

  Konferenci ŠSČR zahájil v 10,00 Viktor Novotný, který přivítal přítomné delegáty a hosty konference a poděkoval KŠS Vysočina a Václavu Paulíkovi za zajištění konference.

 2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU KONFERENCE a JEDNACÍHO ŘÁDU KONFERENCE

  Návrh programu byl předložen v příloze pozvánky na konferenci. Při zahájení byl předložen návrh na úpravu programu:

  Vložit bod 7 – dopis konferenci
  Změna pořadí bodů odpoledního programu:
  12. Plán práce ŠSČR na rok 2012
  13. Projednání směrnice o fakturaci plateb na účet ŠSČR
  14. Projednání změn ekonomické směrnice ŠSČR
  15. Diskuse k bodů 12-14
  16. Prémiový řád reprezentace
  17. Rozpočet ŠSCR na rok 2012
  18. Diskuse k bodům 16 a 17
  19. Usnesení

  Upravený program byl schválen.

  Jednací řád konference ŠSČR byl předložen jako příloha pozvánky.

  Schválen konferencí ŠSČR bez připomínek.

 3. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA

  Do pracovního předsednictva byli navrženi a následně jednotlivě schváleni tito delegáti (5): Viktor Novotný, Zdeněk Fiala,Václav Paulík, Rostislav Svoboda a Jaroslav Satranský.

  Pracovní předsednictvo se po krátké poradě dohodlo, že předsedajícím konference bude Zdeněk Fiala, který se ujal řízení konference.

 4. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

  Do mandátové komise byli navrženi a následně schváleni tito delegáti (3): Jiří Krejnický, Jitka Kniezková a Jaroslav Šmíd.

 5. VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

  Do návrhové komise navrženi a následně schváleni tito delegáti (3): Petr Buchníček, Miroslav Hurta, David Hampel.

 6. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE

  Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Krejnický:

  Z 56 delegátů s hlasem rozhodujícím přítomno 49 (87,2 %) - konstatoval, že při hlasování je pro schválení prostou většinou zapotřebí 25 hlasů. Dvoutřetinovou většinuzajišťuje souhlas 33 delegátů.

  Zmínil dohodu s delegátem Jihočeského krajského svazu RNDr. Ladislavem Sýkorou, jehož delegace byla zpochybněna před zahájením konference a který se rozhodl zúčastnit se jen jako delegát s hlasem poradním.

 7. DOPIS KONFERENCI

  Předsedající vysvětlil, že dopis byl adresován předsedajícímu konference a byl otevřen až po volbě předsednictva konference, proto nemohl být rozeslán delegátům předem.

  Dopis obsahuje 10 stran textu. Jde o stížnost na špatnou práci VV ŠSČR a Revizní komise ŠSČR s přílohami, kterou zasílá konferenci pan Rudolf Kaiser. Jde o porušení článku 16 (2 a 3). Podstatou stížnosti je řešení stížnosti jmenovaného na rozhodnutí komise rozhodčích týkající se osoby stěžovatele.

  Čtení stížnosti bylo přerušeno technickou poznámkou z pléna konference.
  Chrz – to není programem konference, má-li to být celé čteno, časový plán konference se zhroutí. Návrh uvést přijet stížnosti do zápisu konference a dále se tím nezabývat.
  Satranský – návrh, aby si stížnost přečetl někdo z pracovního předsednictva a podal konferenci stručnou zprávu.
  Urban – dotaz kdy byl dopis doručen? - Dopis byl odeslán 13.2.2012, ale s žádostí, aby byla zapečetěná obálka předána řídícímu konference, sekretariát ji tedy neotevíral.
  Chrz – více podobných dopisů by mohlo jednání konference zcela zmařit. Postup je špatný, stížnost měl přednést někdo z delegátů Pražského svazu, kterého by tím stěžovatel pověřil.

  Hlasováno o návrhu Jaroslava Satranského:
  Návrh přijat, bod 7 byl přerušen a jeho pokračování odloženo na odpolední program.

 8. ZPRÁVA O ČINNOSTI VV ŠSČR ZA ROK 2011

  Zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2011 byla zaslána písemně jako příloha pozvánky. Zprávu doplnil předseda ŠSČR Viktor Novotný:

  • v předvečer konference rezignoval na funkci člena VV ŠSČR a předsedy komise rozhodčích ze zdravotních a pracovních důvodů Jaroslav Benák. VV ŠSČR na krátké schůze do VV kooptoval jako předsedu komise rozhodčích a klasifikační komise Ladislava Palovského.
   Hlasování:
   Kooptace Ladislava Palovského byla schválena hlasováním konference většinou hlasů.
  • rok 2011 byl pro celé sportovní prostředí bouřlivý. Zásadní je ztráta podniku Sazky, dalším zásahem do financování sportu byl na podzim schválený zákon o loteriích, výtěžky z hazardu byly přesměrovány přímo do státního rozpočtu (80 %) a do rozpočtu obcí (20%). Jsme nyní asi jediným státem EU, který nemá výtěžky z hazardu nasměrovány přímo do sportu.
  • Je zvoleno nové vedení ČSTV s předsedu Miroslavem Janstou, které se bude snažit nastavit nové postupy financování sportu. Během roku 2011 proběhly 3 valné hromady ČSTV a činnost vyvíjely různé iniciativy (Český sport 2011), ve kterých se angažovalo i vedení ŠSČR. I díky tomu se president ŠSČR Jan Lamser stal členem komise ČSTV pro financování sportu. Jedná se o malou pracovní skupinu, což zajišťuje ŠSČR celkem významný vliv na tuto problematiku.
  • ŠSČR přistoupil i k významným změnám uvnitř svazu. Byl snížen počet zaměstnanců ŠSČR ze 3 na 2, přičemž sekretariát od 1. 7. 2011 převzal od ČSTV kompletní účetnictví ŠSČR. Sekretariát převzal v roce 2011 i další důležité úkoly vzhledem k tomu, že státní orgány přestaly komunikovat prostřednictvím ČSTV a obracel se přímo na jednotlivé sportovní svazy. Významné je to především v dotačním programu 3 Ministerstva školství, který byl dříve realizován prostřednictvím místních orgánů ČSTV. V roce 2011 žádosti o dotace z tohoto programu zpracovával nově sekretariát ŠSČR. V roce 2011 bylo podáno poměrně málo žádostí, žadatelé zřejmě nestihli reagovat na nečekanou změnu systému, ale jedná se o velmi užitečný zdroj financí pro klubovou úroveň. Vyplývá z toho na rok 2012 úkol věnovat přípravě využití tohoto dotačního programu zvýšenou pozornost.
  • Významnou prací byla příprava projektu Online Aréna – herní šachový server připravovaný ve spolupráci s partnerem Premium Chess z Itálie. Umožní ŠSČR získat přehled o všech amatérsky hrajících šachistech na internetu a podchytit je pro další případné aktivity. Projekt má rovněž finanční přínos pro rozpočet svazu.
  • díky podpoře Jana Lamsera byl zahájen projekt řešení řídících procesů uvnitř šachového svazu. Řešení se zdrželo díky personálním přesunům v řešitelském týmu. Jde o poměrně složitý problém, vytipovali jsme více než 450 různých činností, které jsou ve prospěch šachu jednotlivými spolupracovníky ŠSČR vykonávány.
  • z iniciativy Jana Lamsera vznikl i projekt Bílá kniha, který má nastartovat spolupráci se sponzory a rozvinout užitečné mediální projekty pro propagaci šachu ve společnosti. Byly sestaveny dvě pracovní komise, které se této problematice budou věnovat.
  • president ŠSČR Jan Lamser přispívá významně i k dalším projektům, díky jeho postavení získáváme významné partnery a podporu pro realizaci těchto projektů. Zajímavý je třeba projekt deklarace „Šachy do škol“, který byl předložen Evropskému parlamentu, díky kontaktům Jana Lamsera byla zajištěna podpora tohoto projektu ze strany europoslanců za ČR a k přijetí celého programu již chybí jen 3 poslanecké hlasy. Úspěch tohoto projektu by jistě znamenal pro šachy významný přínos.
  • zaznamenali jsme dva významné diplomatické úspěchy, v roce 2012 bude v Praze uspořádáno ME mládeže v kategoriích 8-18 let, v roce 2013 bude v Malenovicích uspořádáno Mistrovství Evropské unie mládeže. Je třeba poděkovat pořadatelům obou akcí AVE-Kontaktu Pardubice a ŠK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, kteří ponesou hlavní finanční zátěž obou akcí, a také delegátu Petru Piskovi, který se významně přičinil na jednáních ECU o získání pořadatelství obou soutěží.
 9. ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU V ROCE 2012

  Čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2011 a komentář k čerpání rozeslány písemně v příloze pozvánky. Zprávy doplnila hospodářka ing. Jarmila Voráčková

  Rok 2011 byl velmi obtížný, první polovinu roku ještě vedlo účetnictví ČSTV, druhou polovinu roku svaz vedl účetnictví ve vlastní režii. Účetní programy nejsou kompatibilní a proniknutí do účetní struktury ČSTV činí hospodářce velké problémy, především v identifikaci jednotlivých plateb a jejich zařazení do správných účtů. Vzhledem k těmto obtížím se do zahájení konference ŠSČR stále nepodařilo dokončit účetní uzávěrku roku 2011. Účetní Jitka Kniezková v Ostravě nyní spolupracuje s daňovou poradkyní a práce je téměř dokončena, chybí již jen pár drobnějších úkonů. Hospodářský výsledek by měl být takový, jak je uvedeno v podkladech konference.

  Podrobnosti k čerpání jsou uvedeny v komentáři. Nejzajímavější je snad oblast mezd, kde byl během roku redukován počet zaměstnanců ze tří na dva. Úspora není až tak velká vzhledem k vyplacení odstupného ing. Herejkovi. Podařilo se však uspořit v jiných položkách.

  Dále hospodářka požádala o dotazy k podkladovým materiálům z pléna. Žádné dotazy položeny nebyly.

 10. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

  Předseda RK ing. Milan Paulovič ve svém vystoupení konstatoval, že revizní zpráva není k dispozici.

  Revizní komise od svého zvolení pracovala ve složení předseda Milan Paulovič, místopředseda Dr. Josef Novák, členové Jaroslav Fuksík, Ludvík Linart a Miroslav Pavlíček. Předseda RK byl pravidelně zván na jednání VV ŠSCR a měl k dispozici aktuální jednací materiály a přístup k zápisům z jednání.

  RK uskutečnila 3 schůze: první 25.-26. 11. 2011 v Ostravě (Paulovič, Linart, Kniezková, druhý den také Jaroslav Kořínek, předseda MSKŠS), druhá proběhla na Strahově7.2.2012, kde byla probrána řada materiálů, bohužel nebyly stále dopracovány výsledky plnění rozpočtu 2011, a také rozpočet 2012, který byl diskutován, doznal během následujícího jednání VV značných změn. RK požádala o doplnění materiálů, což bylo zasláno 23. 2. 2012, tedy necelé 2 dny před konferencí. Do připravené zprávy RK ovšem stále není možno doplnit číselné údaje, protože účetní uzávěrka dosud není dokončena.

  RK se tedy usnesla, že doporučí konferenci neschválit čerpání rozpočtu 2011, protože tento materiál je nutno dopracovat.

  V současné chvíli jsou k dispozici dva materiály, které mají 2 různé hospodářské výsledky. Jeden je přílohu pozvánky na konferenci, druhý obdržela RK jako výsledky účetnictví z Ostravy. Rozdíly nejsou ani v haléřích, ani v korunách, takže oficiální dokumenty nesedí. RK požaduje, aby VV ŠSČR na svém nejbližším jednání tyto materiály dopracoval. Jako vhodný termín se RK jeví konec března, kdy se podává daňové přiznání.

  I když byly materiály částečně doplněny, stále v nich zůstává řada nejasností.

  Třetí operativní schůzka, která se uskutečnila v Turnově během extraligy (Paulovič, Fuksík), se týkala především otázek extraligy, tedy závěrečného trojkola, kde zřejmě ještě chybí nějaké dokumenty.

 11. DISKUZE K PŘEDLOŽENÝM ZPRÁVÁM (ad. 8 - 10)

  Diskuse ke zprávě revizní komise

  Dotaz z pléna, jestli materiály k čerpání nebyly prostudovány z časových důvodů, nebo proč.
  Paulovič - Materiály, které byly k dispozici 7.2., byly prostudovány podrobně, jenže poté přišly další verze těchto materiálů s řadou významně odlišných údajů.
  Voráčková – plnění 2011 bylo sestavováno poctivě a čísla by měla být správná. Problém je v tom, že se nám nepodařilo sloučit údaje ze dvou účetních programů, podle kterých bylo vedeno účetnictví v jednotlivých polovinách roku. Chyby nastaly v nastavení počátečních stavů pro druhou polovinu roku a podobných údajů při převodu účetnictví a proto ta čísla nesedí.
  Svoboda – účetní osnova byla v obou pololetích stejná?
  Voráčková – Osnova byla stejná, problém je v evidování jednotlivých položek do účtů účetní osnovy. Typickým problémem je rozlišení mezd, plateb DPP a odměn trenérům, které jsou promíchány v jednom stejném podúčtu, a je velmi pracné je správně rozlišit.
  Svoboda – tento problém býval i v předcházejících letech, a byl jedním z motivů pro můj návrh převedení účetnictví do vlastní správy. Převod účetnictví byl nesporně obtížný, ale nelze to zdůvodňovat tím, že byly špatně nastaveny počáteční stavy v programu, pokud máme stejné osnovy. Potom je skutečně dosti obtížné z účetnictví získat potřebná data do struktury rozpočtu. Ale není to důvod pro to, aby neseděly hospodářské výsledky. Pokud jsou čísla rozdílná, jsou někde v údajích chyby a dokud nebudou odhaleny a opraveny, je materiál nevěrohodný a není jiná možnost než přijmout návrh revizní komise.
  Urban – dotaz R. Svobody směřoval na směrnou účtovou osnovu. Její vzor je ale dán vyhláškou a nelze ho měnit. K tomu je možno vytvořit vlastní účtový rozvrh a do něho rozmístit jednotlivé účty.
  Stávající účetní neví, co je obsahem prováděcích přepisů, které jsou pro nás právně závazné, a co je povinností účetní jednotky. Pak se nemůžeme divit, že se nemůžeme dostat k potřebným údajům. V předcházejících letech bývala konferenci předložena účetní uzávěrka, letos taková uzávěrka vůbec předložena nebyla, není o čem diskutovat. Oddělit rozpočet od účetní uzávěrky je nefunkční, neboť se tím ztrácejí veškeré kontrolní prvky. Proto se také připojuji k návrhu revizní komise.
  Vokáč – byl jsem postaven před úkol podat v lednu vyúčtování 3 státních dotací: 6. ledna (každoroční termín) dotace na reprezentaci a dotace na talentovanou mládež, 31. ledna pak dotace ministerstva financí na provoz (Kalouskovné). Obvykle se to řešilo tak, že z účetnictví byla vytažena ta část účetní uzávěrky, která se příslušné dotace týkala. To tentokrát nebylo možno udělat, uzávěrka nebyla k dispozici. Musel jsem zvolit jinou metodu, která je mi i bližší, neboť nejsem účetní a nemám žádný kladný vztah k tomu, čemu se zde říká účetní osnova. Podle jednotlivých dokladů jsem si vypracoval seznam plateb, které je do vyúčtování možno zařadit podle pravidel čerpání jednotlivých dotací, a takto jsem vyúčtování předložil. Udělal jsem víceméně dokladovou revizi, tedy to, co by mohl požadovat orgán, který by přišel udělat fyzickou kontrolu čerpání státní dotace.
  Materiál čerpání rozpočtu 2011, který vám byl předložen, byl vypracován stejným způsobem. Jde v podstatě o fyzickou revizi toho, co se skutečně v roce 2011 zaplatilo, uváděná čísla udávají, co se skutečně zaplatilo v uvedené kapitole rozpočtu. Neumím vysvětlit, jak se to převádí do účetních osnov, a neumím ani říci, jak to vychází v účetní uzávěrce. Jednotlivé rozpočtové kapitoly byly kontrolovány podle fyzických dokladů a měly by, nechci vám tvrdit, že stoprocentně, ale víceméně by měly odpovídat skutečnosti. Že čerpání nesedí účetně, to je problém, který já neumím vyřešit.
  Záruba – jaký problém je s trojkolem?
  Paulovič – není dosud smlouva se svazem
  Záruba – proč ale nekomunikuje pořadatel s STK? Smlouva je zpracována sekretariátem a bude v tomto týdnu odeslána. Ve zpravodaji ze 3. a 4. kola budou všichni informováni.
  Fuksík – chybí informace kde se hraje, jak zařizovat noclehy.
  Záruba – smlouvu nepodepisuje STK
  Vokáč – V posledním týdnu sekretariát finalizoval všechny smlouvy, které je třeba nyní uzavřít, tato byla poslední na řadě. Smlouva je hotova, bylo konzultováno s STK finální znění, je připravena k odeslání.
  Paulovič – navrhuji, aby konference uložila VV ŠSČR dopracovat v nejbližší době čerpání rozpočtu 2011 a odstranit nesrovnalosti, které v něm objevila revizní komise. K návrhu rozpočtu na rok 2012 se RK nebude vyjadřovat. Poté revizní komise vypracuje zprávu k čerpání rozpočtu, a konference se musí rozhodnout, kdy ji vyslechne. Například praxe Středočeského KŠS je taková, že zprávu RK o čerpání schvalují až s ročním odstupem. Schválení čerpání rozpočtu 2011 dnes RK nedoporučuje.
  Buchníček – zpráva revizní komise se neschvaluje, ale pouze bere na vědomí.
  Satranský – Ve Středočeském kraji se s ročním zpožděním bere na vědomí zpráva revizní komise, nikoliv čerpání rozpočtu.

  Diskuze ke zprávě o činnosti VV ŠSČR za rok 2011

  Chrz – Chci se zmínit o tom, jak činnost VV ŠSČR dopadala na ústecký kraj. Nelíbily se webové stránky svazu, nezdá se, že sliby z volební kandidátky byly splněny. Novoborský zpravodajský server na rozdíl od dřívějších let výrazně méně rozpitvával materiály konference a materiály konference nebyly k dispozici ani konferencím krajských svazů, tak konference ÚKŠS jen konstatovala, že se nemá k čemu vyjadřovat, protože materiály jí nebyly předloženy. Ve volebním programu také byl slíben konkurz na místo generálního sekretáře. Asi jsme si loni nikdo nemysleli, že bude snad až po jednom roce vypisován nějaký konkurz.
  Na druhé straně vah je skutečnost, že VV ŠSČR ušetřil ve výdajích na mzdové prostředky výrazné částky.
  Pokud čísla v předložené zprávě hospodaření roku 2011 jsou víceméně v pořádku, pak VV v celé oblasti financí dosáhl významné hospodářské úspěchy. Pokud bude VV ŠSČR pokračovat v usilování o získání státních dotací a prosazovat se v komisích, které ovlivňují rozdělování financí, bude to rovněž dobře. Rozsáhlými změnami ve financování a v účetnictví bylo nutno projít a jistě to nebyla jednoduchá práce. Materiály konference sice byly zveřejněny pozdě, ale protože VV ŠSČR nepředkládal žádný krizový scénář, lze to v letošním roce akceptovat, ale v dalších letech by měly být materiály konference k dispozici již pro konference krajských ŠS.
  Dále navrhuji uložit VV ŠSČR využít maximálním způsobem ME mládeže 2012 v Praze k propagaci šachu u nás.
  Novotný – upozornil, že konkurz na generálního sekretáře padl loni jen na zpravodajském serveru, v oficiálním volebním programu o tom nebyla zmínka vůbec. Po volbách Petr Herejk na tuto funkci rezignoval a bylo to nutno ihned řešit. Ujal se toho Marek Vokáč. Víme všichni, že to má nedostatky, je to boj mezi tím, jak ušetřit co nejvíce financí a zároveň zachovat funkčnost. Po ročních zkušenostech vidím, že funkční aparát je základ, do kterého je potřeba nezbytné finance vložit. Ale k tomu se můžeme vrátit v rozpočtu na rok 2012.
  Otázka propagace ME mládeže je rovněž řešena v rozpočtu, kde je navrhována od dubna odměna pracovníkovi, který se bude zabývat propagací, spoluprací s profesionálními PR agenturami a měl by rovněž na svazovém webu zvýšit objem zpravodajských materiálů.
  Vokáč – ve zprávě o činnosti ŠSČR je i zpráva sekretariátu, která se těmito problémy zabývá. Kritika svazového webu nebere v potaz fakt, že v době, kdy se VV ujal své práce, rezignoval na práci webmastera pan Poslušný, svou práci na webu přerušil, a bylo nutno hledat jeho nástupce. Až v červnu se podařilo k přechodné spolupráci získat Pavla Šimáčka a od chvíle, kdy se ujal on práce webmastera, stav webu se podle mého názoru významně zlepšil a funguje myslím celkem normálně. Doplním čerstvou zprávu, konkurzní komise v tomto týdnu ze dvou nabídek, které podali pan Martin Stieber a pan Pavel Šimáček, vybrala pro dlouhodobou smlouvu na práci webmastera Pavla Šimáčka.
  Ve zprávě sekretariátu je i zmínka o konkurzu na generálního sekretáře, záleží to víceméně na tom, jak se konference rozhodne, co bude od sekretariátu požadováno, tedy jaký objem práce bude vykonávat sekretariát. To je měřítko, kolik rukou je na sekretariátu potřeba. Rok 2011 byl extrémní, byly chvíle, kdy jsem velmi litoval svého rozhodnutí. Nerad bych si tento rok zopakoval, často se opakoval souběh více úkolů do stejného termínu, a bylo nutno volit priority podle neodkladnosti.
  Kovařík – projekt online aréna – jde o zajímavý projekt, mohl by prospět propagaci šachu. Je možno sdělit nějaké podrobnosti, jak se to bude propagovat v laické veřejnosti.
  Novotný – jde o standardní herní server, návštěvník si může zahrát zdarma jako host. Server ale umí hlídat fair play, tj. používání počítačových motorů při hře, to pro registrované členy, a těm také počítá rating. 3 druhy placeného členství – od základního (250 Kč) až po „zlaté“ členství. Členství se liší především v tom, čím dražší členství máte, tím více prémiových turnajů můžete hrát – to jsou turnaje o ceny, resp. prémiové body, které je možno směnit za různý šachový materiál. Počínaje „bronzovým“ členstvím mají registrovaní členové právo účasti v online Mistrovství ČR. Po kvalifikaci se pak bude hrát i finále, na které se kvalifikovaní hráči již sjedou na jedno místo. Propagace má celkem štědrý rozpočet, první reklamy v odborných časopisech Čs. Šach a Šachinfo, dále v Šachovém týdeníku, poté na internetových stránkách různých šachových aktivit. Pro laickou veřejnost půjde reklama v Googlu a na Seznamu. Jsou připraveny stránky na Facebooku. Kampaň hradí italská strana přes účetnictví ŠSČR. Spuštění arény bylo již několikrát odloženy vzhledem k různým drobným komplikacím, které jsou vesměs odstraněny a snad již v březnu by mohla být Aréna spuštěna.

  Diskuse o zprávě o hospodaření za rok 2011

  Další dotazy k hospodaření 2011 nebyly položeny

  Usnesení:
  Konference ŠSČR schvaluje zprávu o činnosti VV ŠSČR.
  Přijato 46 pro, 0 proti, zdrželo se 5.

  Mandátová komise informovala o změně stavu - 53 přítomných delegátů, nadpoloviční většina 27 hlasů, 2/3 většina 36 hlasů.

  Usnesení:
  Konference ŠSČR bere na vědomí zprávu VV ŠSČR o čerpání rozpočtu 2011 a informaci předsedy Revizní komise ŠSČR.
  Přijato 45 pro, 1 proti, zdrželo se 7.

  Usnesení:
  Konference ŠSČR ukládá VV ŠSČR dopracovat do 31. 3. 2012 zprávu o čerpání rozpočtu 2011 a účetní závěrku roku 2011, a předložit ji příští konferenci ŠSČR.
  Přijato 49 pro, 0 proti, zdrželo se 3.

  Usnesení:
  Konference ŠSČR ukládá Revizní komisi ŠSČR zpracovat zprávu o činnosti Revizní komise za rok 2011 a předložit ji příští konferenci ŠSČR.
  Přijato 43 pro, 0 proti, zdrželo se 9.

 12. PLÁN PRÁCE ŠSČR NA ROK 2012

  Plán práce byl laděn ještě těsně před konferencí, proto nebyl rozesílán v materiálech konference. Přednesl ho Viktor Novotný.

  Po zkušenostech z loňského roku je tentokrát stručný v šesti bodech.

  1. Spuštění online Arény.
  2. Dokončení nastavení řídících procesů organizace.
   Tento úkol přetrval z loňského roku, zpoždění souvisí s výměnou odborných spolupracovníků mimo svazové struktury.
  3. Vypracování grantového manuálu pro kluby respektive kraje se speciálním důrazem na dotační program 3.
  4. Revize předpisů ŠSĆR
   Legislativní komise během roku měnila předsedu, prioritou bude úprava registračních řádů v souvislosti s fakturací. Jde o dlouhodobý úkol, problémem je časové vytížení členů.
  5. Zviditelnění šachu mimo rámec šachové komunity.
   Na tento bod je pamatováno v návrhu rozpočtu 2012, který předpokládá angažování mediálního zpravodaje.
  6. Rozvoj spolupráce se školami.
   Předpokládáme schválení projektu Šachy do škol v Evropském parlamentu. Předběžná jednání na MŠMT již probíhaly.

  Doplňující návrhy na činnost v roce 2012 nebyly delegáty konference navrženy.

  Urban – Mělo by být řečeno, že pro příští konferenci je nezbytné předložení revizní zprávy. Pokud tato není k dispozici, měla by být konference odložena až do jejího vytvoření.

  Usnesení:
  Konference ŠSČR schvaluje plán práce ŠSČR na rok 2012
  Přijato 49 pro, proti 0, zdrželo se 3.

 13. PROJEDNÁNÍ SMĚRNICE O PLATBÁCH NA ÚČET SVAZU.

  Návrh směrnice byl rozeslán delegátům konference jako příloha pozvánky. Návrh představil jménem ŠSČR Jaroslav Benák.

  Není to přímo směrnice, ale spíše vize, jak by to mělo probíhat, jako podklad pro diskusi delegátů. Hlavním cílem je dát klubům jasný podklad pro to kolik jakých plateb poslat. Také to zprůhlední finanční toky. Modifikací je změna výběru členských příspěvků na 12 kalendářních příspěvků. Byl již v kuloárech zaznamenán odpor vůči navržené změně minimálního počtu členů klubu (ze 3 na 5), předkladatelé stahují navržený počet 5 členů a nahrazují ho původním počtem 3 členů.

  Diskuse

  Trejbal – zůstává tedy minimální počet členů 3.
  Hrdlička – mělo by být doladěno se zákonem o účetnictví, formulace typu pokuta za fakturu je nezákonná.
  Jakuš – jaký má smysl nebo význam počet členů klubu? Proč je tak málo? Stačilo zaplatit za 3 členy a zbytek členů postupně doplácet, nemá to být tímto řešeno? Jinak nevidím ve fakturaci žádný významný pokrok, potřebné informace paní Kniezková vždycky přikládala k seznamu členů.
  Benák - Počet 3 členů je zákonným minimem občanského sdružení. Zaplacení za 3 hráče skutečně splní podmínku zaplacení členských příspěvků.
  Vokáč – pojem pokuty za neplacení faktury v textu není, jen penále za nezaplacení faktury, pokuty jsou uváděny v jiných souvislostech. Kde má být zmíněná oprava provedena?
  Svoboda – myšlenka fakturace byl původně můj záměr, který VV ŠSČR převzal. Výsledek se ale od záměru vzdálil. Smyslem bylo jednak zjednodušit klubům hlídání co kdy zaplatit, a svazu zjednodušit evidenci plateb, které na svaz přicházejí. Z problémů s hospodařením 2011 plyne, že by to bylo velmi užitečné. Jde o to, které platby tímto způsobem budeme provádět, a těch je zde málo. Registrace je zrovna oblast, která již funguje, a faktury by mohly být spíše administrativně náročnější. Otázkou je, jestli to půjde z databáze členů získávat jednoduše elektronicky. Druhou podchycenou oblastí jsou soutěže družstev, kde jsou ale řešeny jen soutěže řízené ŠSČR, krajské soutěže řešeny nejsou. Obě faktury jdou velmi rychle po sobě. Neřeší se ale drobné platby, kterých je nejvíce – registrace cizinců, platby za elo (kde není příliš přehled).
  Záměr byl 2 faktury – první k registraci a druhá pro drobné platby (prázdniny, přihlášky do družstev, doplnění registrace, cizinci, přestupy, pokuty (je věcí diskuse). Fakturu 1 zhruba tak jako teď, fakturu 2 například v říjnu. Záměr je jistě správný, ale návrh není dotažený a není vazba mezi databázovým a účetním programem.
  Benák – Původní plán takový byl, ale během různých připomínkových řízení z něho zbylo to, co bylo předloženo.
  Urban – nejsou mi známy důvody zkrácení přestupního termínu, změna registračního a přestupního řádu v programu konference není. V návrhu v kapitole sankce je rozdíl jednoho dne (do 10.7.a do 11.7.), data je třeba sjednotit. Způsob předepsání sankcí za pozdní placení faktury by mohl vést k pozdějším sporům, ale asi to není tak podstatné. Text „seznam posílá osoba oprávněná“ nerozlišuje podepisování a odesílání. Měla by tam být funkce, nikoliv jméno paní Kniezkové.
  Benák - Jde o vizi. Pokud se bude líbit, bude úkolem upravit příslušné předpisy.
  Krejnický – přestupy 3 měsíce si myslíme stačí, jde o to, aby se agenda členů a agenda přestupů časově nepřekrývaly.
  Fuksík – faktura 2 by neměla obsahovat pokuty. Fakturu je možno použít v rámci získávání grantů a podobně, ale pojem pokuta v ní pro takový účel být nesmí.
  Benák – pokuty jsou tam proto, že jsou podmínkou pro připuštění do soutěží. Pro naznačený účel by mělo jít obsah faktury ad hoc domluvit.
  Sýkora – dotaz na paní Kniezkovou a další, kteří se touto oblastí zabývají. Vzali jste v úvahu, že stávající stav oddílům dost pomáhá? Na počátku roku dostanou aktuální stav členské základny, ten mohou se členy klubu projednat, a mohou seznam upravit a zaplatit. Teď přijde seznam, opravím, a budu čekat na fakturu. To mi přijde zbytečné.
  Kála – chtěl bych znát názor paní Kniezkové na tuto změnu. Bude to pro ni nějaký přínos?
  Kniezková – bude to asi hodně práce navíc.
  Jakuš – provádím za klub většinu plateb, a nevidím v tomto návrhu pro sebe žádný přínos.
  Kovařík – nerozuměl jsem, proč jen 3 členové, a nerozumím ani tomu, proč jsou v návrhu alternativy 5 dětí.
  Novotný – předložil procedurální návrh stáhnout tento návrh, námitek je řada, bude potřeba projekt dopracovat.
  Vokáč – při vytváření tohoto dokumentu se myslím sloučily dvě věci, které jsou možná neslučitelné – zájem čistě ekonomický (vyřešit platby) a zájem organizačně vyřešit jiné věci (přestupní termíny, pokuty apod). To byla pravděpodobně chyba. Původní záměr byl kopírovat metodu FIDE, která ve dvou půlročních fakturách svazu fakturuje veškerý pohyb na „účtu federace“, přičemž FIDE se příliš nezatěžuje sankcemi za případné pozdní provedení plateb, na neplatiče má různé páky, jako např. vyřazení z listiny elo FIDE. V našem svazu trochu chybí důvěra, že fakturace nebude zneužívána, a do návrhu postupně vstupovaly různé zabezpečovací prvky pro situace, kdy nebude faktura zaplacena.
  Chrz – naše krajská konference návrh v podstatě akceptovala, že bude zaveden pořádek. Pro naši hospodářku to bude jednodušší. Náš kraj návrh považuje za vhodný a je připraven ho podpořit.

  Usnesení:
  Konference ukládá VV ŠSČR dopracovat vizi fakturace.
  Přijato pro 28, proti 17, zdrželo se 4.

 14. PROJEDNÁNÍ ZMĚNY EKONOMICKÉ SMĚRNICE ŠSČR

  Písemné návrhy na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR byly předloženy delegátům jako příloha pozvánky. Navrhované změny představil jménem VV ŠSČR Viktor Novotný.

  Navrhované změny ES mají dopad na rozpočet roku 2012, v návrhu rozpočtu jsou vyjádřeny dopady případných změn.

  1. Změna přílohy D1, čl. 1

   Fuksík – navrhuje kategorii do 8 let zvednout do 10 let.
   Fiala – stejný návrh byl projednáván na konferenci kraje Vysočina, který zavedl podobné krajské příspěvky pro kategorii do 10let.
   Hlas z pléna – pokud to má být motivační, budiž, ale bavit se při tak malé částce pro děti o věkové hranici nemá moc smysl, proč ji neustále zvyšovat?
   Fiala – návrh řeší děti, které začínají v kroužku a ještě nejezdí po soutěžích. Je to symbolické, ale je šance tak děti podchytit. Zvýší se počet členů.
   Chrz – děti za rok platí mnohem více, jde jen o to, zda je klub za děti ochoten odvést na svaz tuto částku a registrovat je.
   Kála – u nás každé dítě platí krajský příspěvek 100 Kč. Pro někoho možná 20 Kč problém je.

   Hlasování:
   Protinávrh J. Fuksíka:
   Pro 19, proti 20, zdrželo se 12 – nebyl přijat
   Předložený návrh VV:
   Přijat pro 35, proti 5, zdrželo se 10

  2. Změna přílohy D1, čl. 2.4

   Vzhledem k tomu, že nebyla přijata fakturace, je tento bod sporný. Předkladatel dává návrh na stažení.
   Chrz – ihned po konferenci zveřejnit, že žádné faktury nepřijdou. Že se příspěvky platí stejným způsobem.
   Fiala - Registrace na letošní rok by ale měla proběhnout standardní metodou, změna se měla týkat až roku 2013.
   Jakuš – Fakturace měla počínat druhou fakturou od května 2012, členských příspěvků 2012 se skutečně netýkala.

   Hlasování:
   Protinávrh stáhnout bod.
   přijato (čísla zanikají v šumu, zdrželo se 6)

  3. Změna přílohy D1, čl. 2.6

   Bez diskuse.

   Hlasování:
   Přijato pro 46, proti 1, zdrželo se 2

  4. Změna přílohy D1, čl. 2.7

   Fuksík – krajská konference Olomouckého kraje pověřila své delegáty podpořit návrh.
   Šperl - krajská konference Plzeňského kraje pověřila své delegáty podpořit návrh. Doplňkový návrh – podobné opatření je ještě v Ekonomické směrnici kapitola Bp Financování, článek 7, odstavec 1 –
   návrh:
   Vypustit v Ekonomické směrnici v kapitole B, článek 7, odstavec 1 větu druhou: &bdqulilio;Oddílům, které nejsou členy ČSTV, například Sokol, mohou být vklady zvýšeny podle rozhodnutí konference ŠSČR.“
   Chrz – zůstane příjmová položka od státu stejná, kdyby nyní polovina členů ŠSČR přestoupila např. do Sokola?
   Fiala – dnes nikdo neví, jak stát bude financovat kohokoliv.

   Hlasování
   nejdříve návrh VV:
   Přijat pro 47, proti 4, zdrželo se 2
   doplňkový návrh Hynka Šperla:
   Přijato pro 43, proti 3, zdrželo se 7.

  5. Změna přílohy D1, čl. 2.8 a článku 4.2

   Jakuš – upravit graficky předložený návrh, je nepřehledný. - oprava provedena.
   Trejbal – doporučil spojit hlasování s hlasováním o změně v bodu 4.2 přílohy D, který je v návrhu změn zmíněn později. Body spolu souvisejí, různé výsledky hlasování o těchto bodech by způsobily nezamýšlený následek.

   Hlasování:
   o obou návrzích změn 2.8 a 4.2:
   Přijato - (počty hlasů zanikají v šumu)

  6. Změna přílohy D1, čl. 2.9

   Změna dává prostor krajským svazům zavést pro registraci cizinců v soutěžích řízených krajským svazem krajský registrační poplatek až do výše 300 Kč, ŠSČR od cizince v těchto soutěžích požaduje registrační poplatek pouze 100 Kč na pokrytí nezbytných technických úkonů. Tím je zachován strop pro poplatek za registraci cizinců maximálně 400 Kč celkem.

   Změna reaguje na námitky proti výši registračních poplatků pro cizince v nižších soutěžích, bude záviset pouze na rozhodnutí krajského svazu, zda ke 100 Kč pro ŠSČR zavede nějaký další registrační poplatek, který bude jeho příjmem.

   Hlasování:
   Přijato – (počty hlasů zanikají v šumu)

  7. Změna přílohy D1, čl. 3.1

   Bez diskuse

   Hlasování:
   Přijato pro 49, proti 0, zdrželo se 3.

   Kontrola přítomných – 53 delegátů

  8. Změna přílohy E, čl. 4.

   Bez diskuse

   Hlasování:
   Přijato pro 49, proti 0, zdrželo se 4.

  9. Změna přílohy E, čl. 5.

   Bez diskuse

   Hlasování:
   Přijato pro 49, proti 0, zdrželo se 3.

  10. Změna přílohy G

   Bez diskuse

   Hlasování:
   Přijato pro 49, proti 0, zdrželo se 2.

  11. Změna přílohy H

   Hurta – je to psáno hodně obecně, týká se to i sponzorů, kteří nebudou mít žádné podmínky?
   Novotný - dotace je chápána jako technický termín, ze státních peněz.
   Chrz – návrh úpravy textu - vložit do závorky „(vyžaduje-li to poskytovatel)“.

   Hlasování:
   Po krátké diskusi o podvojném účetnictví hlasováno o protinávrhu – text poslední věty odstavce 3 zní „Konečným příjemcem takové dotace musí být právnická osoba vedoucí podvojné účetnictví (vyžaduje-li to poskytovatel), která rovněž povede čerpání této dotace v samostatné účetní rubrice a předá ŠSČR její vyúčtování spolu s kopiemi veškerých účetních dokladů spojených s čerpáním příslušné dotace.“
   Přijato pro 35, proti 6, zdrželo se 11.

  12. Změna přílohy I

   Bez diskuse

   Hlasování:
   Přijato pro 48, proti 0, zdrželo se 5.

 15. DOKONČENÍ BODU 7 – Dopis pana Kaisera

  Zprávu podal Jaroslav Satranský.
  Zpráva nejdříve stručně. Pan Kaiser si stěžuje, že mu byla zrušena delegace na utkání a na způsob rozhodování. Pan Kaiser ovšem sám se svými stížnostmi nepostupoval podle odvolacího řádu. Nejsme zde ovšem schopni ověřit některé sporné skutečnosti, musí se jít do účetnictví a do zápisů VV. Navrhuji, abychom jako konference vzali stížnost na vědomí a pověřili VV ŠSČR, aby do nějakého data stížnost vyřešil a výsledky vyvěsil na web. Základní námitka je, že pan Kaiser ve všech námitkách nezaplatil příslušný poplatek, tedy formálně nic nepodal. K řešení stížnosti se může vrátit příští konference, pokud se zveřejněné řešení VV ŠSČR nebude zdát dostatečné. Jinou možností je stížnost ihned zamítnout, VV ŠSČR se tím stejně bude muset dál zabývat. Kdyby bylo všechno v pořádku, řešili bychom zde odvolání proti rozhodnutí o odvolání, což je podle naší legislativy nepřípustné.
  Novotný – jde o věc, kterou VV ŠSČR musel řešit ihned po svém zvolení. Odpovídal jsem několikrát jako předseda, pan Kaiser stížnost posílal opakovaně. Protože první usnesení v této cause bylo formulováno příliš obecně, vrátili jsme se k tomu na poslední schůzi VV ŠSČR, kde v zápise v článku 7.3 je jasné usnesení: „VV stížnosti projednal a shledal je neodůvodněnými.“
  Pan Kaiser je ale vytrvalý, stížnost nyní adresuje již třetímu orgánu, neumím konferenci navrhnout další správný postup.
  Urban – vůči pravomocnému rozhodnutí jakékoliv instance šachového svazu lze podat pouze žalobu podle správního řádu.
  Kovařík - Splnil náležitosti, nebo nesplnil náležitosti? Jestli nesplnil, je bezpředmětné se tím zabývat.
  Fiala – co se týká stížností předložených VV ŠSČR nesplnil. Konferenci ale zaslal dopis a konference by se k tomu dopisu měla nějak postavit.
  Jaromír Novák – zúčastnil jsem se všech konferencí od roku 1990 a stížností pana Kaisera již při nich bylo několik. Navrhuji stížnost zamítnout.
  Satranský – nespojoval bych to s jeho dřívějšími stížnostmi. Ale nesplnil náležitosti, to by mělo v usnesení zaznít.
  Jakuš – nelze hovořit o odvolacím řádu. Jde o stížnost vůči práci VV ŠSČR
  Chrz – jde o to, že způsob předání stížnosti v zalepené obálce znemožnil delegátům se na tento bod připravit. Žádné podmínky pro předložení stížnosti na práci VV stanoveny nejsou. Doporučuji buď vrátit odesilateli s tím, že nebylo možno se k bodu připravit, nebo zamítnout.

  Usnesení:
  Konference šachového svazu zamítá stížnost pana Kaisera.
  Přijato pro 36, proti 7, zdrželo se 10.

 16. NÁVRH PRÉMIOVÉHO ŘÁDU REPREZETACE

  Návrh prémiového řádu předložen delegátům při prezentaci jednání konference. Návrh představil předseda TMK Marek Vokáč.

  Návrh je kompromisním výsledkem velmi složitého jednání v TMK, jeho finální podoba vznikla až dva dny před konferencí. Nově je zaveden princip stejné prémie za umístění na 9.-16. místě, který vyplývá z principu hodnocení výsledků reprezentantů v metodice MŠMT. Výše prémie na těchto místech byla schválena ve VV ŠSČR. Až po přijetí této zásady bylo přistoupeno k řešení prémií za lepší umístění, problémy přineslo především nastavení výše prémie za 8. místo. Výše prémií se příliš neliší od loňského roku. Prémie jsou myšleny každému reprezentantovi i kapitánům družstev. VV rozhodl, že se prémie budou platit z majetku, tedy nejsou přímo vedeny v návrhu rozpočtu na rok 2012.

  Satranský – v čerpání rozpočtu 2011 jsou prémie vedeny přímo u nákladů jednotlivých akcí?
  Vokáč – ano, tam je právě vidět, jak se výdaje na soutěž prémiemi zvedly. Podle rozhodnutí loňské konference měly být hrazeny z rozpočtu, v této podobě je to myslím zřetelnější a ukazuje to přesněji rozpočtovou hodnotu té které soutěže.
  Satranský – bylo by férové tyto položky plánovat již přímo rozpočtu.
  Vokáč – VV rozhodl je v rozpočtu neuvádět proto, že prémie závisí na dosaženém výsledku a není jisté, že budou vypláceny. Není jistá ani jejich skutečná výše, takový výdaj se těžko plánuje.
  Urban – v účetní uzávěrce to bude vidět, mělo by to patřit do rozpočtu.
  Vokáč - souhlasím, ale loňská konference schválila krytí prémií z rezervy, tento přístup je v návrhu VV zachován.
  Hlas z pléna – je rozdíl mezi majetkem a rozpočtovou rezervou (což je plánovaný výdaj, součást rozpočtu).
  Chrz – v návrhu rozpočtu to tedy není, tímto nám VV říká, že pokud budou, budou hrazeny v nákladech z rezervy. Měla by být stanovena nějaká práva a povinnosti reprezentantů. Léta se o tom mluví, ale stále řešíme jen dílčí otázky, jako zde např. prémie. Měly by se konečně dát ucelená pravidla.
  Vokáč – toto jsou velmi náročná jednání, která je obtížné sjednotit do ucelené verze. I pouhé jednání o prémiích v TMK započalo tím, že každý člen přišel s vlastní verzí projektu. A jednání se špičkovými reprezentanty jsou ještě složitější, naše špička stoupá na světovém žebříčku výše a její požadavky přirozeně stoupají. Nemohu slíbit, že takový úkol se podaří zrealizovat. Celá tato problematika je hledání kompromisu na tři strany.
  Satranský – domníval jsem se, že tento dokument by měl platit více let, je tedy na roveň příloze ekonomické směrnice. Pokud to má být jen na tento rok, pak to zde nemusíme schvalovat.
  Vokáč – neodvažuji se navrhnout konferenci ani jeden zmíněný výklad. Nejsem si jist, že všichni členové TMK návrh chápali jako pravidlo na více let, a nejsem si vůbec jist, že to tak budou chápat reprezentanti.
  Novotný – nejjednodušší bude, když to konference nechá na VV ŠSČR, jen je třeba vyřešit postavení prémií v rozpočtu. Problém by měl být řešen dlouhodobými smlouvami s jednotlivými reprezentanty, kde budou stanoveny soutěže, které mají odehrát, a způsob jak za ně budou odměněni. Zavazuje se tím ovšem rozpočet svazu na několik let dopředu.
  Satranský – honoráře reprezentantů jsou vedeny v rozpočtu, prémie jsou navíc.
  Chrz – návrh bereme na vědomí, prémie budou hrazeny z rezervy
  Hrdlička – uložit VV vypracovat prémiový řád
  Sýkora – v rozpočtu by měla být rezerva, v rezervě by měla být řešena reálná výše prémie, případné vyšší prémie by pak byly řešeny z majetku.

  Usnesení:
  1. Konference bere na vědomí návrh prémiového řádu na rok 2012, schválný TMK a předložený VV ŠSČR. Prémie budou hrazeny z rozpočtové rezervy svazu.
  Přijato pro 46, proti 0, zdrželo se 3.
  2. Konference ukládá VV ŠSČR dopracovat zásady odměňování reprezentace.
  Přijato pro 45, proti 0, zdrželo se 5.
  3. Termín dopracování zásad 31.8.2012
  Přijato pro 37, proti 1, zdrželo se 10.

 17. ROZPOČET ŠSČR NA ROK 2012

  Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2012 a průvodní komentář byly rozeslány písemně v příloze pozvánky. Návrh rozpočtu stručně uvedla hospodářka ŠSČR ing. Jarmila Voráčková.

  V rozpočtu přibyla řada položek, které zjemňují a zpřehledňují členění příslušných kapitol a budou i součástí účetní osnovy. Do rozpočtu jsou zahrnuty i pohyby na účtu, které dříve nebyly uváděny, jako jsou třeba krajské příspěvky. Tedy položky, u kterých se kryje příjem a výdaj. Přehledně jsou rozepsány příjmové a výdajové položky jednotlivých žádostí o státní dotace.

  V návrhu byla průběžně opravována čísla, jejichž změna vyplynula z právě schválených změn ekonomické směrnice. Po úpravách se příjmy zvýšily o 35.000 Kč.

  Diskuse k příjmovým položkám

  Urban – P4.3 bankovní úroky se podle zákona nedaní, číslo o úrocích je určitě špatně. U neziskového sektoru zákon osvobozuje od daně úroky na běžném účtu. Účet změňte na tento typ účtu.
  Vokáč – náš bankovní účet je úročen výjimečně příznivou sazbou z dávnější minulosti, kdy byl založen prostřednictvím ČSTV. Nezkoumali jsme, jak se účet jmenuje pro účely daňové, na to se podíváme. Ale banka jasně naznačila, že bude mít zájem z podmínek tohoto účtu vycouvat. Každá změna na tomto účtu by to mohla urychlit, to by byla vyšší ztráta než daň z úroku.
  Svoboda – kde je v čerpání rozpočtu 2011 pohledávka vůči AVE kontaktu, která je vedena v roce 2012 jako příjem? A proč jsou dvě různé položky v individuálním tréninku?
  Vokáč – v účetnictví pohledávka je, v podkladech jsem to uváděl, v předloženém čerpání to skutečně nevidím, ale být to tam má.
  Individuální trénink v roce 2011 nezaplatili všichni rodiče, někteří doplácejí až teď v roce 2012. Při tvorbě rozpočtu jsme byli v rozpacích, kam a jak opožděné platby v rozpočtech zanést. Nakonec byla zanesena jako příjem roku 2012 tak, jak byla zaplacena. Platby v této položce jsou každý rok poněkud nedisciplinované. Většinou v těchto případech nejsou realizovány ani žádné výdaje na příslušného talenta.
  Novák – obrovský skok v příjmech. Čím je to dané?
  Vokáč – do rozpočtu jsme dali všechno, co projde naším účtem. Zhruba 8,5 milionu dotačních příjmů naším účtem jen projde ke koncovým příjemcům, na účtu se zdrží velmi krátce. Chceme, aby tyto částky byly vidět.
  Kovář – vidím velmi dramatický nárůst příjmů v reklamě a na sponzorských darech.
  Novotný – nárůst souvisí s projektem Online Arena, kde je příjem 5000 euro ročně a reklama v tomto projektu bude hrazena italským partnerem, proti příjmu v reklamě jsou příslušné výdajové položky.
  Urban – v položce reklama v roce 2011 je uvedena položka 10 tisíc, to je naopak velmi málo. Myslím, že to je jeden z nesprávných údajů čerpání roku 2011.
  Voráčková – to je dědictví minulé praxe, kdy se v rozpočtu neuváděly příjmy, které měly vázaný výdaj. Příjmy od sponzorů i z reklamy nebyly předjímány v příjmech, a jejich použití není vidět ani v konečném vyúčtování akcí, kde byly uváděny jen výdaje nekryté ze sponzorských peněz.
  Urban – účetnictvím ale musí projít celkové příjmy a celkové výdaje, jinak je to špatně.
  Paulovič – o tom víme, tím se chceme zabývat.

  Výdajové kapitoly

  Výdaj v kapitole V1.1 a V1.2 je olympiáda bez výdaje na prémie, jak bylo diskutováno v předcházejícím bodě konference.
  Kapitola o dotačních výdajích koresponduje s příjmovými položkami, to jsou vesměs protékající dotace.
  Výdajové položky na soutěže domácí jsou vesměs dotace pořadatelům. Přibyla položka na akademický šach a trojkolo extraligy.
  Vokáč – mimo rozpočet připomínka ke konkurzům STK, na kterou jsme narazili během roku – konkurzy na pořadatele se vypisují v předstihu tak, že vlastně zavazují rozpočet následujícího roku. To mělo být dořešeno na konferenci při úpravách ekonomické směrnice, ale zapomnělo se na to.
  Významný nárůst v položce propagace. Pořad „V šachu“ byl v roce 2011 vyráběn bez výrobních nákladů ze strany ŠSČR, rozpočet 2011 s nimi ovšem počítal. Letos s těmito náklady opět počítáme, zdá se, že taková smlouva letos s ČT uzavřena bude, předběžná jednání již proběhla. Rozpočtujeme 6 pořadů a 3 mimořádné pořady.
  Mzdové náklady zaměstnanců – v současnosti máme 2 zaměstnance, další náklady s tím souvisí podle zákona.
  Odměny členů VV jsou podrobně rozepsány.
  Odměny vedoucích soutěží – sem přetekly nevyfakturované výdaje plánované v roce 2011.
  Kapitola cestovních nákladů – zde dochází ke změnám podle právě schválených změn ekonomické směrnice.
  Reprefond – souvisí s možnými výdaji v souvislosti ME mládeže na propagaci. Položka počítala i s konáním jednání vedení ECU, které podle posledních informací nebude.
  Novotný: Návrh: Na reprefond by proto mohlo stačit 100 tisíc.

  Diskuse o výdajích

  Hlas z pléna - V10.6 dotace na oddíly, co se v tom skrývá. Tam je i dotace pro pořadatele ME AVE-kontakt?
  Urban – je vhodně rozlišit dotace oddílům, tedy dovnitř svazu, a dotace jiným subjektům mimo svaz, jsou jiné nástroje na kontrolu vyúčtování dotace.
  Vokáč – jsou to průtokové položky korespondující s příjmy kapitoly P2.3. Je to celá kapitola P2.3.1. Nejsou v ní ale tréninková centra. Jsou tam ovšem i dotace z kapitoly P1 pro AVE kontakt, to ale není oddíl.

  Výdajová položka V10.6 přejmenována na Svazové dotační programy a rozdělena na 2 podpoložky. Do V10.6.2 Dotace jiným subjektům zahrnuty výdaje proti příjmovým položkám P10.6.1 + P10.6.2. a také proti P2.3.3 a P2.3.4, to rovněž nejsou oddíly.
  Po úpravě položka V10.6.1 Dotace na oddíly 759.900 Kč a V10.6.2 4,456.000 Kč.

  Hampel – odměny VV, tam je velký nárůst, je to možno blíže objasnit.
  Novotný – jde o návrat k odměnám VV do výše před dvěma roky.
  Skála – položka olympiáda muži a ženy. Porovnáváme to s loňskou položkou ME.
  Vokáč - jde o dvouleté cykly soutěží. Je to hlavní reprezentační soutěž roku, mají sice trochu odlišné finanční režimy, ale částky bývají podobné.
  Urban – V15.1 Odměny VV – vadí mi čísla těchto položek v plnění roku 2011. Tam je uváděn nárůst z rozpočtovaných 144.000 Kč na 246.500 Kč. Jak je možné, že VV dopustil nárůst rozpočtovaných výdajů o cca 70%?
  Novotný – byl ukončen pracovní poměr Petra Herejka, úspora byla rozpuštěna mezi členy VV, byly také zvýšeny mzdy Františka Štrosse a Jitky Kniezkové. Je třeba hledět na výdaje kapitoly mzdy a kapitoly odměny VV jako na související kapitoly.
  Svoboda – jaká je filosofie projektu Premium chess (online Arena). Jak je to s výdaji a příjmy? Vidím tu výdaje 370.000 Kč a jeden příjem 325.000 Kč.
  Novotný – Příjem je sponzorský dar 125 tisíc, to je čistý zisk. Zbytek příjmů má protivýdaje a měl by vycházet 0 (manažer Arény 125.000 Kč + 75.000 Kč MČR online + 125000 Kč na reklamy).
  Svoboda – Já tu tedy vidím na manažera 170.000, ale to se v rámci intencí tohoto rozpočtu skoro potkává, to je rozdíl jen 45 tisíc.
  A jak je zaúčtována individuální příprava? V roce 2011 je velký propad v příjmech i ve výdajích. Z příjmů od rodičů vyplývá výdaj nějakých 380.000, trenérům z toho nebylo vyplaceno 140.000 Kč, to by se mělo objevit ve výdajích roku 2012, nikde to nevidím.
  Dále se chci zeptat, jestli se nebudou platit daně. Netuším, jaké jsou daňové příjmy roku 2011? Jaké odečitatelné položky proti tomu uplatníme?
  Jak je to s filosofií ME mládeže u nás? Mě to připadá, že u nás je to dražší, než kdyby to bylo v zahraničí.
  Létaly tu statisíce v propagaci, ani po tom snížení na 100.000 Kč to není málo. Té nule jako výsledku rozpočtu nemohu věřit.
  Fiala – na ME počítáme s výrazným nárůstem extrahráčů, rozpočtově ale počítáme jen s nárůstem počtu trenérů na 4, jeden z nich se bude starat o extrahráče ve sledovaných kategoriích HD18. Extrahráči v ostatních kategoriích se o trenérské zajištění postarají sami.
  Vokáč – Do projektu individuálního tréninku z celkem 23 vybraných talentů několik rodičů nešlo a nepůjde, plánovaný příjem nebyl a nebude ani žádný výdaj. Kdo dosud nic nezaplatil ani nic nechtěl. Vyvinuli jsme asi malý tlak na rodiče, a měli bychom v této souvislosti dát větší pozor na výběr talentů. Takhle účetně jsem problém nezkoumal, trénink od dubna do března nejde v účetním roce vyčerpat celý.
  Novotný – o individuálním tréninku se mluvilo i na VV. Rok 2011 skončil rozpočtově v plusu, když bude přečerpáno v roce 2012, tak víme, z čeho to je. Druhá varianta je, že se to do rozpočtu 2012 hned napíše.
  Chrz – individuální trénink přetéká z roku do roku, naznačený problém je každý rok. I hospodářský výsledek roku 2010 tak mohl být ovlivněn.
  Svoboda – v roce 2010 ovšem na konci roku bylo zaplaceno vše co zaplaceno mělo být. Přesouváním plateb z roku na rok může za pár let vytvořit obrovskou sekeru. Hospodaření 2011, které jsme neschválili, má být podkladem pro rozpočet 2012. Co tedy máme schvalovat.

  Hlasování:
  O návrhu rozpočtu 2012 včetně změn provedených
  Pro 25, proti 3, zdrželo se 18.

  Kontrola počtu přítomných - 49 přítomných v okamžiku hlasování.
  Hlasování zpochybněno, jeden delegát ihned po hlasování o rozpočtu odešel.
  Opakování kontroly počtu přítomných:
  50 přítomných v okamžiku hlasování (chybějící se vrátil)

  Opakované hlasování:
  Pro 25, proti 3, zdrželo se 22. Návrh rozpočtu nebyl přijat.

  Novotný – po tom, co jsme zde předvedli, se tomu tolik nedivím, otázkou je, co nyní s neschváleným rozpočtem. Jedním řešením je svolat mimořádnou konferenci, ideálně poté, co budou schváleny státní dotace. Nevím, jak jinak situaci řešit.
  Urban – při hlasování jsem se zdržel a chci to vysvětlit. Když jsem se ptal na položky odměny členů VV v loňském roce, Viktor Novotný to odůvodnil, že je třeba vidět ty položky jako celek. Je tam skutečně několik položek, tak jsem se podíval na celek, a je tam navýšení o 40%. Myslím, že je zbytečné zde projednávat rozpočet, když si uvědomíte, že si s tím VV může udělat, co chce. Podle stanov sice rozpočet konference stanovuje, ale v Ekonomické směrnici je napsáno, že rezerva může být až 15%, a po VV se víceméně chce jen, aby udržel celkovou úroveň rozpočtu – zisk, ztráta, aktivní výsledek. VV si může s položkami manipulovat, jak chce. Mimořádná konference je cestou, protože jsem přesvědčen, že sice VV má mít nějaký prostor, ale jednotlivé položky by měly být buď procentuálně nebo absolutním číslem omezeny. Ale to je potřeba připravit legislativně v normách schvalovaných konferencí. Také to bude dobrá příležitost podívat se konečně na účetní uzávěrku roku 2011.
  Chrz – zdálo se mi, že první hlasování proběhlo legálně, takže nevím, proč se hlasovalo znovu. Vše proběhlo řádně podle jednacího řádu.
  Mimořádná konference by byla obrovská prohra VV, sejít se zde jinou sobotu jen proto, že to nebylo řádně připravené. Nechci novou konferenci, to by bylo už na odstoupení VV.
  Kovařík – v jednacím řádu není napsáno, že se před každým hlasováním mají delegáti přepočítávat, to většinou v tomto řádu nebývá.
  Krejnický – delegáti jen zřídka hlásí, že odjíždějí nebo že teď právě nebudou chvíli přítomni. Hlasování o rozpočtu je natolik důležité, že kontrola počtu hlasujících je vhodná.
  Vokáč – mám dojem, že problém neschválení rozpočtu je v tom, že příliš mnoho delegátů si není jisto. Vzniklo to tím, že se nepodařilo dostatečně průkazně připravit čerpání rozpočtu 2011. Je to můj dojem, nebo je to pravda? (Četné hlasy z pléna potvrzují, že je to pravda).
  Máme limit konec března, kdy to musí být dokončeno. Obvykle do konce března není jasno nic o státních dotacích, tam se výsledky dovídáme obvykle během května, nutně následná schůze VV dělá rekonstrukci rozpočtu podle skutečných příjmových položek. Pokud se rozhodnete pro mimořádnou konferenci, nemá smysl dříve, než koncem června. Pokud nebudete chtít svolat mimořádnou konferenci, je třeba zde rozhodnout, jakým způsobem budete akceptovat výsledek účetnictví 2011 v tom březnu. Pokud takový mechanismus zde vznikne, potom lze jet do června nějakým rozpočtovým provizoriem, to už budou jasná konečná čísla, a lze schvalovat definitivní rozpočet svazu na rok 2012. Například tím samým způsobem, jakým budete řešit účetní uzávěrku 2011, to je na vás.
  Mně se mnoho let zdá, že schvalovat rozpočet na konferenci v únoru, když definitivní čísla jsou známa až v květnu, je poněkud komplikované. Bohužel ani stát to obvykle rychleji nestíhá. Míval jsem takovou vizi, že bychom měli spíše dělat jakýsi kongres na počátku léta, např. na začátku festivalu v Pardubicích, kde je spousta lidí, a mohlo by to být na více dnů, během kterých by se probrala řada problémových okruhů šachu. To padlo, on to má i negativní stránky, do kongresu vás nestrkám. Ale pojďme postupně. Rozhodněte, jak bude schvalováno čerpání 2011 – může to být přes web, může to být rozesláno předsedům krajů, všem delegátů (to jste myslím usnesli), variant je více. Jakým způsobem dostaneme od delegátů odezvu?
  Dobře, čerpání bylo nějak již rozhodnuto. Můžeme tedy udělat předpoklad, že v tom čerpání nám vyjdou čísla, která jsme tu předložili, a že se jen ukáže, že účetnictví máme špatně, že ho neumíme udělat, ale vyjdou nám zhruba ta čísla, která jsme tu předložili. Já věřím, že takový předpoklad nebude daleko od pravdy. Pokud toto vyjde, přesvědčí vás to o tom, že předložený návrh rozpočtu 2012 není nesmyslný? Bude vám toto stačit jako argument?
  Urban – Řada z vás má pochybnosti, co s tím udělat. Museli bychom tuto konferenci přerušit, abychom se mohli sejít ještě jednou, jinak nebudeme mít platné mandáty. V našich předpisech neexistuje pojem rozpočtové provizorium, ačkoliv je to běžné v mnoha institucích. Dovedu si představit, že předložený návrh schválíme jako rozpočtové provizorium, a VV uváží, podle toho, jak se bude skutečnost lišit, zda je nebo není třeba svolat mimořádnou konferenci. Podmíněné schvalování rozpočtu je hodně problematické, nebudeme umět přesně nadefinovat parametry. Dejme zmocnění VV, aby hospodařil podle navrženého rozpočtu, nazvěme to rozpočtovým provizoriem, a uložme VV svolat mimořádnou konferenci ve chvíli, kdy bude vidět, že se čerpání nebo příjmy rozpočtu budou lišit o řekněme 10%, pak třeba svolat mimořádnou konferenci.
  Návrh: Předložený návrh schválit jako rozpočtové provizorium a uložme podle něho VV hospodařit. Hlasujme, a potom se případně pojďme bavit o dalších krocích.

  Usnesení:
  Konference schvaluje předložený návrh jako rozpočtové provizorium a ukládá VV ŠSČR pracovat v souladu s tímto provizoriem.
  Přijato 42 pro, proti 0, zdrželo se 8.

  Záruba – dotace, které svazem jen procházejí, představují velkou částku, v případě, že nebudou přiděleny, jsou procenta pochybným kriteriem svolání konference.
  Urban – formulujme to tak, že změna se netýká dotací, které mají charakter průběžných položek. Vzhledem k tomu, že rozpočet uvažuje s částkou cca 12 milionů, je 10% v řádu 1 milionu, to se mi zdá dostatečná záruka pro nějakou změnu.
  Hurta – mám obavu, že se to nedá naplnit. 20% více na příspěvcích stačí k mimořádné konferenci. Buď VV omezíme, že hospodaření nesmí být schodkové nebo ne. Ale ta procenta povedou k mimořádné konferenci.
  Ciprys – nehádejme se o procenta, nenechávejme to jen na VV. Návrh: Nejpozději do 30. června VV projednat s předsedy krajů čerpání rozpočtu a na základě jejich rozhodnutí případně svolat mimořádnou konferenci.
  Chrz – do 30.6 ale proběhne asi polovina položek a další budou smluvně zavázány, bavit se budeme tak o čtvrtině rozpočtu.
  Satranský – Podpořím návrh David Cipryse. Datum by se dalo posunout na květen. Bude už vidět, jestli čerpání jede v přijatelných mezích.
  Urban – stáhnu svůj první návrh, toto mi připadá jako rozumný postup. Naformulujme to takto: VV se ukládá realizovat nejpozději v květnu společné jednání s předsedy krajských svazů a dále postupovat v souladu se stanovami. Stanovy na to pamatují, ke svolání mimořádné konference stačí tuším žádost nejméně 5 krajských svazů.

  Usnesení:
  Konference ukládá VV ŠSČR realizovat společné jednání ve věci rozpočtu na rok 2012 s předsedy krajských šachových svazů nejpozději v květnu 2012 a dále postupovat v souladu se stanovami ŠSČR.
  Přijato pro 47, proti 1, zdrželo se 0.

 18. USNESENÍ

  Návrh na usnesení z konference ŠSČR 2012 předložil předseda návrhové komise Petr Buchníček.

  Toto je usnesení konference ŠSČR konané dne 25. 2. 2012 v Havlíčkově Brodě.

  Konference ŠSČR schválila:

  1. Kooptaci Ladislava Palovského do VV ŠSČR – předseda klasifikační komise a komise rozhodčích.
  2. Zprávu o činnosti VV ŠSČR v roce 2011.
  3. Plán práce VV ŠSČR na rok 2012.
  4. Změny Ekonomické směrnice dle návrhu předloženého VV ŠSČR a předneseného předsedou VV ŠSČR s výjimkou čl. 2.4 přílohy D1, který byl z hlasování stažen, a s doplněním bodu 3 přílohy H: „...právnická osoba vedoucí podvojné účetnictví (vyžaduje-li to poskytovatel).
  5. Změnu Ekonomické směrnice, část B, čl. 7.1 – vypuštění následujícího textu: „Oddílům, které nejsou členy ČSTV (např. Sokol), mohou být vklady zvýšeny podle rozhodnutí konference ŠSČR.“
  6. Předložený návrh rozpočtu na rok 2012 jako rozpočtové provizorium.

  Konference ŠSČR vzala na vědomí:

  1. Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2011 a informaci předsedy RK ŠSČR.
  2. Návrh Prémiového řádu reprezentace na rok 2012 schválený TMK ŠSČR a předložený VV ŠSČR. Tyto prostředky budou případně uhrazeny z rezervy ŠSČR.

  Konference ŠSČR zamítla:

  1. Stížnost p. Kaisera adresovanou předsedovi pracovního předsednictva Konference ŠSČR 2012.

  Konference ŠSČR uložila:

  1. VV ŠSČR dopracovat do 31. 3. 2012 zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2011 a účetní závěrku a předložit je na příští konferenci ŠSČR.
  2. RK ŠSČR zpracovat zprávu RK ŠSČR o činnosti v roce 2011 a předložit ji na příští konferenci ŠSČR.
  3. VV ŠSČR dopracovat vizi realizovat platby prostřednictvím fakturace.
  4. VV ŠSČR dopracovat zásady odměňování reprezentace do 31. 8. 2012.
  5. VV ŠSČR pracovat v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem.
  6. VV ŠSČR realizovat ve věci rozpočtu na rok 2012 společné jednání s předsedy KŠS nejpozději v květnu 2012 a dále postupovat v souladu se Stanovami ŠSČR.

  Paulovič – nechybí tam termín pro práci s rozpočtovým provizoriem? Jaký je tedy rozdíl, jestli jsme rozpočet schválili nebo neschválili?
  Urban – VV to musí v květnu projednat s předsedy krajů. Pokud se čerpání rozpočtu nebude zdát v pořádku nejméně 5 krajským předsedům, mají podle stanov právo požádat o svolání mimořádné konference.

  Hlasování o usnesení konference:
  přijato pro 45, proti 0, zdrželo se 2.

 19. ZÁVĚR

  Předseda ŠSČR Viktor Novotný se omluvil za to, že VV ŠSČR nestihl připravit v řádné podobě čerpání rozpočtu 2011, a za další problémy, které z toho při konferenci vyplynuly. Slíbil co nejrychlejší nápravu a závěrem popřál všem účastníkům konference šťastný návrat domů.

  Řada delegátů negativně komentovala skutečnost, že při úvodním schvalování změny programu konference z programu vypadl bod obecné diskuse, a že tím pádem k této diskusi vůbec nedošlo.

  Konference byla ukončena v 18:00 hod.

Zapsal podle zvukového záznamu:
Ing. Marek Vokáč
Ověřili: (Konference nestanovila ověřovatele zápisu, zapisující požádal o ověření ing. Rostislava Svobodu a ing. Jaroslava Satranského.)

Přílohy:

 1. Usnesení konference ŠSČR 2011
 2. Rozpočtové provizorium ŠSČR na rok 2012 schválený konferencí ŠSČR
 3. Návrh změn Ekonomické směrnice předložený konferenci