Usnesení konference

Toto je usnesení konference ŠSČR konané dne 25. 2. 2012 v Havlíčkově Brodě.

 1. Konference ŠSČR schválila:
  1. Kooptaci L. Palovského do VV ŠSČR – předseda klasifikační komise a komise rozhodčích.
  2. Zprávu o činnosti VV ŠSČR v roce 2011.
  3. Plán práce VV ŠSČR na rok 2012.
  4. Změny Ekonomické směrnice dle návrhu předloženého VV ŠSČR a předneseného předsedou VV ŠSČR (s výjimkou čl. 2.4 přílohy D1, který byl z hlasování stažen, a s doplněním bodu 3 přílohy H: „... právnická osoba vedoucí podvojné účetnictví (vyžaduje-li to poskytovatel)).
  5. Změnu Ekonomické směrnice, část B, čl. 7.1 – vypuštění následujícího textu: „Oddílům, které nejsou členy ČSTV (např. Sokol), mohou být vklady zvýšeny podle rozhodnutí konference ŠSČR.“
  6. Předložený návrh rozpočtu na rok 2012 jako rozpočtové provizorium.
 2. Konference ŠSČR vzala na vědomí:
  1. Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2011 a informaci předsedy RK ŠSČR.
  2. Návrh Prémiového řádu reprezentace na rok 2012 schválený TMK ŠSČR a předložený VV ŠSČR. Tyto prostředky budou případně uhrazeny z rezervy ŠSČR.
 3. Konference ŠSČR zamítla:
  1. Stížnost p. Kaisera adresovanou předsedovi pracovního předsednictva Konference ŠSČR.
 4. Konference ŠSČR uložila:
  1. VV ŠSČR dopracovat do 31. 3. 2012 zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2011 a účetní závěrku a předložit je na příští konferenci ŠSČR.
  2. RK ŠSČR zpracovat zprávu RK ŠSČR o činnosti v roce 2011 a předložit ji na příští konferenci ŠSČR.
  3. VV ŠSČR dopracovat vizi realizovat platby prostřednictvím fakturace.
  4. VV ŠSČR dopracovat zásady odměňování reprezentace do 31. 8. 2012.
  5. VV ŠSČR pracovat v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem.
  6. VV ŠSČR realizovat ve věci rozpočtu na rok 2012 společné jednání s předsedy KŠS nejpozději v květnu 2012 a dále postupovat v souladu se Stanovami ŠSČR.

Zapsali: Petr Buchníček, Miroslav Hurta, David Hampel