Volební řád Volební konference ŠSČR

Volební řád volební konference ŠSČR

pořádané 26. 2. 2011 v Havlíčkově BroděÚvod

1. Volby řídí volební komise, kterou zvolí delegáti volební konference ŠSČR 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě (dále jen „konference“) s hlasem rozhodujícím. Volební komise o průběhu a výsledcích voleb pořizuje písemný záznam. Konečné výsledky voleb předá návrhové komisi.

2. Konference volí předsedu ŠSČR, Výkonný výbor ŠSČR (dále jen „VV ŠSČR“), Revizní komisi ŠSČR („RK ŠSČR“) a jmenuje prezidenta ŠSČR.

3. Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů s hlasem rozhodujícím z jednotlivých KŠS (dále jen delegáti s hlasem rozhodujícím). V případě, že konference není usnášeníschopná, je dosavadní VV ŠSČR povinen svolat novou konferenci nejpozději do 30 dnů od konání neusnášeníschopné konference.


Volba předsedy VV ŠSČR a VV ŠSČR

4. Volba předsedy ŠSČR a VV ŠSČR bude prováděna tajnou volbou. Kandidáti na předsedu ŠSČR předloží návrh VV ŠSČR jako „týmu“. Návrh předloží jedním z následujících způsobů:

- písemně nejpozději do 4. 2. 2011 na adresu ŠSČR, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov. Kandidátka musí být zaslána doporučeně. V případě jejího doručení e-mailem musí být kandidátka písemně potvrzena do 5 dnů. Návrhy týmů, které budou takto doručeny nejpozději do výše uvedeného data, budou prezentovány na internetových stránkách ŠSČR;

- písemně volební komisi v průběhu konference do časového limitu stanoveného volební komisí.

Předkládané návrhy týmů VV ŠSČR musí být minimálně sedmičlenné, na prvním místě bude uvedena osoba kandidující na post předsedy VV ŠSČR. U každého navrhovaného člena musí být uvedeno jméno, příjmení, adresa a oddíl. Kandidátka musí dále obsahovat jména osob navrhovaných do funkcí místopředsedy, hospodáře, jména navrhovaných předsedů odborných komisí, a to sportovně technické komise (STK), komise mládeže (KM), komise trenérsko-metodické (TMK), organizační komise (OK), komise rozhodčích (KR) a klasifikační komise (KK). V případě, že je navrhováno spojení činností více odborných komisí, musí být z návrhu patrno nejen jméno kandidáta, ale specifikace spojení jednotlivých komisí a báze, na níž jsou spojeny. Součástí navrhovaného týmu může být návrh na jmenování prezidenta ŠSČR.

5. Volební komise sestavuje seznam návrhů týmů VV ŠSČR.

6. O předložených kandidátkách týmů VV ŠSČR se rozhoduje tajnou volbou tak, že na volebním lístku každý delegát s hlasem rozhodujícím označí jméno jím voleného týmu. Takto upravený volební lístek vhodí do připravené volební urny.

7. Volba týmů VV ŠSČR bude probíhat maximálně ve dvou kolech. Pokud volební komise obdrží nejvýše dva návrhy, bude volba týmů VV ŠSČR probíhat pouze jednokolově.

8. Před zahájením prvního kola voleb seznámí volební komise delegáty konference se všemi návrhy týmů VV ŠSČR a zajistí, aby volební lístky s tímto seznamem měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. Volba pak bude provedena tak, že na volebním lístku každý delegát s hlasem rozhodujícím označí jméno jím voleného týmu. Takto upravený volební lístek vhodí do připravené volební urny. Za neplatné budou označeny volební lístky, ze kterých nebude jednoznačně zřejmé, pro který tým je hlasováno, nebo lístky, v nichž bude hlasujícím delegátem označeno více týmů než jeden.

9. Po provedení prvního kola voleb volební komise podle celkového počtu dosažených hlasů sestaví pořadí týmů, v nichž uvede procentuální výsledek hlasování konference a s dosaženými výsledky seznámí delegáty konference.

10. Výkonným výborem ŠSČR se stává tým, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu přítomných hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud ani jeden z týmů nezíská v prvém kole takovou většinu, postupují do druhého kola dva týmy, které v součtu získaly nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti procentuálního počtu hlasů týmů na 2. a 3. místě rozhodne o dalším postupu konference.

11. Před zahájením druhého kola voleb zajistí volební komise, aby volební lístky se seznamem dvou postupujících týmů měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím.

12. Po provedení druhého kola voleb volební komise seznámí konferenci s celkovým počtem dosažených hlasů a výsledky hlasování.

13. Výkonným výborem ŠSČR se stává tým, který ve druhém kole získá vyšší součet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o dalším postupu konference.

14. V případě, že Výkonným výborem ŠSČR bude zvolen tým, součástí jehož návrhu je i návrh na jmenování prezidenta ŠSČR, je automaticky současně se zvolením ŠSČR tento kandidát jmenován prezidentem ŠSČR.

15. Pokud volební komise neobdrží ani jeden návrh týmu VV ŠSČR, vyhlásí volební komise volby VV ŠSČR po jednotlivých funkcích.


Případné volby VV ŠSČR po jednotlivých funkcích

16. V případě, že volební komise vyhlásí volbu VV ŠSČR po jednotlivých funkcích, bude probíhat nejprve volba předsedy ŠSČR, poté volba místopředsedy ŠSČR a dalších členů VV ŠSČR v pořadí: hospodář, předseda TMK, předseda STK, předseda KM, předseda TMK, předseda KR + KK. Do seznamu kandidátů budou zařazeni kandidáti navržení v průběhu konference delegáty s hlasem rozhodujícím či hosty konference do časového limitu stanoveného volební komisí.

17. Vždy před provedením volby jednotlivých funkcí seznámí volební komise delegáty konference se seznamem kandidátů a zajistí, aby volební lístky s tímto seznamem měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím.

18. O každém členu VV ŠSČR se rozhoduje tajnou volbou v jednom, případně ve dvou kolech. V případě, že budou navrženi na post příslušného člena VV ŠSČR nejvýše dva kandidáti, volba bude vždy jednokolová. Volba v jednotlivých kolech bude provedena tak, že na volebním lístku každý delegát s hlasem rozhodujícím označí jméno jím voleného kandidáta. Takto upravený volební lístek vhodí do připravené volební urny. Za neplatné budou označeny volební lístky, ze kterých není jasné, pro kterého kandidáta je hlasováno, nebo lístky, kde budou hlasujícím označena jména více kandidátů.

19. Po provedení prvního kola volby na příslušnou funkci ve ŠSČR volební komise seznámí konferenci s pořadím kandidátů podle procentuálního výsledku hlasování a uvede i přehled celkového počtu dosažených hlasů.

20. Členem VV ŠSČR se stává kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu přítomných hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud takovou většinu nezíská, postupují do druhého kola dva kandidáti, které získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů kandidátů na 2. a 3. místě rozhodne o dalším postupu konference.

21. Před zahájením druhého kola voleb zajistí volební komise, aby volební lístky se jmény dvou postupujících kandidátů měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím.

22. Po provedení druhého kola voleb volební komise u kandidátů, kteří se účastnili druhého kola voleb, oznámí celkový počet dosažených hlasů.

23. Členem VV ŠSČR se stává kandidát s vyšším počtem dosažených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o dalším postupu konference.

24. Pokud volební komise neobdrží ani jeden návrh kandidáta na příslušnou funkci VV ŠSČR, rozhodne o dalším postupu konference.

25. Členem VV ŠSČR se bez volby stane kandidát zastupující všechna celostátní sdružení, jež jsou řádnými členy ŠSČR podle čl. 3 odst. 1 písm c) Stanov ŠSČR, navržený těmito sdruženími.


Volba RK ŠSČR

26. RK ŠSČR je volena v počtu pěti členů. Člen RK ŠSČR nemůže být členem VV ŠSČR. Kandidáti do RK ŠSČR nejpozději 15 dnů před konferencí zašlou svoji kandidaturu písemně doporučenou poštou na adresu ŠSČR. V případě zaslání kandidatury e-mailem musí být e-mailové podání do 5 dnů potvrzeno doporučeným dopisem.

27. Kandidatury na členství v RK ŠSČR mohou být podávány též přímo v průběhu konference do časového limitu stanoveného volební komisí.

28. O jednotlivých členech RK ŠSČR se rozhoduje v jednom, případně více kolech tajnou volbou. Před každým kolem voleb seznámí volební komise delegáty konference se seznamem kandidátů a zajistí, aby volební lístky s tímto seznamem měli k dispozici všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. Volba v jednotlivých kolech bude provedena tak, že na volebním lístku každý delegát s hlasem rozhodujícím označí jména maximálně pěti kandidátů, kterým dává svůj hlas. Takto upravený volební lístek vhodí do připravené volební urny. Za neplatné budou označeny volební lístky, ze kterých není jednoznačně zřejmé, pro které kandidáty je hlasováno, nebo na kterých je hlasováno pro více než pět kandidátů.

29. Po provedení prvního kola voleb volební komise seznámí konferenci s pořadím kandidátů dle procentuálního výsledku hlasování všech delegátů a celkového počtu dosažených hlasů.

30. Členem RK ŠSČR se stává kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud v prvním kole voleb získá více než pět kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, stává se členy RK ŠSČR pět kandidátů s nejvyšším procentuálním součtem hlasů.

31. Pokud po prvním kole voleb není zvoleno všech pět členů RK ŠSČR, pokračují volby o zbylá místa dalšími koly. Postupuje se obdobně tak, aby celkový počet zvolených členů RK ŠSČR byl pět.


Jmenování prezidenta ŠSČR

32. Prezidentem ŠSČR může být jmenována významná osobnost společenského, politického nebo kulturního života. Pokud prezident ŠSČR nebude jmenován současně při volbě VV ŠSČR spolu s vítězným týmem (viz čl. 14 tohoto volebního řádu), a konferenci bude předložen jeden návrh na jmenování prezidenta ŠSČR, bude jmenování prezidenta ŠSČR provedeno veřejným hlasováním všech delegátů s hlasem rozhodujícím. Pokud počet návrhů na jmenování prezidenta ŠSČR bude dva a více, je o jmenování prezidenta hlasováno veřejně, jinak stejným způsobem hlasování, jako při volbě VV ŠSČR po jednotlivých funkcích.Schváleno VV ŠSČR 20. 7. 2010

Dr. Vlastimil Sejkora, předseda ŠSČR