Návrh Jednacího řádu Konference ŠSCR 2011

Návrh Jednacího řádu Konference ŠSČR 2011

26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě


1. Delegáti Konference Šachového svazu České republiky 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě (dále jen konference)

1.1. Delegáty konference s hlasem rozhodujícím se stávají delegáti zastupující krajské šachové svazy v počtu 1 delegát na každých započatých 300 registrovaných členů krajského šachového svazu, minimálně 3 delegáti za každý krajský šachový svaz, 3 delegáti zastupující Sdružení korespondenčního šachu v ČR a 3 delegáti Sdružení šachových problémistů ČR.

1.2. Jmenovitý seznam delegátů s hlasem rozhodujícím bude předložen při zahájení konference, každý z delegátů s hlasem rozhodujícím obdrží při zahájení konference hlasovací lístek.

1.3. Delegáti z krajských šachových svazů, kde konference neproběhly, mají právo účasti na konferenci v počtu 1 delegát za krajský šachový svaz a mají hlas poradní.

1.4. Členové výkonného výboru ŠSČR a členové revizní komise ŠSČR, pokud nebyli na konferencích krajských šachových svazů zvoleni za delegáty s hlasem rozhodujícím, se stávají delegáty s hlasem poradním.

1.5. Hosté mají na konferenci hlas poradní.

1.6. O záležitostech programu konference jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti konference s hlasem rozhodujícím.

1.7. Každý delegát a host má právo vystoupit v diskuzi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty a připomínky. Diskuzní příspěvek nemůže být delší než 5 minut. Technická připomínka a odpověď na otázku nemůže být delší než 2 minuty. O výjimce rozhoduje pracovní předsednictvo.

1.8. Předsedající může diskutujícímu odebrat slovo v případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu nebo hrubým způsobem uráží přítomné.

1.9. Všichni účastníci konference jsou povinni dbát pokynů pracovního předsednictva a předsedajícího.


2. Pracovní předsednictvo

2.1. Jednání konference řídí pracovní předsednictvo tvořené z 5 zástupců delegátů.

2.2. O návrzích na členy pracovního předsednictva hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím jednotlivě veřejným hlasováním. Ke zvolení člena pracovního předsednictva stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. V případě, že nadpoloviční většinu hlasů obdrží více navrhovaných členů, rozhoduje o členství v pracovním předsednictvu vyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů na pátém místě rozhodne o dalším postupu konference.

2.3. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího konference veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva.

2.4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a vykonává rozhodnutí pracovního předsednictva potřebná k zajištění racionálního průběhu jednání. Pokud diskutující nesouhlasí s rozhodnutím pracovního předsednictva, rozhodne s konečnou platností konference.


3. Komise konference

3.1. Konference volí mandátovou, návrhovou a volební komisi. Mandátová a návrhová komise jsou tříčlenné. Volební komise je pětičlenná. O každém návrhu na člena komise hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným hlasováním. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. V případě, že nadpoloviční většinu hlasů obdrží více navrhovaných členů, rozhoduje o členství v komisi vyšší počet hlasů. Na návrh pracovního předsednictva lze vytvářet podle potřeby i další komise.

3.2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává konferenci zprávu o počtu delegátů. Zjišťuje, zda je konference usnášeníschopná, zajišťuje součet hlasů při hlasování a informuje konferenci o počtu hlasů při hlasování.

3.3. Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy na usnesení konference a dalších dokumentů schvalovaných konferencí a spolupracuje s pracovním předsednictvem při přípravě konečného znění předkládaných materiálů.

3.4. Volební komise shromažďuje, připravuje a předkládá konferenci navrhované kandidátky týmů výkonného výboru ŠSČR, případně kandidátů na jednotlivé funkce ve VV, a kandidáty do revizní komise ŠSČR a zabezpečuje provedení voleb dle volebního řádu.

3.5. Komise se mohou usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí člena, který návrhy přednese.


4. Usnesení konference

4.1. Návrhy na usnesení mohou delegáti předkládat písemně členům návrhové komise nebo ústně konferenci.

4.2. O návrzích usnesení konference rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným hlasováním. O návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud jsou k návrhu na usnesení předloženy protinávrhy, hlasuje se nejprve o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud se jedná o dílčí protinávrhy, hlasuje se následně o původním návrhu se zapracovanými schválených dílčích protinávrhů.

4.3. Návrhy na změnu týkající se legislativních norem ŠSČR musí být předloženy písemně a pracovní předsednictvu má po předložení návrhu právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu.


5. Hlasování

5.1. Hlasování konference jsou oprávněni zúčastnit se pouze delegáti s hlasem rozhodujícím.

5.2. Před každým hlasováním je předsedající povinen přesně a jednoznačně formulovat návrh pro hlasování. Při hlasování o návrhu musí být vždy hlasováno nejprve o přijetí návrhu.

5.3. Přijetí rozhodnutí je možné jen při nadpoloviční účasti oprávněných delegátů s hlasem rozhodujícím.

5.4. K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím.

5.5. Předsedající má právo pro urychlení průběhu konference v případě výrazné vizuální většiny hlasujících pro přijetí návrhu označit návrh za přijatý bez dalšího hlasování.


V Havlíčkově Brodě 26. 2. 2011