Hospodaření ŠSČR k 31.12. 2010 - komentář

Hospodaření ŠSČR k 31.12. 2010 - komentář

Hospodaření Šachového svazu skončilo přebytkem 1.033.618 Kč. Hlavními důvody, které vedly k tomuto nezvykle velkému přebytku, jsou jednak mimořádné příjmy a na druhé straně rovněž striktní výdajová politika svazu, kdy se i přes mimořádné příjmy rozpočtované výdaje podařilo udržet v plánovaném rozsahu a mimořádné výdaje se nerovnají ani schválené rezervě.

Komentář k některým položkám v hospodaření:

P1.1 Plánovaný propad ve výběrů příspěvků způsobený snížením členské základny ve výši 14% nenastal. K doregistraci došlo v průběhu roku a přepočtený propad v příjmech proti roku 2009 je 6,5%. Výše vybraných členských příspěvků příjem stejně jako položky P3.8 a P 3.9 jsou čerpány z údajů ostravského pracoviště sekretariátu, kde paní Kniezková vede přesnou evidenci.

P 1.2 Sazka před volební valnou hromadou ČSTV uhradila nedoplatky z let 2006 a 2008.

P 3.4 tato položka je čerpána z účetnictví vedeného ČSTV a jen zhruba zobrazuje skutečnost. Zde jsou započteny i příjmy např. za LOK a FIDE rating apod. Pokud jsou klubem poslány bankovním převodem v jedné platbě pod jedním variabilním symbolem nelze je přesně zaúčtovat a jejich identifikace by byla složitá a také drahá.

P3.6 Startovné zahraničního hráče na MČR v blickách.

Školení trenérů - TMK nárokovala jen výdaj, ovšem školení je rozloženo do dvou let a v roce 2010 bylo realizováno více příjmů než výdajů (V7.2).

P4.1 DS Brno 20.000 Kč - proti tomu výdaj V12.6
Czech real 2x 10.000 Kč, jednou MČR blesk, jednou televize
TOPO plus 5.300 Kč - jednou MČR blesk,
Itea s.r.o. 20.000 Kč - výstava - oproti položce V12.5

P5.1 - Autel a.s. - 10.000 Kč
Ciprys David - 50.000 Kč

V1.1, V1.2 náklady sníženy oproti rozpočtu díky pořadatelům, kteří nabídli dopravu zdarma. Rozdíl mezi výdaji na ženy a muže je způsoben tím, že některé společné organizační náklady jsou započteny u mužů.

V1.5 Navýšení způsobeno dodatečnou přihláškou i družstva žen, uhrazeno z položky V1.2, kde se rozpočet nedočerpal.

V1.10 Úhrada startovních poplatků FIDE za družstva jun a juniorek.

V1.11a V1.12 Mimořádný výdaj dle rozhodnutí VV ŠSČR.

V2.7 Rozpočet nebyl ve skutečnosti překročen. Proti výdajům jsou mimořádné příjmy v položkách P3.6, P4.1 a P5.2.

V2.10 Navýšení způsobeno dodatečnou úhradou 5.000 Kč za extraligu žen roku 2009, která byla provedena až v roce 2010.

V8.3. Navýšení způsobeno zvýšením poplatku FIDE z 1350 na 1500 euro. U ostatních poplatků FIDE došlo k úspoře díky výhodnějšímu kurzu.

V10.2. Navýšení způsobeno dodatečnou úhradou dotace z roku 2009 a také díky výplatě podílu z mimořádného příjmu od Sazky. Platba SKŠ je 2,3% z dotací poskytovaných MF a příjmů ze Sazky.

V12.1. K úspoře došlo díky sníženým výdajům za zahraniční reportáže a díky snížení nákladů vůči ČT.

V 15.2 V průběhu roku byli sníženy odměny vedoucím soutěží.

V17.5 Z toho poplatky za platby do zahraničí 10.404 Kč. Jen pro zajímavost o bankovních poplatcích se účtovalo v cca 270 účetních položkách, což svaz stálo téměř 10.000 Kč.

V17.6 Nákup počítače na pracovišti v Ostravě. Výdaj snížen o 2000 Kč příjmů za odprodej starého počítače.

V17.13 Úhrada účetního kurzu pro paní Kniezkovou.

V17.14 Šachový svaz měl z roku 2006 pohledávku za šachovou federací Gruzie. Výprava našich žákovských reprezentantů neodjela na MS, ale část startovních poplatků byla uhrazena. V loňském roce došlo k dohodě s pořadateli ME mládeže v Gruzii o snížení startovného v Gruzii o 2000 euro za odepsání větší části pohledávky z roku 2006. Část pohledávky byla odepsána vlivem kurzových rozdílů, cca 7.000 Kč.


Zpracoval: R. Svoboda