Komentář k návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2005

Plán na rok 2005 byl nastaven podle výsledků roku 2004 a upraven podle potřeb jednotlivých komisí. Především v oblasti příjmů je snaha dodržet příjmy, které byly v roce 2004. U plánovaných akcí se dodržel předpoklad na úrovni plánů v letech 2003 a 2004. Samozřejmě vzhledem k úpravám struktury některých soutěží došlo k úpravám (úsporám) rozpočtu (spojení polofinále MČR mužů s MČR juniorů a MČR žen) nebo jsou plánovány jako neztrátové (bleskový přebor). Výkonný výbor se snažil všechny akce na svém zasedání v lednu 2005 upravit tak, aby zobrazily potřeby jednotlivých komisí. Původní návrhy jednotlivých komisí však vysoko překračovaly rozpočet, proto VV ŠSČR musel razantně přikročit ke krácení požadavků jednotlivých komisí.

Krácení se nevyhnulo ani oblasti mládeže. Část příjmů mládeže je kryta příspěvkem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tato položka je však pouze zúčtovatelná proti přípravě talentů a akcím mládeže pořádaných na území České republiky. Všechny zahraniční akce si musejí mládežníci doplácet nebo jsou dotovány z vlastních zdrojů. Členské příspěvky musíme vyloučit, neboť z vybraných členských příspěvků zůstává šachovému svazu minimum (z 10 Kč je 9 Kč odvedeno na kraj) – řádově okolo 5 tis.Kč. Nejvíce ŠSČR doplácel na účast soutěží pořádaných v zahraniční. Tyto akce stojí okolo 300 tis.Kč a v plánu šachového svazu je jen rozdíl mezi hrazenými náklady dětmi a celkovým nákladem na akci. Na základě výsledků posledních let se VV ŠSČR rozhodl úměrně zkrátit doplatek na sportovní akce mládeže v zahraničí.

Rozpočet reprezentace je navýšen hlavně v oblasti Mistrovství Evropy družstev, které se bude pořádat ve Švédsku a které je prioritní reprezentační akcí. Naproti tomu bylo rozhodnuto v rozpočtu nepočítat s příspěvkem na účast reprezentace na Mistrovství Evropy juniorských družstev. Hlavní důvody jsou v tom, že tato finančně náročná soutěž je velmi slabě obsazována a navíc byla přesunuta do "drahého" Turecka. Na rozdíl od dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na mládež je dotace na reprezentaci určena pouze na financování účasti české reprezentace na mezinárodních světových nebo evropských akcích a dosažené výsledky v uplynulých letech ovlivňují výši dotace v letech budoucích. Nelze z nich hradit akce pořádané na území ČR.

Na základě všech úprav je nakonec rozpočet postaven jako vyrovnaný (plánovaný zisk ve výši 165 tis.Kč).

Další významnou akcí, která proběhne v průběhu roku 2005, je oslava 100 let šachu v ČR. Hlavní plánovanou akcí je v plánu uspořádání slavnostního galavečeru (cca v září), v plánu je vydání knihy mapující stoletou historii. Náklady na oslavu 100 let jsme dali mimo rozpočet a jsou předkládány delegátům konference ŠSČR k samostatnému schválení. Je to nejen z důvodů, že tato akce proběhne jednou za 100 let, ale i z důvodů lepšího porovnání rozpočtu mezi jednotlivými roky. Náklady na oslavu 100 let by v každém případě udělaly rozpočet svazu ztrátovým, proto navrhujeme financovat jej z úspor minulých let (proto je dobře, že svaz nebyl v posledních 3 letech ztrátový, ale vykazoval vždy nějaké plusy), ale i ze zisku z prezentace jiných právních subjektů při oslavách 100 let šachu v ČR. Návrh dodatečných nákladů svazu je plánován ve výši 300 tis.Kč, ale je na zvážení delegátů konference, jestli dotaci na oslavy nenavýšit.

Jindřich Papay