Žádosti v Programu VIII MŠMT – vyplnění členské základny, účetní podklady

Vzhledem k častým dotazům ohledně správného vyplnění žádosti do Programu VIII MŠMT pro rok 2017 v části Členská základna, uvádíme návod, jak správně postupovat. Upozorňujeme také, že k žádosti je nutno přiložit seznam členů do 18 let (jméno, příjmení, rok narození).

K dotazům na vyplnění členské základny:

Žádost požaduje údaje o členské základně spolku ke dvěma okamžikům, ke konci roku 2015 a k datu podání žádosti. ŠSČR může svým oddílům poskytnout údaje o registrovaných členech v ŠSČR k 31. 12. 2015 (dotazy posílejte na sekretariat@chess.cz), ale předně je třeba zdůraznit, že spolky si vedou svůj seznam členů podle svých stanov a pravidel pro vznik, trvání a zánik členství a mohou tak mít i členy neregistrované v ŠSČR. Pokud např. děti v šachových kroužcích jsou v souladu se stanovami Vašeho spolku Vašimi členy, můžete je do žádosti zahrnout, i když nejsou registrovány v ŠSČR.

Do mládeže uveďte členy narozené v r. 1998 či později. Pokud nemáte alespoň 12 dětí ke dni podání žádosti a nedokážete již potřebný počet členů do konce listopadu získat, nemá podání žádosti smysl a je potřeba na tom zapracovat pro příště (platí pro šachové kluby – u TJ lze sčítat mládež z různých oddílů). Program by měl běžet v obdobných intencích minimálně do roku 2019.

Dospělí jsou nar. 1999 či dříve.

Jelikož MŠMT požaduje, aby členský příspěvek dětí a mládeže do 18 let byl alespoň 100 Kč ročně, měl by být údaj o vybraných členských příspěvcích k 31. 12. 2015 minimálně počet dětí x 100 Kč. U dospělých uvádělo MŠMT v minulosti částku 500 Kč ročně, její nedodržení by ale nemělo tolik vadit, protože dotace je určena a vypočítávána pouze podle mládeže. Nicméně vážně hrozí, že spolky, které by příspěvky nevybíraly vůbec (či zjevně nedostatečně v očích MŠMT), budou vyřazeny, protože stát chápe členský příspěvek jako participaci člena na činnosti spolku a jen takové spolky hodlá podporovat. MŠMT může kontrolovat, zda součet vybraných členských příspěvků koresponduje s údajem z účetní závěrky, která je přílohou žádosti. U údajů ke dni odevzdání žádosti lze předpokládat, že spolek nemusí mít ještě vybrané všechny příspěvky za rok 2016 – to opět vychází z konkrétních stanov Vašeho spolku, které to ale nemusejí detailně řešit.

Jelikož dotace bude rozdělena podle vykázaného počtu dětí a mládeže a jejich aktivity, nejdůležitější položky žádosti budou „Děti a mládež cvičící 1 x týdně v průběhu školního roku“ a „Děti a mládež, která cvičí minimálně 2 x týdně v průběhu školního roku a navíc se pravidelně účastní sportovních soutěží“.

Pravidelná týdenní aktivita musí trvat alespoň 1 hodinu. Předpokládáme, že aktivita v trvání vyučovací hodiny (45 minut) tuto podmínku nesplňuje. Očekáváme daleko výraznější podporu kategorie cvičící 2x týdně a účastnící se soutěží, která bude zároveň mít mnohem méně dětí splňujících kritéria.

„Soutěž musí být oficiální, organizovaná sportovním svazem nebo zastřešující organizací.“

Měli jsme několik dotazů na souvislost s projektem Podpory šachových kroužků, který realizuje ŠSČR. V něm jsme se snažili připravit naše kluby na to, co přijde, ale musíme zde zdůraznit, že projekt ŠSČR nemá s žádostí v Programu VIII žádnou metodickou souvislost. V žádosti o dotaci z Programu VIII MŠMT rozhodují pravidla MŠMT, která jsou velmi stručná a výklad není zatím zcela zřejmý.

Definice MŠMT zahrnuje zcela jistě soutěže pořádané ŠSČR a krajskými svazy, a to ve všech tempech a kromě soutěží mládeže i soutěží dospělých, kde máme povolenou účast mládeže (tzv. mistrovské soutěže, jak je upravuje Soutěžní řád). U ostatních turnajů není již výklad 100%, ale pod pojem oficiální lze podle našeho názoru zahrnout všechny turnaje, které jsou počítány na Elo (LOK či FRL), protože to vyžaduje dodržování pravidel šachu, svazem vyškoleného rozhodčího a svaz zápočet organizuje. Lze také zahrnout Přebor škol, protože ten organizuje Komise mládeže ŠSČR.

V případě případně kontroly žádostí oddílů svazem, k čemuž bychom pravděpodobně měli být vyzváni, předpokládáme, že nebudou zpochybněny již jednou zkontrolované údaje z projektu Podpory šachových kroužků, kde seznamy turnajů schvalovaly příslušné KM.

Požadavek na pravidelnou účast na soutěži je stanoven minimem čtyř turnajů/závodů u individuálních sportů a minimálně čtyřmi soutěžními zápasy u kolektivních sportů v rámci posledních 12 měsíců.

Zde vzhledem na specifika šachu, který se jako individuální sport často provozuje kolektivně (soutěže družstev), chápeme každou vážnou partii soutěže družstev, jako jednu turnajovou účast. Vážná partie v soutěži družstev by měla být brána za jednu aktivitu. Víkendové rapidy družstev, jako KP a MČR družstev mladších a starších žáků, Přebory škol všech stupňů, by měly být brány jako 1 účast.

K dotazům na podklady z oblasti účetnictví uvádíme:

Spolky, které vedou podvojné účetnictví, přiloží k žádosti rozvahu a výkaz ztrát za minulý rok. Spolky, které nevedou podvojné účetnictví, přiloží přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Máme také zkušenost s tím, že klub, který nemá podvojné účetnictví, to vyřešil vyplněním šablony pro účetní závěrku pro neziskové organizace http://business.center.cz/business/sablony/s115-ucetni-zaverka-neziskove-organizace.aspx, kam si napsal rozhodná čísla.

Přikládáme také vzor, jak zpracovat výroční zprávu, a informace pro kluby od České unie sportu (ČUS).

Viktor Novotný
předseda ŠSČR

Přílohy:
Vzor seznamu členů do 18 let k 31. 12. 2015 a ke dni podání žádosti
Vzor - Výroční zpráva k úpravě
http://www.ptupraha.cz/2016/11/vyrocni-zprava-jako-nezbytna-soucast-zadosti-o-statni-dotaci/
Formulář Účetní závěrka pro neziskové organizace
Informace z ČUS pro TJ a SK - NavodPrg8_CUS.pdf