Výzva k podání žádostí o dotace MŠMT v programu IV

Upozorňujeme oddíly, které chtějí přes ŠSČR podat žádost o dotaci k vypsanému programu Ministerstva školství a mládeže č. IV (Údržba a provoz sportovních zařízení), aby všechny požadované dokumenty zaslaly na adresu sekretariátu ŠSČR nejpozději do 20. 11. 2016. Kompletní podmínky a ustanovení všech vypsaných programů naleznete v oficiálním materiálu Státní podpora sportu na období 2017 - 2019.

Požadované dokumenty v případě podání žádosti o dotaci programu IV přes ŠSČR:

  1. Řádně vyplněná tabulka k programu IV. Zasílejte pouze v elektronické podobě na sekretariat@chess.cz.
  2. Obsahové vymezení požadavku (stručný obsah projektu, ekonomika žádosti, předběžný rozpočet požadovaných prostředků). Zasílejte pouze v elektronické formě v textovém dokumentu na sekretariat@chess.cz. Vzor.
  3. Kopie aktuálních úplných a platných stanov. Stanovy není nutné dokládat v případě, že jsou jako listiny již veřejně dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.
  4. Aktuální výpis žadatele z Veřejného rejstříku.
  5. Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele.
  6. Doklad o vlastnictví budovy či pozemku (sportovního zařízení), na jejichž údržbu a provoz požaduje SK/TJ dotaci - aktuální výpis z katastru nemovitostí (Výpis z katastru nemovitostí - LV ne starší 3 měsíců), a to i v případě nájmu / výpůjčky.
  7. Kopie úplné platné smlouvy o nájmu / výpůjčce (včetně případných dodatků a příloh) - pouze v případě užívání a provozování sportovního zařízení ve vlastnictví jiného subjektu.

Důležité informace k programu IV:

Hodnoty majetku musí mít uvedenou účetní hodnotu, nikoliv odhadnutou částku. Komise MŠMT může prověřit hodnoty majetku v dostupných systémech.

Žádost o státní dotaci může být pouze do 60 % celkové hodnoty majetku.

Musí být vykázána spoluúčast do výše 30 % z celkových rozpočtových nákladů

Minimální členské příspěvky u dospělých činí 500 Kč za rok a u mládeže 100 Kč za rok.

Smlouva o dlouhodobém pronájmu musí být uzavřena na minimálně 8 let

Žádající musí při poskytnutí a čerpání dotace ve svém účetnictví vždy prokazatelně vést řádnou a oddělenou evidenci o dokladech souvisejících s poskytnutím a čerpáním dotace, a to v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíly a TJ sdružené v ČUS mohou žádosti o dotace v programu IV podat také prostřednictvím ČUS. Informace o této možnosti včetně vzorů na vyplnění formulářů naleznete ZDE.

František Štross, generální sekretář ŠSČR