Výzva k podání žádostí o dotace MŠMT v programu VIII

Máte v klubu mládež? Chcete v roce 2017 získat dotaci od MŠMT? Podejte si během listopadu 2016 žádost! Upozorňujeme oddíly a kluby, které mají členy do 18 let, že je možné podat žádost o dotaci na rok 2017 z programu VIII Ministerstva školství a mládeže. Podmínkou je, aby členů do 18 let bylo alespoň 12 - buď ve vašem šachovém klubu, nebo ve všech oddílech vaší TJ dohromady. Kompletní podmínky a ustanovení všech vypsaných programů naleznete v oficiálním materiálu Státní podpora sportu na období 2017 - 2019. Pro šachové kluby a oddíly je důležitý Program VIII, kde si kluby a TJ podávají žádost o dotaci samy.

Vážení přátelé v šachových oddílech a klubech,

chtěli bychom Vás upozornit na možnost podání žádostí o dotace z MŠMT na rok 2017, kde si podávají žádosti šachové kluby a TJ se šachovými oddíly.

MŠMT ČR na svých stránkách zveřejnilo vyhlášení státní podpory (neinvestiční dotace) na období 2017 - 2019. Obsáhlou informaci najdete pod odkazem: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 či v příloze. V tomto textu se pokusíme upozornit na to nejpodstatnější pro kluby.

Pro oddíly pracující s mládeží je určen Program VIII, Organizace sportu ve sportovních klubech. Termín podání žádosti je do 30. listopadu 2016. Zde si žádost podávají kluby nebo TJ samy.

Prosíme všechny šachové kluby a oddíly, kterých se to týká, aby žádost podaly! Očekáváme, že podpora pro rok 2017 z prostředků v programu VIII bude ještě vyšší než pro rok 2016, kdy kluby a TJ dostávaly 1000 Kč na jednoho člena do 18 let.

Také formální požadavky jsou mírnější než před rokem. Žadatel například nemusí vést podvojné účetnictví, stačí daňová evidence nebo jiná forma podle zákona o účetnictví. Poznámka: Dotace jsou určeny pro spolky – pokud má některá sportovní organizace formu o.p.s.,nemůže žádat.

Připravili jsme ze všech dostupných zdrojů informaci, která vám přiblíží postup a novinky v podávání žádosti. Pokud budete mít další dotazy, můžete se obrátit na krajská a okresní pracoviště České unie sportu, kde jsou vyškoleni pracovníci, kteří vám pomohou při zpracování Vašich žádostí, případně na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz). Dalším zdrojem zkušeností a rad mohou být šachové kluby a oddíly, které uspěly při loňské žádosti o dotaci (1. Novoborský ŠK, BŠS, KŠ Říčany, MŠŠ Interchess, ŠACHklub Tábor, ŠK Dvorec, ŠK Karlovy Vary, ŠK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, ŠK Lípa, ŠK Tachov či některé TJ, které mají šachový oddíl).

Žádat mohou sportovní kluby nebo TJ, které provozují ke dni podání žádosti svou činnost aspoň 2 roky. Podmínkou je, aby v klubu nebo v celé TJ bylo alespoň 12 členů mladších 18 let (nar. 1998 a mladší). U TJ se mohou sečíst členové z několika oddílů. (U TJ/SK zdravotně postižených sportovců se limit snižuje na 5 členů mladších 18 let.) Mládež musí platit příspěvky min. 100 Kč ročně (uveďte nejlépe součet svazových, krajských a oddílových příspěvků, případně kterýkoli z nich).

Aktivita dětí a mládeže se dělí na 2 kategorie: 1) děti a mládež cvičící 1x týdně v průběhu školního roku a 2) děti a mládež, která cvičí minimálně 2x týdně v průběhu školního roku a navíc se pravidelně účastní sportovních soutěží, což bude předmětem výpočtu dotace. Soutěž musí být oficiální, organizovaná sportovním svazem nebo zastřešující organizací. Požadavek na pravidelnou účast na soutěži je stanoven minimem čtyř turnajů/závodů u individuálních sportů a minimálně čtyřmi soutěžními zápasy u kolektivních sportů v rámci posledních 12 měsíců. – Poznámka: Šachový svaz ČR stanovil podmínku 4 soutěží i v projektu Podpora oddílů a kroužků, a tak oddíly zapojené do tohoto projektu jsou dobře připraveny i pro žádost o dotaci z MŠMT.MŠMT plánuje spolupracovat se svazy na kontrole žádostí.

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které budou podávat žádosti o dotaci na organizaci (mládežnického) sportu v rámci programu č. VIII pro rok 2017, musí – kromě žádosti v papírové podobě – zaslat na MŠMT také elektronickou verzi žádosti. Termín pro podání žádostí na MŠMT je 30. listopadu 2016 a každý žadatel (SK/TJ) smí podat v programu VIII pouze jednu žádost.

Žádosti se budou podávat prostřednictvím nového informačního systému MŠMT „IS-SPORT“ (http://is-sport.msmt.cz/). MŠMT uveřejnilo informační prezentaci k práci s „IS-SPORT“, kterou naleznete na tomto odkazu (http://www.msmt.cz/uploads/IS_SPORT.pdf). Úvodní stránka nabídne návštěvníkům informace o tom, k čemu je „IS-SPORT“ určen, aktuality a odkaz na metodiku a nápovědu. Další část systému je určena pro registrované uživatele, kterým se po přihlášení zobrazí část „Údaje o organizaci“ a záložka „Projekty“ (možnost zakládat nové projekty/žádosti, spravovat je, odesílat).

Krátké shrnutí dostupných informací o programu č. VIII a praktické rady pro podávání žádostí do tohoto programu:

Podání žádostí

  1. Registrujte svůj subjekt (sportovní klub nebo TJ) v IS-SPORT (MŠMT) (http://is-sport.msmt.cz/) včetně úplného a správného vyplnění údajů o spolku. Budete potřebovat IČ, datum zápisu do rejstříku organizací, číslo účtu, údaje o počtu členů (dospělí, mládež) k 31. 12. 2015 a ke dni podání žádosti (tento měsíc) a o výši členských příspěvků ve stejném členění, o počtu trenérů, rozhodčích, organizačních pracovníků apod. Dále se doplní aktuální stanovy, potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce), výpis z veřejného rejstříku (ne starší 3 měsíce), řádně schválená výroční zpráva za předcházející rok včetně rozvahy a výkazu a ztrát, resp. přehledu o majetku a závazcích a přehledu o příjmech a výdajích.

    Komentář: Jako potvrzení o vedení bankovního účtu může sloužit také smlouva o vedení účtu. Pokud je smlouva s bankou nebo potvrzení banky starší než 3 měsíce, připojte prohlášení, že účet používáte i v době podání žádosti. Výpis z veřejného rejstříku může být stažen z internetu. Smlouva s bankou ani výpis z rejstříku nemusí být úředně ověřené. Vyhledávání v rejstříku.

  2. Vyplňte elektronicky žádost o dotaci neboli projekt - rozpočtovaná částka projektu, žádaná částka dotace, stav členské základny, vybrané příspěvky (obojí v členění na mládež a dospělé), členská základna mládeže je ke dni podání žádosti v členění dle sportů. Před vkládáním příloh .xls, .doc, .pdf doporučujeme je na počítači uložit a zavřít.

  3. Podejte žádost v elektronické podobě v systému IS-SPORT. Před uzavřením a odesláním žádosti nezapomeňte všechny případné úpravy a změny uložit. Stáhněte si po uložení PDF žádosti. Opatřete ji podpisem statutárního orgánu a odešlete na adresu MŠMT, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1. Obálka (pro majitele datových schránek případně datová zpráva) se žádostí musí být označena slovy „Dotace – VIII“.

  4. Termín podání: 30. 11. 2016. Platí pro odeslání žádosti v systému IS-SPORT i pro doručení či odeslání listinné podoby žádosti. Při odeslání poštou musí být na poštovním razítku uvedeno nejpozději datum 30. 11. 2016.

Obsahové zaměření programu VIII

Obsahové zaměření je výhradně orientováno na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Účelové užití dotace

Účelové užití dotace je širší než v loňském roce, tj. dotaci lze použít nejen na odměny trenérů, ale i na:

  • cestovné, startovné, ubytování, stravování, nájemné prostor, provozní a materiální náklady, úrazové a cestovní pojištění, zdravotní zabezpečení ve sportovní činnosti dětí a mládeže, související s plněním obsahového zaměření programu, maximálně do výše 50% z celkové dotace

  • úhradu nákladů souvisejících s realizací pravidelné všeobecné sportovní, organizační a obsahové činnosti spolku dle obsahového zaměření programu, a to zejména v oblasti zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže bez spoluúčasti do výše 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta

  • činnost spolku dle platných a účinných stanov, související s plněním obsahového zaměření programu

  • v případě, že dotace je vyšší než 100 tisíc Kč, musí být alespoň 50 % použito na náklady na činnost trenérů a cvičitelů dětí a mládeže do 18 let

Podrobná pravidla užití dotace, stejně jako omezení, na co se dotace nesmí použít, najdete v textu programu VIII na stránkách MŠMT, a při přidělení dotace také v Rozhodnutí o přidělení dotace.

ŠSČR doporučuje všem klubům, které mají samy nebo spolu s ostatními oddíly v TJ alespoň 12 členů do 18 let podat žádost o státní podporu v rámci programu MŠMT č. VIII. Celkový objem finančních prostředků, které se v tomto programu budou rozdělovat, se plánuje na 1 miliardu Kč. Platí přitom, že klub nemůže dostat více, než o kolik si požádá. Doporučujeme požádat o cca tři tisíce na každého člena do 18 let a do souboru ve formě .xls tabulky napsat rozpočet, na co dotaci využijete (a je potřeba ministerstvu potom také využití dotace doložit), například cestovné, startovné, ubytování na turnajích, nájemné prostor, náklady na realizaci pravidelné činnosti (např. trenéři aj.), činnost spolku související s mládeží do 18 let.

Je vysoká pravděpodobnost, že všechny kluby, které splní náležitosti programu, obdrží z tohoto programu finanční podporu pro rok 2017.

Mnoho úspěchů přeje

Viktor Novotný
předseda ŠSČR

Odkazy:
Vyhlášení státní podpory (neinvestiční dotace) MŠMT na období 2017 – 2019: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.
Informační systém MŠMT, kde se vyplňuje žádost: http://is-sport.msmt.cz/
Prezentace o systému IS-SPORT: http://www.msmt.cz/uploads/IS_SPORT.pdf
Okresní sdružení ČUS, která vám mohou pomoci se zpracováním žádosti: http://www.cuscz.cz/kontakty/okresni-sdruzeni-cus.html

Přílohy:
Neinvesticni_dotacni_programy_2017-2019.pdf
VZOROVÁ ŽÁDOST : projekt-SPORT-VIII-0619-2017.pdf
VZOR - rozpočet: .doc | .pdf