Stanovy Šachového svazu České republiky z.s.

Základní ustanovení

Článek 1

Název a sídlo

 1. Šachový svaz České republiky z. s. (dále jen ŠSČR) se jako občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, považuje za hlavní spolek podle ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. ŠSČR užívá i anglické označení Czech Chess Federation.
 3. ŠSČR je samostatným právním subjektem nezávislým na politických stranách a hnutích. ŠSČR je organizátorem a představitelem šachu na území České republiky. Zastupuje šach vůči všem orgánům, svazům, organizacím a institucím, zejména pak vůči České unii sportu (ČUS), Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Českému olympijskému výboru (ČOV), Mezinárodní šachové federaci (FIDE) a Evropské šachové federaci (ECU). ŠSČR je členem ČUS, ČOV, FIDE a ECU.
 4. Sídlem ŠSČR je město Praha.

Článek 2

Činnost a cíle ŠSČR

 1. Hlavním posláním ŠSČR je péče o komplexní rozvoj šachu jako sportovní disciplíny ve všech jeho formách na území České republiky, péče o důstojnou reprezentaci českého šachu na mezinárodním poli a péče o propagaci a popularizaci šachu jako mimořádného způsobu rozvoje lidské osobnosti. ŠSČR ve spolupráci se šachovými oddíly usiluje o vedení mládeže k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života a bojuje proti užívání nedovolených prostředků ve sportu.
 2. Cíle a hlavní úkoly ŠSČR jsou:
  1. příprava a zabezpečení reprezentace České republiky;
  2. péče o výkonnostní a rekreační šach;
  3. péče o rozvoj talentů;
  4. organizace a řízení mistrovských soutěží;
  5. rozšiřování šachové hry mezi mládeží;
  6. metodické zajišťování šachového výcviku mládeže;
  7. propagace a popularizace šachu;
  8. vytváření optimálního sportovního legislativního prostředí vydáváním příslušných pravidel, směrnic a řádů;
  9. organizace a řízení přípravy a činnosti trenérů, rozhodčích a dalších činovníků včetně jejich školení a dalšího vzdělávání;
  10. vydávání odborné literatury na podporu rozvoje šachu;
  11. zastupování českého šachového sportu ve FIDE, ECU a dalších mezinárodních institucích a spolupráce se členy těchto organizací;
  12. prosazování a ochrana zájmů a práv šachového sportu a šachových oddílů sdružených v ŠSČR vůči státním, politickým a jiným orgánům a institucím v České republice i v zahraničí;
  13. zpracovávání dlouhodobé koncepce rozvoje šachu;
  14. zpracovávání ročních rozpočtů svazu, stanovování rozpočtových pravidel a hospodárné využívání získaných finančních prostředků.

Článek 3

Členství v ŠSČR

 1. Členy ŠSČR jsou:
  1. řádní členové ŠSČR;
  2. čestní členové ŠSČR;
 2. Řádnými členy ŠSČR se mohou stát:
  1. oddíly, kroužky, kluby apod., jež jsou spolky nebo pobočnými spolky ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. a souhlasí se Stanovami ŠSČR;
  2. jiné právnické osoby, které souhlasí se Stanovami ŠSČR;
  3. celostátní spolky se samostatnou právní osobností ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. zabezpečující rozvoj jednotlivých disciplín šachového sportu (např. korespondenční šach, problémový šach), jejichž členové souhlasí se Stanovami ŠSČR;
  4. na základě své projevené svobodné vůle fyzické osoby, které souhlasí se Stanovami ŠSČR.
 3. O členství subjektů vyjmenovaných v čl. 3 odst. 2 písm. a), b) a d) rozhoduje na základě písemné přihlášky VV ŠSČR nebo orgán jím k tomu zmocněný.
 4. O členství subjektů vyjmenovaných v čl. 3 odst. 2 písm. c) rozhoduje na základě písemné přihlášky Konference ŠSČR.
 5. Fyzické osoby se členy ŠSČR stávají prostřednictvím svého členství v subjektech uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a), b) a c). Souhlas se členstvím v ŠSČR dávají fyzické osoby podpisem přihlášky k členství v subjektech uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a), b) a c). V případě, že fyzická osoba není členem subjektů vyjmenovaných v čl. 3 odst. 2 písm. a), b) a c), je výjimečně možné založit její individuální členství.
 6. Čestnými členy ŠSČR jsou po schválení Konferencí ŠSČR jmenovány fyzické osoby, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj a popularizaci šachu v ČR. Evidenci čestných členů ŠSČR zajišťuje sekretariát ŠSČR.

Článek 4

Práva a povinnosti členů ŠSČR

 1. Právem řádných členů ŠSČR je:
  1. podílet se na všech akcích a na využívání finančních a materiálních prostředků ŠSČR dle kritérií stanovených zákonem a usneseními orgánů ŠSČR;
  2. získávat potřebné informace o činnosti ŠSČR;
  3. účastnit se konferencí ŠSČR a krajských šachových svazů, navrhovat své kandidáty na funkce ve všech orgánech ŠSČR, volit a být volen, přičemž právo člena účastnit se konferencí ŠSČR a krajských šachových svazů je vykonáváno prostřednictvím delegátů těchto konferencí;
  4. podílet se na činnosti ŠSČR, podávat návrhy, náměty, žádosti a připomínky k činnosti ŠSČR;
  5. odvolat se proti rozhodnutí vydanému v první instanci (výjimkou jsou rozhodnutí Konference ŠSČR, která jsou konečná).
 2. Povinností všech členů ŠSČR je:
  1. jednat ve shodě se Stanovami ŠSČR, dalšími předpisy ŠSČR a v souladu s usneseními orgánů ŠSČR;
  2. ve stanovených termínech platit příspěvky a poplatky, pokud jsou příslušnými předpisy stanoveny;
  3. zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky.
 3. Čestní členové ŠSČR jsou oprávněni zúčastňovat se konferencí s hlasem poradním. Povinnost placení příspěvků a poplatků, i pokud jsou příslušnými předpisy stanoveny, se na čestné členy nevztahuje.
 4. Členství v ŠSČR zaniká:
  1. dobrovolným vystoupením ze ŠSČR na základě písemného oznámení doručeného VV ŠSČR nebo orgánu jím k tomu zmocněnému;
  2. právním zánikem členského subjektu;
  3. v důsledku neprodloužení platnosti registrace subjektu;
  4. vyloučením ze ŠSČR pro hrubé porušení Stanov ŠSČR nebo poškození zájmů ŠSČR. O vyloučení rozhoduje VV ŠSČR. Proti rozhodnutí o vyloučení ze ŠSČR se lze odvolat ke Konferenci ŠSČR.

Společná ustanovení pro činnost orgánů ŠSČR

Článek 5

Územní členění ŠSČR

 1. ŠSČR se člení podle územního principu na úroveň republikovou a krajskou. Územní součásti ŠSČR řídí příslušné soutěže a plní poslání ŠSČR na úrovni své územní působnosti.
 2. Krajské členění ŠSČR (krajské šachové svazy) se vytváří v souladu s územní organizací České republiky (úst. zák. č. 374/1997 Sb.).
 3. Řádní členové vyjmenovaní v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) těchto stanov jsou do územní organizace ŠSČR začleněni podle místa svého sídla. Výjimky z územního zařazení schvaluje VV ŠSČR na základě písemné žádosti členů.

Článek 6

Rozhodování orgánů ŠSČR

 1. Orgány ŠSČR jsou voleny zdola nahoru.
 2. Orgány ŠSČR mohou přijímat rozhodnutí, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů orgánu s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán v daném konkrétním případě nerozhodne, že hlasování bude tajné. U voleb Výkonného výboru ŠSČR a Revizní komise ŠSČR musí být použito pouze tajného hlasování.
 3. Vyžadují-li to okolnosti, mohou být rozhodnutí orgánů (s výjimkou Konference ŠSČR) přijata též per rollam (zejména e-mailem, korespondenčně, telefonicky či jinou vhodnou formou). V takovém případě je usnesení přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu.
 4. Právo hlasovat, volit a být volen mají v orgánech ŠSČR osoby, které dovršily věk 18 let. Do orgánů ŠSČR mohou být zvoleny i osoby, které nejsou členy ŠSČR.
 5. Pozvánka na schůzi orgánu musí být rozeslána nejméně 7 dní předem a musí obsahovat program jednání. Záležitost, která nebyla zařazena do programu jednání při ohlášení schůze, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 3/5 členů orgánu.
 6. Z každého zasedání orgánů ŠSČR musí být do 14 dnů pořízen písemný zápis o výsledcích jednání.

Orgány ŠSČR

Článek 7

Republikové orgány ŠSČR

 1. Republikovými orgány ŠSČR jsou:
  1. Konference ŠSČR;
  2. Výkonný výbor ŠSČR;
  3. odborné komise zřízené VV ŠSČR;
  4. Revizní komise ŠSČR.

Článek 8

Konference ŠSČR

 1. Nejvyšším orgánem ŠSČR je Konference ŠSČR.
 2. Na konferenci vysílají své delegáty krajské šachové svazy a celostátní spolky podle následujících zásad:
  1. krajské šachové svazy v počtu jeden delegát na 300 registrovaných osob, minimálně však tři delegáti za každý krajský šachový svaz; registrovanou osobou se rozumí fyzická osoba podle ustanovení čl. 3 odst. 5, jež je členem subjektů, které náleží k příslušnému krajskému šachovému svazu podle čl. 5 odst. 3;
  2. celostátní spolky uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c) těchto stanov vysílají 3 delegáty za jeden spolek.
 3. Delegáti konference při rozhodování postupují s náležitou péčí a jednají v zájmu ŠSČR. Při svém rozhodování se řídí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nemohou být vázáni žádnými pokyny.
 4. Konference je svolávána nejméně jednou ročně. Konference musí být svolávána častěji anebo i dříve, než uplyne obvyklý roční interval, jestliže o tom rozhodne VV ŠSČR nebo o dřívější svolání požádají subjekty, které mohly vyslat alespoň 1/3 všech delegátů na poslední konferenci.
 5. Pozvánka na konferenci musí být rozeslána nejméně 30 dní předem a musí obsahovat program jednání konference. Záležitost, která nebyla zařazena do programu jednání konference při jejím ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 75 % hlasů delegátů oprávněných o ní hlasovat.
 6. Všichni členové ŠSČR mají právo předkládat konferenci písemnou formou návrhy k projednání.
 7. Konference ŠSČR:
  1. projednává zprávu o činnosti ŠSČR za uplynulé období, o činnosti VV ŠSČR a orgánů volených konferencí;
  2. volí předsedu ŠSČR, ostatní členy VV ŠSČR a Revizní komisi ŠSČR;
  3. schvaluje Stanovy ŠSČR, jejich změny a doplňky;
  4. schvaluje Ekonomickou směrnici ŠSČR;
  5. schvaluje zásady pro rozdělování společných zdrojů ŠSČR, hospodaření ŠSČR za uplynulý kalendářní rok a rozpočet ŠSČR na další kalendářní rok;
  6. projednává připomínky a podněty k činnosti ŠSČR;
  7. rozhoduje o členství ŠSČR ve sportovních organizacích a jiných spolcích;
  8. rozhoduje v případech, kdy rozhodnutí přesahují kompetence nižších orgánů, a o všech dalších záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.
 8. Pro volbu orgánů volených konferencí je vydáván a schvalován volební řád.
 9. Konference ŠSČR může z řad významných osobností jmenovat prezidenta ŠSČR. V případě, že konference jmenuje Prezidenta ŠSČR, má tento právo účastnit se jednání všech orgánů ŠSČR a vždy má právo na přednostní udělení slova.

Článek 9

Výkonný výbor ŠSČR

 1. Výkonný výbor ŠSČR (dále jen VV ŠSČR) je statutárním orgánem ŠSČR.
 2. VV ŠSČR má minimálně pět volených členů a tvoří jej předseda ŠSČR, místopředseda ŠSČR a další volení členové. Pověření zástupci všech celostátních spolků, které jsou řádnými členy ŠSČR podle čl. 3 odst. 2 písm. c) těchto stanov, nejvýše však 1 zástupce za 1 spolek, a předsedové odborných komisí mají právo účasti na schůzích VV ŠSČR. Funkční období VV ŠSČR je tříleté.
 3. VV ŠSČR zejména:
  1. plní úkoly uložené Stanovami ŠSČR a Konferencí ŠSČR;
  2. rozhoduje o všech věcech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud rozhodnutí o dané věci není v pravomoci Konference ŠSČR;
  3. jmenuje předsedy odborných komisí ŠSČR a schvaluje členy odborných komisí ŠSČR;
  4. schvaluje koncepci činnosti odborných komisí ŠSČR;
  5. vydává řády a směrnice ŠSČR;
  6. zabezpečuje hospodaření s finančními prostředky a majetkem ŠSČR.
 4. Za VV ŠSČR jsou oprávněni samostatně jednat předseda, místopředseda nebo jiná osoba k tomu písemně zmocněná VV ŠSČR. Vyžadují-li právní předpisy pro právní jednání písemnou formu, je nutný podpis dvou členů VV ŠSČR, z nichž minimálně jeden musí být předsedy nebo místopředsedy.
 5. VV ŠSČR zřizuje pro zabezpečení činnosti svazu sekretariát ŠSČR. V čele sekretariátu ŠSČR stojí generální sekretář ŠSČR, kterého jmenuje VV ŠSČR. Generální sekretář ŠSČR má právo se zúčastňovat všech jednání VV ŠSČR a odborných komisí ŠSČR.

Článek 10

Odborné komise ŠSČR

 1. VV ŠSČR pro uskutečňování úkolů vyplývajících z poslání ŠSČR zřizuje odborné komise.
 2. Odborné komise plní úkoly dané svým statutem a předpisy pro práci těchto komisí. Statut komisí jakož i předpisy, jimiž se činnost komisí řídí, schvaluje VV ŠSČR.

Článek 11

Revizní komise ŠSČR

 1. Revizní komise ŠSČR (RK ŠSČR) je nezávislým orgánem ŠSČR. Plní mj. povinnosti kontrolní komise dle Občanského zákoníku a má i její práva.
 2. RK ŠSČR je pětičlenná. Je volena Konferencí ŠSČR na dobu tří let. V čele stojí předseda RK ŠSČR, který je volen členy RK ŠSČR.
 3. RK ŠSČR zejména:
  1. kontroluje hospodaření a činnost ŠSČR a plnění usnesení Konference ŠSČR;
  2. upozorňuje VV ŠSČR na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění;
  3. vyjadřuje se k čerpání rozpočtu a hospodaření ŠSČR a předkládá Konferenci ŠSČR zprávu o své činnosti.
 4. Člen RK ŠSČR nemůže být členem VV ŠSČR. Předseda RK ŠSČR nebo jím pověřený člen RK ŠSČR mají právo se zúčastňovat všech jednání VV ŠSČR a odborných komisí ŠSČR.

Článek 12

Krajské šachové svazy

 1. Krajské šachové svazy (dále jen KŠS) jsou organizačními jednotkami – pobočnými spolky ŠSČR ve smyslu § 219 zákona č. 89/2012 Sb. Krajské šachové svazy jsou organizační součástí ŠSČR s právní osobností odvozenou ze Stanov ŠSČR.
 2. Krajské šachové svazy na území své působnosti uskutečňují úkoly vyplývající z poslání ŠSČR.
 3. V případě potřeby mohou krajské šachové svazy vytvářet i nižší organizační jednotky, pokud o tom rozhodnou delegáti konference příslušného KŠS. Tyto složky nemají samostatnou právní osobnost a jejich smyslem je především zastupování v nich sdružených členů vůči KŠS.
 4. Členy KŠS jsou členové ŠSČR ve smyslu čl. 5 odst. 3.
 5. Krajskými orgány ŠSČR jsou:
  1. Konference KŠS;
  2. Výkonný výbor KŠS;
  3. odborné komise zřízené VV KŠS;
  4. Revizní komise KŠS.

Článek 13

Konference KŠS

 1. Nejvyšším orgánem KŠS je konference KŠS.
 2. Na Konferenci KŠS jsou delegáti vysíláni podle klíče, který schválí Konference KŠS.
 3. Konference KŠS je svolávána nejméně jednou ročně. Konference musí být svolávána častěji anebo i dříve, než uplyne obvyklý roční interval, jestliže o tom rozhodne VV KŠS nebo o dřívější svolání požádá alespoň třetina členů KŠS dle čl. 5 odst. 3.
 4. Pozvánka na konferenci musí být rozeslána nejméně 30 dní předem a musí obsahovat program jednání konference. Záležitost, která nebyla zařazena do programu jednání konference při jejím ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 75 % hlasů delegátů oprávněných o ní hlasovat.
 5. Všichni členové KŠS mají právo předkládat konferenci písemnou formou návrhy k projednání.
 6. Konference KŠS:
  1. projednává zprávu o činnosti KŠS za uplynulé období, o činnosti VV KŠS a orgánů volených konferencí;
  2. volí předsedu KŠS, ostatní členy VV KŠS a Revizní komisi KŠS;
  3. schvaluje hospodaření KŠS za uplynulý kalendářní rok a rozpočet KŠS na další kalendářní rok;
  4. projednává připomínky a podněty k činnosti KŠS a návrhy na změny a doplňky řádů a předpisů ŠSČR;
  5. volí delegáty na Konferenci ŠSČR;
  6. rozhoduje o všech dalších záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud rozhodnutí o dané záležitosti není v pravomoci republikových orgánů ŠSČR.

Článek 14

Výkonný výbor KŠS

 1. Výkonný výbor KŠS (dále jen VV KŠS) je statutárním orgánem KŠS.
 2. VV KŠS má minimálně pět volených členů a tvoří jej předseda KŠS, místopředseda KŠS a minimálně další tři členové. Funkční období VV KŠS je tříleté.
 3. VV KŠS se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva měsíce. Schůze VV KŠS je svolávána předsedou KŠS.
 4. VV KŠS zejména:
  1. zabezpečuje organizaci a řízení výkonnostního a rekreačního šachu v rozsahu své územní působnosti;
  2. rozhoduje o všech věcech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud rozhodnutí o dané věci není v pravomoci Konference KŠS či republikových orgánů ŠSČR;
  3. zřizuje odborné komise KŠS;
  4. jmenuje předsedy odborných komisí KŠS a schvaluje členy odborných komisí KŠS;
  5. schvaluje koncepci činnosti odborných komisí KŠS;
  6. zabezpečuje hospodaření s finančními prostředky a majetkem KŠS.
 5. Za VV KŠS jsou oprávněni samostatně jednat předseda, místopředseda nebo jiná osoba k tomu písemně zmocněná VV KŠS. Vyžadují-li právní předpisy pro právní jednání písemnou formu, je nutný podpis dvou členů VV KŠS, z nichž minimálně jeden musí být předsedy nebo místopředsedy.

Článek 15

Revizní komise KŠS

 1. Revizní komise KŠS (RK KŠS) je nezávislým orgánem KŠS.
 2. RK KŠS je minimálně tříčlenná. Je volena Konferencí KŠS na dobu tří let. V čele stojí předseda RK KŠS, který je volen členy RK KŠS.
 3. RK KŠS zejména:
  1. kontroluje hospodaření a činnost KŠS a plnění usnesení Konference KŠS
  2. upozorňuje VV KŠS na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění;
  3. vyjadřuje se k čerpání rozpočtu a hospodaření KŠS a předkládá Konferenci KŠS zprávu o své činnosti.
 4. Člen RK KŠS nemůže být členem VV KŠS. Předseda RK KŠS nebo jím pověřený člen RK KŠS mají právo se zúčastňovat všech jednání VV KŠS a odborných komisí KŠS.

Majetek ŠSČR a hospodaření s majetkem

Článek 16

Majetek ŠSČR

 1. Majetek ŠSČR tvoří věci movité a nemovité, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdrojem majetku ŠSČR jsou zejména příjmy:
  1. z podílu prostředků přidělených ČUS a ČOV;
  2. z podílu prostředků přidělených dotačními programy;
  3. z prostředků na zajištění státní reprezentace;
  4. z prostředků na výchovu talentů;
  5. z prostředků získaných z členských příspěvků;
  6. z poplatků stanovených předpisy ŠSČR nebo KŠS;
  7. ze sponzorských příspěvků, darů a grantů;
  8. z vlastní hospodářské činnosti;
  9. ze zisku obchodních společností a dalších právnických osob, v nichž má ŠSČR účast anebo které jsou ŠSČR zřízeny.
 3. Majetek ŠSČR slouží výhradně k naplňování poslání ŠSČR.

Článek 17

Hospodaření ŠSČR

 1. VV ŠSČR předkládá Konferenci ŠSČR roční zprávu o hospodaření ŠSČR a účetní závěrku. Kontrolu hospodaření zajišťuje RK ŠSČR.
 2. Hospodaření ŠSČR se řídí Ekonomickou směrnicí ŠSČR a rozpočtem schvalovaným na příslušné roční období Konferencí ŠSČR.
 3. Výši členských příspěvků ŠSČR stanovuje Konference ŠSČR.
 4. ŠSČR neručí za dluhy svých členů ani za dluhy krajských šachových svazů.
 5. Krajské šachové svazy neručí za dluhy svých členů ani za dluhy ŠSČR.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 18

Uplatňování práv a řešení sporů

 1. Orgány ŠSČR dbají na to, aby práva členů ŠSČR byla uplatňována v souladu se zásadami fair play a pravidly morálky. Porušování Stanov ŠSČR, řádů a předpisů, jejich obcházení, jakož i neplnění či porušování povinností uložených orgány ŠSČR je nepřípustné a podléhá sankcím.
 2. Žádnému členu ŠSČR nesmí být odepřena možnost dovolat se práva u orgánů ŠSČR. Orgány ŠSČR jsou povinny konat tak, aby záležitosti, o nichž mají rozhodnout, byly projednány řádně a včas.
 3. Rozhodování ve sporech je zásadně dvouinstanční. Výjimkou jsou rozhodnutí Konference ŠSČR, která jsou konečná.
 4. Členové ŠSČR, organizační součásti ŠSČR a účastníci šachových soutěží jsou povinni spory mezi sebou řešit prostřednictvím orgánů ŠSČR. I v případě, kdy zákony České republiky umožňují obrátit se v takových záležitostech na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání všechny prostředky, které řády a předpisy ŠSČR poskytují.

Článek 19

Zánik ŠSČR a jeho majetkové vypořádání

 1. O zániku ŠSČR a jeho majetkovém vypořádání může rozhodnout pouze Konference ŠSČR dvoutřetinovou většinou všech delegátů.

Článek 20

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Členové republikových orgánů ŠSČR zvolení dne 25. 2. 2017 se považují za zvolené podle těchto stanov. Všichni členové orgánů KŠS, kteří vykonávají své funkce ke dni 25. 2. 2017, se považují za členy orgánů KŠS ustavené podle těchto stanov.
 2. Stanovy ŠSČR byly schváleny konferencí ŠSČR 25. 2. 2017 v Havlíčkově Brodě a nabývají účinnosti dne 27. 2. 2017.